? Χιλή ??ογρά?ει ?η ??μ??νία να εν?α?θεί ??η ?ιεθνή ?λιακή Σ?μμα?ία

? Χιλή ??έγρα?ε ?ήμερα ??μ??νία-?λαί?ιο με ?ην ο?οία η ??ρα α??ή θα εν?α?θεί ?? ε?ί?ημο μέλο? ?η? ?ιεθνού? ?λιακή? Σ?μμα?ία?, έργο ?ο? ?ρο?θεί η ?αλλία και η ?νδία με ?ο ο?οίο ε?ιδι?κε?αι η ?α ανα???γμένα έθνη με?α?έρο?ν ?ε?νολογία και ?ρημα?οδ??η?η ?ε ανα??????μενα κρά?η.

? Χιλή ??έγρα?ε ?ήμερα ?η ??μ??νία-?λαί?ιο με ?ην ο?οία η ??ρα α??ή θα εν?α?θεί ?? ε?ί?ημο μέλο? ?η? ?ιεθνού? ?λιακή? Σ?μμα?ία?, έργο ?ο? ?ρο?θεί η ?αλλία και η ?νδία, με ?ην ο?οία ?α ανε???γμένα έθνη θα με?α?έρο?ν ?ην ?ε?νολογία και ?η ?ρημα?οδ??η?η ??α ανα??????μενα κρά?η.

"? ??μμε?ο?ή ?ε α??ή ?η ??μμα?ία θα ε?ι?ρέ?ει ?ην αν?αλλαγή να γν?ρίζο?με ?ι? καλέ? ?ρακ?ικέ?, να ?έρνο?με ?ληρο?ορίε? ?ο? μα? ε?ι?ρέ?ο?ν να κάνο?με καλύ?ερε? δημ??ιε? ?ολι?ικέ? και κανονι?μού? και ε?ί?η? να μ?ορούμε να μοιραζ?μα??ε ?η δική μα? εμ?ειρία », δήλ??ε. ο Υ?ο?ργ?? ?νέργεια? ?η? Χιλή? Andrés Rebolledo. Σε μια ?ελε?ή ??ην ο?οία ?αρέ??η?αν οι ?ρε?βε??έ? ??η ν??ια ??ρα ?η? ?αλλία?, η Caroline Dumas και η ?νδία, η Anita Nayar, ο ??ο?ργ?? α?ο?ίμη?ε ?η δια?είρι?η ?η? κ?βέρνη?η? ?η? Michelle Bachelet κα?ά ?η με?άβα?η ?ε μη ??μβα?ικέ? ανανε??ιμε? ?ηγέ? ενέργεια?, οι ο?οίε? θα δημιο?ργή?ο?ν "κληρονομιά για ?ην "? Dumas ??ογράμμι?ε ??ι ?άνηκε" εν?ελ?? ???ικ? "να εν?α?θεί η Χιλή ??η ??μμα?ία και έ??ι ?ρο??άθη?αν να ?ρο?θή?ο?ν ?ην ??ογρα?ή ?η? ??μ??νία? και ??γ?αίρο?ν ?η Χιλή για ?ην έν?αξή ?η? ??η ??μμα?ία. ??μμα?ία και η εκ?λήρ??η ορι?μέν?ν ?????ν ?ιο «?ρο??ρημένη» α?? α??έ? ?ο? εί?αν ?ρογραμμα?ι??εί.

Nayar ??νε?άρη, ε?ί?η?, ?η Χιλή για έν?αξη ??η ??μμα?ία και εί?ε ?ο λ?γο για να εν?α?θούν είναι ??η δημιο?ργία εν?? δικ?ύο? "??ρ?ν, έργ?ν, γν??ε?ν και ?ε?νολογία? ?ο? μ?ορούν να μοιρα??ούν και να μάθο?ν α?? ?ον καθένα ??η διαδικα?ία να ?ιοθε?ή?ο?ν ηλιακή ενέργεια". ? Χιλή είναι μία ??ν ηγε??ν ??ην ?ιοθέ?η?η εναλλακ?ικ?ν ?ρή?ε?ν ενέργεια? και ?ρο?ο?ή? ??ο ?εριβάλλον, ?α? καλ??ορίζ? ?? μέλο? και ελ?ίζ? να κοι?άξε?ε ?έρα ????α?? α??? ?ο? ?ημαίνει Σ?μ??ν?, ?α? ε??αρι??? για ?ην έν?αξή ?α? ", ?ρ??θε?ε ο Nayar. ? Υ?ο?ργ?? Rebolledo ??νι?ε ??ι η ηλιακή ενέργεια ειδικ??ερα" ??ήρξε ?ρ??αγ?νι??ή? και θα είναι ?ιο ?ημαν?ική ??ο μέλλον "και ??ι η έκρηξη α??ού ?ο? ?ύ?ο? ενέργεια? θα μ?ορού?ε να ?αρακ?ηρι??εί ?? "ηλιακή ε?ανά??α?η". ? αρ?ή δήλ??ε ??ι θα ή?αν μια αλλαγή "???ο βαθιά" ?ο? θα δημιο?ργού?ε "?ολύ μεγάλε? ?ροκλή?ει? για ?ην ?α ε??μενα 20 ?ρ?νια ", ???? η ανάγκη εμβάθ?ν?η? ?η? εν??μά???η? ??ν ανανε??ιμ?ν ?ηγ?ν ενέργεια? και ??ν κανονι?μ?ν ?ο?? ή η αλλαγή ?ε ένα ενεργειακ? μον?έλο ?ο? βα?ίζε?αι ??ην ηλεκ?ρική ενέργεια.

?λλα ?ροκλή?ει?, ?ρ??θε?ε, θα είναι η ?ρ?οδο? ??ην ?αραγ?γή ?η? ηλεκ?ρική? ενέργεια? ?ο? διανέμον?αι ?ε ?λη ?η ??ρα ?ε ε?αιρείε? δια??ρ?ν μεγεθ?ν και ?η ??έγα?η και ?η βελ?ί??η ?η? εν??μά???η? με άλλε? ??ρε?, ειδικά με ?ο Περού και ?ην ?ργεν?ινή. Σ?ε?ικά με ?ην έναρξη ?ην Τρί?η ?ο? νέο? εθνικού ????ήμα?ο? ηλεκ?ρική? ενέργεια? ?ο? θα μ?ορεί να ?αρέ?ει ενέργεια ??ο 97% ?ο? ?ληθ??μού ?η? Χιλή? και ??ι εκ?είνε?αι για 3.100 ?ιλι?με?ρα, ο Rebolledo εί?ε ??ι η ύ?αρξη εν?? αδιάλει??ο? ????ήμα?ο? α?? ?ο Arica έ?? ?ο Chiloé είναι "ένα ορ??ημο ??ην ι??ορία ?ο? εθνικού ????ήμα?ο? ηλεκ?ρική? ενέργεια?." ?ίναι κά?ι ?ο? ??αν μια λα??άρα ?ο? ??ήρ?ε εδ? και ?ολλά ?ρ?νια ??η ??ρα μα? και ?ελικά ?θε? ?ο κάναμε ??γκεκριμένο. αν είναι α?αραί?η?ο ?ε κά?οιο είδο? ε?είγο??α? ανάγκη? και ε?ί?η? ?ιο αν?αγ?νι??ική ???ε να μ?ορεί να με?α?έρει ενέργεια μέ?? ?η? ??ρα?. "? ?ιεθνή? ?λιακή Σ?μμα?ία είναι μια ?λα???ρμα ??νεργα?ία? με?αξύ ανε???γμέν?ν ??ρ?ν ?ο? έ?ο?ν ηλιακή ?ε?νολογία και εκείν?ν ?ο? ανα??ύ??ον?αι με?αξύ ?ο? Τρο?ικού ?ο? ?αρκίνο? και ?ο? ?ιγ?κερ? ?ο? θέλο?ν να ανα??ύξο?ν ?ο δ?ναμικ? ?ο?? ??ον ?ομέα α???.

? ?ρ??οβο?λία α??ή, ?ο? γεννήθηκε ??ο ?λαί?ιο ?η? Σ?ν?δο? ?ορ??ή? ?ο? Παρι?ιού ?ο? 2015 έ?ει, ?ύμ??να με ?ον ?άλλο ?ρέ?βη, ?ο? ??ο??ηρίζε?αι α?? 80 ??ρε? και 15 ??ρε? έ?ο?ν ήδη ε?ικ?ρ??ει ?η ??μ??νία-?λαί?ιο ?η? ??μμα?ία?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%