? ?? ζη?ά να δια?ηρηθεί η "?ε?νολογική ηγε?ία" ??ην α??οκινη?οβιομη?ανία

? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) κάλε?ε ?ήμερα ?α κρά?η μέλη ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) να δια?ηρή?ο?ν ?ην «?ε?νολογική ηγε?ία» ?η? α??οκινη?οβιομη?ανία?, ?ε βάρο? ??ν ??ρε? ???? η ?ίνα.

- ? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) ?ήμερα κάλε?ε ?α κρά?η μέλη ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) να δια?ηρή?ο?ν ?ην ηγε?ική ?η? θέ?η ??ην α??οκινη?οβιομη?ανία, ?ε?νολογική «ει? βάρο? ??ν ??ρ?ν ???? η ?ίνα.

???? δήλ??ε ?ήμερα ?ο μέλο? ?ο? ??ο?ργικού ??μβο?λίο? ??ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή, ?ενική ?ιεύθ?ν?η ?ρά?η? για ?ο ?λίμα και ?ην ?νέργεια, Silvia Bartolini, ??ο ?αρο??ία?η ?ο? ??νεδρίο? με ?ί?λο "Το μέλλον ??ν α??οκινή??ν ??ην ???ανία", ?ο ο?οίο διοργαν?θηκε α?? ?ην ??ρ??α?κή ?μο??ονδία ?ε?α?ορ?ν και Περιβάλλον?ο? (Τ?). αγορέ? ?ο? έ?ο?ν ?ροο??ικέ? ανά???ξη? είναι η ?ίνα και η ?νδία, καθ?? έ?ο?ν ξεκινή?ει μια εν?α?ική ?ολι?ική «ανέ?ερε Bartolini.

» ? ?ίνα έ?ει ήδη καθιερ?θεί ?ο??????η ?α ο?ήμα?α ?ο? ?αράγον?αι και ει?άγον?αι μέ?ρι ?ο 2019 με ????ο να έ?ο?ν 7 εκα?ομμύρια ο?ήμα?α με καθαρή ενέργεια μέ?ρι ?ο 2025 ", δήλ??ε ο Bartolini. ?μοί??, ο Bartolini ??νι?ε ??ι "?λοι οι κλάδοι δεν ?ρέ?ει να μει??ο?ν ?ι? εκ?ομ?έ? οξειδί?ν ?ο? αζ??ο? (NOx) κα?ά 30%, κάθε κρά?ο? α?ο?α?ίζει ?ού να κάνει α??έ? ?ι? μει??ει?, οι ο?οίε? μ?ορεί να είναι ??ον ?ομέα ??ν με?α?ορ?ν, ??ην γε?ργία ή ?ε κ?ίρια. "

?ε?αξύ ??ν κινή?ρ?ν ?ο? ε?ε?ήμανε ο Bartolini είναι εκείνα ?α ο?ήμα?α ?ο? εκ?έμ?ο?ν με?αξύ 0 και 50 γραμμαρί?ν διοξειδίο? ?ο? άνθρακα (CO2) ανά "???? ?ο κίνη?ρο είναι ?ε?νολογικά ο?δέ?ερο και δεν ?ροβλέ?ει ??ο?ρε??ικέ? ?ο?ο????ει?, είναι μια ?ο??????η ανα?ορά? ?ο? κάθε ?αραγ?γ?? ?ρέ?ει να έ?ει ??ην αγορά και, εάν ?ο ???λο ?ερι????ερο α?? ?ο 15% ??ν καθαρ?ν ο?ημά??ν ?ο 2025 μ?ορεί να ε?ιβραβε??εί ", εξήγη?ε ο Bartolini. ? εκ?ρ????ο? ??ην ???ανία ?η? ??ρ??α?κή? ?μο??ονδία? ?ε?α?ορ?ν και Περιβάλλον?ο?, Isabel Büschel, έ?ει ?ει ??ι ?ο ?ακέ?ο κινη?ικ??η?α? ?η? ??ρ??α?κή? ??ι?ρο?ή? (EC) είναι μια «?αμένη ε?καιρία».

?ια να Büschel η ?ρ??α?η είναι «?ιλ?δοξο», δι??ι δεί?νει ??ι μει?νε?αι μεί??η? κα?ά 30% μέ?ρι ?ο έ?ο? 2030, δηλαδή κα?ά ?ο ήμι?? ?ο? αναγκαίο?.

??ον α?ορά ?ην Τ?, ο ?ομέα? ?η? α??οκινη?οβιομη?ανία? ?ρέ?ει να μει??ει ?ι? εκ?ομ?έ? διοξειδίο? ?ο? άνθρακα (CO2 ??ή?ιο% για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ν ?????ν ?η? ??, ?ο? ?ροβλέ?ει μεί??η ??ν εκ?ομ??ν κα?ά 15% μέ?ρι ?ο 2025 και 30% μέ?ρι ?ο 2030. ??ι?λέον, ο Büschel δήλ??ε ??ι "η ???ανία να ?ρο??ρή?ει ?ερι????ερο, καθ?? ο ?ομέα? ??ν με?α?ορ?ν ?ρέ?ει να μει??ει ?ι? εκ?ομ?έ? κα?ά 26%, καθ?? ?ο 80% ??ν εκ?ομ??ν ?ροέρ?ε?αι α?? ?α α??οκίνη?α και ?α ?ορ?ηγά. " 30% ??ν α??οκινή??ν α?? ?ο 2030, ?α ?ρ????α ??μβάλει ??η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν ??ην ???ανία, αλλά θα ?ρέ?ει να είναι εθνικέ? νομοθε?ίε? ?ο? ?ρέ?ει να ?ο?? κ?βερνούν, «εξήγη?ε.

Büschel έ?ει ??ογράμμι?ε ??ι «?ο αέριο δεν α?ο?ελεί ????ο, καθ?? είναι ανα?ο?ελε?μα?ικ? λ?γ? ?ο? ??ηλού κ???ο?? ?ο? για ?ην κοιν?νία», λέγον?α? ??ι «?λα ?α βιοκαύ?ιμα δεν μει?νο?ν ?ι? εκ?ομ?έ?, ???? ??ει ?αρα?ηρηθεί με ?ην ?ρ??η γενιά, οι ο?οίοι δεν εί?αν ε?ι???ία. «

» ? καλύ?ερη ε?ιλογή για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? ?ρ?κλη?η? ?ε ο?ήμα?α είναι ?ο ηλεκ?ρικ? ?ορ?ίο, ???? Το ?δρογ?νο έ?ει ?ροβλήμα?α α?οθήκε??η? ?ο? δεν έ?ο?ν ακ?μη ε?ιλ?θεί «, ??νι?ε Büschel.

? ε?ικε?αλή? ??ν αγορ?ν ?η? KPMG ??νεργά?η ?η? ???ανία?, Χο?άν Χο?έ Cano, ??νι?ε ??ι "η α??οκινη?οβιομη?ανία γν?ρι?ε μία α?? ?ι? καλύ?ερε? ανακ?ή?ει? εργα?ία? ?ε ολ?κληρη ?ην ι??ανική βιομη?ανία", ??ογραμμίζον?α? ?αράλληλα ?η "??μβολή ?ο? κλάδο? ?η? ?ην α??οκινη?οβιομη?ανία ??ην ι??ανική οικονομία, ύ?ο?? 87.000 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?. "EFE

atc / jj

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%