?να? εργά?η? ?ο? καναλιού ?ο? Παναμά ?εθαίνει με?ά α?? ένα α?ύ?ημα ??ι? κλειδαριέ?

? αρ?ή ?ο? καναλιού ?ο? Παναμά (???) ανέ?ερε ?ήμερα ?ο θάνα?ο εν?? εργαζ?μενο? ο ο?οίο? ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα ??έ??η α?ύ?ημα κα?ά ?η διάρκεια εν?? ελιγμού ??ι? νέε? κλειδαριέ? και έκ?ο?ε ?γκρίθηκε ?ε νο?οκομειακ? κέν?ρο.

? Υ?ο?ργ?? ?ικαιο?ύνη? ?ο? Παναμά ανα?έρθηκε ?ήμερα ??ο θάνα?ο εν?? εργαζομένο? ο ο?οίο? ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα ??έ??η α?ύ?ημα κα?ά ?η διάρκεια εν?? ελιγμού ??ι? νέε? κλειδαριέ? και α?? ???ε έγινε δεκ??? ?ε νο?οκομειακ? κέν?ρο. ? Osvaldo de la Espada εργά??ηκε ?? να??ικ?? ρ?μο?λκά ??η γραμμή ?ο? νερού για ?ερι????ερα α?? 24 ?ρ?νια και η εβδομάδα ο ?ελε??αίο? εί?ε ένα α?ύ?ημα, α?? ?ο ο?οίο δεν ??άρ?ο?ν λε??ομέρειε?, ??ι? νέε? κλειδαριέ? ?η? Agua Clara, ??ην κλί?η ?ο? ??λαν?ικού.

Τα ?ο?ικά μέ?α ενημέρ??η? ανέ?εραν ??ι ?ο θύμα ??έ??η ?λήγμα ?ο κε?άλι κα?ά ?η διάρκεια εν?? ελιγμού ??ην κλειδαριά Agua Clara ?ελε??αία 16th.

"?λοι οι ανθρ??ινοι ??ροι ?ο? καναλιού ?ο? Παναμά εκ?ράζο?ν ??ον κ. De la Espada ?η ?ύζ?γ? ?ο?, ?α ?αιδιά και ?ην οικογένειά ?ο?. ο ??νο? για α??ή ?ην ανε?αν?ρθ??η α??λεια »δήλ??ε η ??? ?ε μια δήλ??η. ? ?ρ?ή ?ανάλι θα ??νε?ί?ει να ?αρέ?ει βοήθεια ??ι? οικογένειέ? ?ο?? ?ε α??έ? ?ι? δύ?κολε? ??ιγμέ?». ?ρ??θε?ε ?ο ίδρ?μα ?ο? δια?ειρίζε?αι ?η να??ι?λοΐα.

? ε?έκ?α?η ?ο? καναλιού, ?ο ο?οίο άνοιξε ?ον ?ούνιο ?ο? ?ερα?μένο? έ?ο?? και κο??ίζο?ν ?ερι????ερο α?? 5.600 εκα?ομμύρια, ?ο? α?ο?ελεί?αι α?? ένα νέα λ?ρίδα για να ??ιάξει ?ο δρ?μο για ?ο Neopanamax, ?λοία ικανά να με?α?έρο?ν μέ?ρι και 14.000 εμ?ορε?μα?οκιβ??ια, ?ρι?λα?ιά?ο?ν ?ο ?ορ?ίο ?ο? διέρ?ε?αι α?? ?ον εκα?ον?αε?ή δρ?μο.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%