? ??ν?άκ?η? ?η? ?ενεζο?έλα? εγκρίνει ?ον ν?μο ??ν ??μ??νημέν?ν ?ιμ?ν έναν?ι ?η? κερδο?κο?ία?

? κ?βερνη?ική Σ?ν?ακ?ική Σ?ν?ακ?ική Σ?νέλε??η ?η? ?ενεζο?έλα? ενέκρινε ?ήμερα ένα "Πράξη Σ?μ??νημένη? Τιμή?" με ?ο ο?οίο α?ο?κο?εί να «α?ομον??ει» ?ο?? «κερδο?κο?ικού?» ?αράγον?ε? οι ο?οίοι, ?ύμ??να με ?ην κ?βέρνη?η ?ενεζο?έλα?, έ?ο?ν διει?δύ?ει ??ο "?ύ??ημα ?ιμ?ν" ?η? ??ρα? ?η? ?αρα?βική?.

Το κ?βερν?ν ?θνικ? Σ?ν?αγμα?ικ? Σ?νέδριο (ANC) ?η? ?ενεζο?έλα? ενέκρινε ?ήμερα ένα "Πράξη Σ?μ??νημένη? Τιμή?" με ?ον ο?οίο α?ο?κο?εί να «α?ομον??ει» ?ο?? «κερδο?κο?ικού?» ?αράγον?ε? η ο?οία ?ύμ??να με ?ην κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα?, έ?ο?ν ει?έλθει ?ο «?ύ??ημα ?ιμ?ν» η ??ρα ?η? ?αρα?βική?.

«???? είναι ένα νομικ? μέ?ο για να ??ηρε?ή?ει ?ο λα? ?η? ?ενεζο?έλα? ??ην ?ερά??ια ?ρο??άθεια ?ολι?ική κα?ά ?ο? οικονομικού ?ολέμο? (...) ο εν λ?γ? ν?μο? είναι ένα μέ?ο για ?ην α?ομ?ν??η ??ν κερδο?κο?ικ?ν ?αραγ?ν??ν ?ο? έ?ο?ν διει?δύ?ει ?ρομερά ??ο ?ύ??ημα ?ιμ?ν ??η ?ενεζο?έλα ", δήλ??ε Πρ?εδρο? ?ο? ANC, Delcy Rodríguez. ? ν?μο? α????, ο ο?οίο? ?ύμ??να με ?ην ?λομέλεια θα έ?ει ??ν?αγμα?ικ? ?αρακ?ήρα, α?ο?ελεί?αι α?? δ?δεκα άρθρα και έ?ει ?? ????ο «να καθορί?ει ?ι? αρ?έ? και ?ι? βά?ει? θεμελι?δη ??οι?εία για ?ο ?ρ?γραμμα ?ιμ?ν ?ο? ??μ??νήθηκε μέ?? ?ο? διαλ?γο? και ?η? ??ν??ε?θ?ν??η?α? με?αξύ ?ο? δημ??ιο?, ?ο? ιδι??ικού, ?ο? κοινο?ικού και ?ο? εργα?ικού ?ομέα », ?ύμ??να με ?ο άρθρο ?ο? 1. ?ι αρ?έ? α??έ? θα καθιερ?θούν "μέ?? ?η? ??ν??η? ?η? ?αραγ?γή?, ?η? διανομή? και ?η? εμ?ορε?μα?ο?οίη?η? ??ν αγαθ?ν και ??ηρε?ι?ν ?ο? η ?θνική ?κ?ελε??ική ??ι?ρο?ή δηλ?νει ?? ?ρο?εραι??η?α, λαμβάνον?α? ????η ?η διάρθρ??η ?ο? κ???ο?? για να εξα??αλί?ει έγκαιρη, ε?αρκή και ?οιο?ική ?ρ??βα?η ?ε α??έ?. "

" ?λα α??ά α?? ?ην ά?ο?η ?η? ??αθερ??η?α? ??ν ?ιμ?ν, ολοκληρ?μένη ??ερά??ι?η ?ο? έθνο?? «κα?αλήγει η ?ρ??η δήλ??η.

? ν?μο? α???? ε?ιδι?κει ε?ί?η? να» εξα??αλί?ει ???η διαθε?ιμ??η?α ??ν ?ρο??ν??ν ??ι? ??μ??νηθεί?ε? ?ιμέ? μέ?α α?? μια? διαδικα?ία ?ον κοιν?νικ? έλεγ?ο και ?ον λα?κ? έλεγ?ο με?αξύ ??ν δημ??ι?ν, ιδι??ικ?ν, δημο?ικ?ν και εργα?ικ?ν ?ομέ?ν ", καθ?? και ?ην εξα??άλι?η ?η?« ε?ι?ι?ι??ική? α??άλεια? και κ?ριαρ?ία? ». Σ?μ??νημένε? Τιμέ? "ορίζει ??ι είναι ?ο ?ιοικη?ικ? Σ?μβούλιο ?ο? καθορίζει ?οιο ?ργανο θα ??γκαλεί ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει? ?ιμ?ν και ??ι α???? ο ?ορέα? θα είναι μαζί με ?α ???ικά και νομικά ?ρ????α ?ο? ανα??ύ??ο?ν οικονομικέ? δρα??ηρι??η?ε? ?ο? θα γιορ?ά?ο?ν ?ι? "??μ??νίε? ?ρογράμμα?ο? ?ιμ?ν". ??ί?η?, δεί?νει ??ι η εκ?ελε??ική αν?ι?ροεδρία θα "αναλάβει ?ην ?ε?νική γραμμα?εία" α???ν δια?ραγμα?εύ?ει?. Το κρά?ο? θα είναι εκείνο ?ο? καθορίζει ?η ??ναλλαγμα?ική ι?ο?ιμία για ?ην εκ?ίμη?η ??ν δομ?ν κ???ο?? και θα είναι η εκ?ελε??ική εξο??ία ?ο? δια?ηρεί ?ην αρμοδι??η?α να εν??μα??νει αγαθ? ή ??ηρε?ία ", λαμβάνον?α? ????η ?η ??ρα?ηγική ?ημα?ία ?η? για ?ην κάλ??η ??ν αναγκ?ν ?ο? λαού". Σύμ??να με ?ο άρθρο 10, οι ??μ??νηθεί?ε? ?ιμέ? θα ε?ανεξε?άζον?αι ?εριοδικά ?ύμ??να με ?ην ?η ?ύ?η ?ο? καθεν??.

????? ο ν?μο? εί?ε ?ρο?αθεί α?? ?ον Πρ?εδρο Nicolás Maduro και ?? Rodriguez είναι μέρο? μια? ?ειρά? δρά?ε?ν ??ι ο ?ρ?εδρο? έ?ει ανα????θεί «για ?ην ?ρο??α?ία α?οζημί??η ??ν εργαζομέν?ν ". ???ι, οι α?ξή?ει? ?ο? έκανε η Maduro ??ον ελά?ι??ο μι?θ? ??ν εργαζομέν?ν (?έν?ε ?ορέ? μ?νο ?ο 2017) θα ή?αν μέρο? α???ν οι ενέργειε?.

? ?ενεζο?έλα ?ημεί??ε ?ληθ?ρι?μ? 50,6% ?ον ?κ??βριο, ει?άγον?α? ?ε?νικά ??ερ?ληθ?ρι?μ?.

???? ανακοιν?θηκε α?? ?ην αναγν?ρι?μένη ??μβο?λε??ική ε?αιρεία οικονομικ?ν και οικονομικ?ν Econometric, η ο?οία μαζί με ?ο ?οινοβούλιο ?η? αν?ι?ολί?ε??η?-?λειο?η?ία? και άλλε? ιδι??ικέ? ον???η?ε? ?αρέ?ει ?εριοδικά έναν ??ολογι?μ? ?ο? ?ληθ?ρι?μού ??η ??ρα ?η? ?αρα?βική? ελλεί?ει δεδομέν?ν δημ??ια α?? ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%