Το ?ν??α?ο ?ικα??ήριο ?ο? ?εξικού α?αι?εί ?ακ?ική ε?ί?ημη δημο?ι??η?α για ?ην α?ο??γή λογοκρι?ία?

Το ?ν??α?ο ?ικα??ήριο ??ν ?θν?ν (SCJN) ενέκρινε ?ήμερα, με ?έ??ερι? ?ή?ο?? ??έρ και ένα κα?ά, ?ο ??έδιο με ?ο ο?οίο ?ο ?εξικανικ? ?ογκρέ?ο είναι ??ο?ρε?μένο να ρ?θμίζει ?ην ε?ί?ημη δια?ήμι?η για α?ο?ύγε?ε έμμε?ο?? ?εριορι?μού? ??η δημο?ιογρα?ική ά?κη?η.

?εξικ?, 15η Νοεμβρίο? (EFE) .- ενέκρινε ?ο ?ν??α?ο ?ικα??ήριο (SCJ) ?ήμερα, με ?έ??ερι? ?ή?ο?? ??έρ και μία κα?ά, ?ο έργο ?ο? ?ο ?ογκρέ?ο ?ο? ?εξικού είναι ??ο?ρε?μένο? να ρ?θμί?ει ε?ί?ημη δια?ήμι?η για ?ην α?ο??γή έμμε??ν ?εριορι?μ?ν ??η δημο?ιογρα?ική ά?κη?η. ?ε?ά ?η ??ζή?η?η για ?ο έργο ?ο? ??ο?ργού Arturo Zaldívar, ?ο ?ρ??ο ?μήμα καθ?ρι?ε ??ι η νομοθε?ική ??έ??η μια «?αράλει?η» ?ο? ?αραβιάζει «?ην ελε?θερία ?η? έκ?ρα?η?, ?ο? Τύ?ο? και ?η? ?ληρο??ρη?η?», δήλ??ε ?ο SCJN ?ε δήλ??η. Τον Φεβρο?άριο ?ο? 2014 δημο?ιεύθηκε ??ην ??ί?ημη ??ημερίδα ?η? ?μο??ονδιακή ?ιά?κε?η με ?ην ο?οία ?ρο?ο?οιήθηκαν διά?ορε? δια?άξει? ?ο? Σ?ν?άγμα?ο? και δια?ι???θηκε ??ι ?ο ?ογκρέ?ο ?ρέ?ει να εκδ??ει, ?ριν α?? ?ι? 30 ??ριλίο? ?ο? ίδιο? έ?ο??, εγγ?ημένη δια?άνεια ??ην ε?ί?ημη δια?ήμι?η, αλλά α??? δεν εκ?ληρ?θηκε.

"? έλλει?η ρύθμι?η? ??ην ε?ί?ημη δια?ήμι?η ενθαρρύνει ?ην α?θαίρε?η ά?κη?η ?ο? ?ρο??ολογι?μού κοιν?νική ε?ικοιν?νία, η ο?οία ?εριορίζει έμμε?α ?ην ελε?θερία ?η? έκ?ρα?η? », καθιέρ??ε ?ο δικα??ικ? ??μα, α?αν??ν?α? ??ο amparo ?ο? ?ρο?θεί ο οργανι?μ?? ?ο άρθρο 19.

Το ?ή?ι?μα ??ο?ρε?νει ?ο ?ογκρέ?ο να ??μμορ??θεί με ??α θε??ί??ηκαν ?ο 2014 και να εκδ??ει ν?μο ?ριν α?? ?ι? 30 ??ριλίο? 2018. Το άρθρο 19 ?εριγρά?ει ?ην α???α?η ?? «ι??ορική» ?ε ένα δελ?ίο: Σ?ο βάθο?, ?ο SJCN αναγν?ρίζει ?ην εγγενή αξία ?η? ελε?θερία? ?η? έκ?ρα?η? ?? ?ρο???θε?η για ?η δημοκρα?ική κα?α?κε?ή και ?ην ανάγκη να αρθούν οι ?ιέ?ει? με ο?οιονδή?ο?ε ?ρ??ο άμε?ε? και έμμε?ε? ?ο? έθε?αν α??? ?ο δικαί?μα ?ε κίνδ?νο ". ??ί?η?, δεδομένο? ??ι ?ο ?ργανο εξέ?α?ε ?ην αγ?γή ?ο? κα?α?έθηκε ???? αρμ?ζει, ?ο ?ή?ι?μα" ε?εκ?είνει ?ι? δ?να???η?ε? ?η? δίκη? amparo και ?ην α??δο?η ?η? α?ο?ελε?μα?ικ??η?α? ", δι??ι ε?ι?ρέ?ει α??? ?ον ?ρ??ο να ??ο??ηρίζε?αι ??ι" η ?αραβία?η ??ν?αγμα?ική? εν?ολή? "ε?ικεν?ρ?νε?αι ??η νομοθε?ία εν?? ?εδίο?." Το μήν?μα είναι ?α?έ?: ο?οιο?δή?ο?ε ?ολι?ικ?? ?ορέα? θα ?ρέ?ει να είναι ?άν? α?? ?ο Σύν?αγμα «, δήλ??ε η οργάν??η.

Σύμ??να με ?ην ε?ή?ια έκθε?η ?ο? άρθρο? 19, η μεξικανική κ?βέρνη?η έ?ει δα?αν?ν, α?? ?ο αρ?ή ?η? ?εξο?αλική? ζ?ή? μέ?ρι ?ον ?εκέμβριο ?ο? 2016, 34,109 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (?ερί?ο? 1,784 εκα?ομμύρια δολάρια), ?ύμ??να με ?ροκα?αρκ?ικά ??οι?εία ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ημ??ια? ?ιοίκη?η?.

?ι ??ροι α??οί ?ύμ??να με ?η ????έ?ι?η, έ?ο?ν «??ερβολικά» ??η ??ρα και έ?ο?ν ?ρη?ιμο?οιηθεί «για να ?ο??κ??ο?ν ?α κρί?ιμα μέ?α». Το άρθρο 19 ζή?η?ε, κα?ά ?ην ?ο ?ογκρέ?ο αναλαμβάνει μια «??μμε?ο?ική διαδικα?ία» ??ο? ακούγον?αι δημο?ιογρά?οι, εκ?ρ????οι ??ν μέ??ν ενημέρ??η?, ακαδημα?κή κοιν??η?α και οργαν??ει? ?η? κοιν?νία? ??ν ?ολι??ν ».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%