Παραγγείλε?ε μαρι?ο?άνα ?αν να ή?αν ?άμ?ο?ργκερ ??ο μεγαλύ?ερο κα?ά??ημα ??ον κ??μο

???? ?α ε??ια??ρια γρήγορο? ?αγη?ού, ?ο μεγαλύ?ερο ?αρμακείο μαρι?ο?άνα? ??ον κ??μο ?ρο??έρει α??οεξ??ηρέ?η?η ??ο ?α? ?έγκα? (?ν?μένε? Πολι?είε?), ??ο? αλλάζο?ν ?α ??ι?, ?α ανα??κ?ικά και ?άμ?ο?ργκερ α?? ?α ?αράγ?γα α??ού ?ο? ???ού, εί?ε ?ε λο?λούδια, ??μ??κν?μένα ή βρ??ιμα.

?α? ?έγκα? (?Π?), 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ???? ε??ια??ρια γρήγορο? ?αγη?ού, ?ο μεγαλύ?ερο ?αρμακείο μαρι?ο?άνα? ??ον κ??μο ?ρο??έρει α??οεξ??ηρέ?η?η ??ο ?α? ?έγκα? (?ν?μένε? Πολι?είε?). ??ι? αλλαγή, ανα??κ?ικά και ?άμ?ο?ργκερ ?ο? ?ροέρ?ον?αι α?? α??? ?ο ????, εί?ε ??ην άνθι?η, ??μ??κν?μα?α ή βρ??ιμα.

?αι ??ι οι ?ελά?ε? Nuwu μ?ορούν ??ρα να ?αραγγείλο?ν κάνναβη? Marketplace ?α ?ρο??ν?α ?α? α?? ?ην άνε?η ?ο? α??οκινή?ο? ?α? και με ?ην ?????ε?η ??ι η ??ναλλαγή δεν θα διαρκέ?ει ?ερι????ερο α?? ένα λε??? ??ο καινο??μο ?αράθ?ρο α??οεξ??ηρέ?η?η?.

κ?ρί?? ??ο?? ?ελά?ε? μα? με ανα?ηρίε?. Benny Tso, ?ρ?εδρο? ?η? ??λή? Paiute ?ο? ?α? ?έγκα?.

μεγαλύ?ερη μαρι?ο?άνα? ??ον κ??μο ια?ρείο, ?ο? βρί?κε?αι κον?ά ??ο κέν?ρο ?η? ??λη?, ?ε μια ?εριο?ή με εύκολη ?ρ??βα?η ???ο ?ο?ρί??ε? και ν???ιο??, ανήκει ??ην ??λή Paiute, αναγν?ρίζον?αι α?? ?ο ν?μο ?? κ?ρίαρ?ο έθνο? εν??? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν.

?έ?ρι ?ρ???α?α η Paiute ή?αν γν???ή ??ον ?ομέα ?η? ε?ι?ειρή?ει? ???? οι ιδιοκ?ή?ε? ?ο? μεγαλύ?ερο? κα?α??ήμα?ο? λιανική? ??λη?η? ??ιγάρ?ν ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?. ?κολο?θ?ν?α? ?ο ?αράδειγμά ?ο??, άνοιξαν α??? ?ο νέο κα?ά??ημα με?ά ?η γέννη?η ?η? Νεβάδα? ?ον ?ερα?μένο ?ούλιο ??ην έβδομη ??ρα ?η? ??ρα?, εκ??? α?? ?ην ??αρ?ία ?η? ?ολούμ?ια, ??ο? η ???αγ?γική μαρι?ο?άνα είναι ν?μιμη. ?λλά α?ο?ά?ι?αν να ?ον?άρο?ν ?ε μια νέα αν?ίλη?η, η ?ρ??η κα?ά??ημα α??οεξ??ηρέ?η?η? ?ε ?έ?οια κα?α??ήμα?α και ?αρ?μοια με ???ικ? ε??ια??ριο γρήγορο? ?αγη?ού, αλλά η ?ειρά έ?ει γίνει εκ ??ν ?ρο?έρ?ν μέ?? ?ο? διαδικ?ύο?.

Nuwu ανοι??? 7 ημέρε? ?ην εβδομάδα και για 16 ?ρε? και μέ?α ?ε 1.500 ?ε?ραγ?νικά μέ?ρα, διακο?μημένο με α?λο?κ? και ?ύγ?ρονο ?ρ??ο, ?ο ?αρμακείο ?ρο??έρει ρά?ια ?ο? ?εριέ?ο?ν α??? ?ο? ?ύμ??να με ?ην ιδιοκ?ή?ε?, είναι η ?ιο ε?ιλογή ?η? μαρι?ο?άνα? ανα???ή? ??η λεγ?μενη «Sin City».

«??ο?με ?άν? α?? 500 ?ρο??ν?α ?λ?ν ??ν ειδ?ν. Υ?άρ?ο?ν ?ρ??ιμα, ?ο?ά, λο?ι?ν, ?αραδο?ιακέ? ?αρο??ιά?ει?, α??? ?ο? ?ρειάζον?αι ?ε ?άρμακα ή είδη ανα???ή? », εξηγεί η Tso. Το ?αράθ?ρο, α?? θ?ρακι?μένο γ?αλί, ?ροήλθε α?? ?ην ?ολι?εία ?η? ??ά?ινγκ?ον ??ο? ?ρη?ιμο?οιήθηκε ?ε μια ?ρά?εζα. ??ο?ν εμ?ειρία ?ε α??? ?ο είδο? αγορά? και ??ηρε?ι?ν, καλύ?ερα, αλλά αν ??ι, ?ο?? δίνο?με εκ?αίδε??η. ε??ια??ρια γρήγορο? ?αγη?ού », λέει.

???ή ?η ??ιγμή, ??ολογίζο?ν ??ι ?ο ?αράθ?ρο, ?ο ο?οίο μ?λι? άνοιξε, λαμβάνει κα?ά μέ?ο ?ρο 15 ?ελά?ε? ημερη?ί??, αλλά αναμένο?ν ??ι ο αριθμ?? α?ξηθεί ?ε ?ερί?ο? 40 ή 50 ??ρα ?ο? οι διακο?έ? ?λη?ιάζο?ν έ?ο??.

?να? ?ελά?η?, ο ο?οίο? ονομάζε?αι ?ανέ?α, ήρθε να γν?ρίζει ?ο ια?ρείο και εξα??αλίζει άνε?η και ? ιδι??ικ??η?α ?ο? ?αραθύρο? είναι ένα? λ?γο? για να ε?ι??ρέ?ε?ε. "?γα??, είναι ?ίγο?ρα ένα μέρο? ??ο? βρί?κε?ε ?, ?ι ?ά?νε?ε ??ρί? να αι?θάνε??ε ?ιέ?ει? ή κά?ι ?έ?οιο"

?ε?αξύ ?η? ?ρο??ορά? ??άρ?ει ακ?μη και ένα ?μήμα α?ιερ?μένο ??α ?ρο??ν?α για ?κύλο?? ?ο? ?????ον?αι να βοηθή?ο?ν ??ην ε?ίλ??η ?ροβλημά??ν με ?αγούρα και ακ?μη και ??ερβολική α?ο?λοί??η.

"?εν έ?? δοκιμά?ει με ?ο ?κ?λί μο? α??ά ?α ?ρο??ν?α, αλλά ξέρ? ??ι ??άρ?ο?ν ?ολλέ? ε?ιλογέ?. ??ί?ι;

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%