? ???ανία ανα??έλλει ?ην κλιμα?ική δρά?η ?ε μια εξέ?α?η ??ι? ??ρε? ?ο? εκ?έμ?ο?ν ?ερι????ερο

? ???ανία ?έ??ει ??ον αριθμ? 38 (α?? ?ι? 56) ??ον δείκ?η ?ο? με?ρά ?ην κλιμα?ική δρά?η ??ν ??ρ?ν ?ο? εκ?έμ?ο?ν ?ι? ?ερι????ερε? ??ρε? ??ον κ??μο, ει?ερ??μενοι ??ην ομάδα εθν?ν ?ο? κάνο?ν "λίγα" για να ?ολεμή?ο?ν η ??ερθέρμαν?η ?ο? ?λανή?η, ?ύμ??να με μελέ?η ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??ο COP23 α?? ?ο ?ίκ??ο ?ρά?η? για ?ο ?λίμα (CAN).

??ννη (?ερμανία), ?η? 15η? Νοεμβρίο? (EFE) .- η ???ανία ?έ??ει ??ο νούμερο 38 (α?? 56) ??ο δείκ?η ?ο? με?ρά ?η δρά?η για ?ο κλίμα ??ν ??ρ?ν ?ο? εκ?έμ?ο?ν αέρια, ?ο? ει?έρ?ον?αι ??ην ομάδα ??ν εθν?ν κάνει «λίγο» για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? ??ερθέρμαν?η? ?ο? ?λανή?η, ?ύμ??να με μια μελέ?η ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??ο COP23 α?? ?ο ?ίκ??ο ?ρά?η? για ?ο ?λίμα (CAN).

αναλύει ? ?είκ?η? και ??γκρίνει ?ρά?η για ?ο ?λίμα ?ια ?ερι????ερο α?? μια δεκαε?ία, η ??μ?ερι?ορά ??ν ??ρ?ν ?ο? εκ?έμ?ο?ν ?ο μεγαλύ?ερο μέρο? ?ο? CO2 έ?ει ε?θύνη για ?ο 90% ??ν ρ??ογ?ν?ν αερί?ν και έ?ει ?η ??μμε?ο?ή ?ερι????ερ?ν α?? 300 εμ?ειρογν?μονε? ενέργεια? α?? ?α έθνη ?ο? μελε?ήθηκαν. ?ι με?αβλη?έ? ?ο? εξε?ά??ηκαν για να λάβο?ν γν??η είναι η εξέλιξη ??ν εκ?ομ??ν ??ν ??ρ?ν, ?η? ενεργειακή? α??δο?η?, δέ?με??η για ?ι? ανανε??ιμε? ?ηγέ? ενέργεια? και ?ι? ??ρα?ηγικέ? ?ολι?ικέ? ??ν κ?βερνή?ε?ν ?ο?? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?.

??? ?ην 38η α?? ?ι? 56 ??ρε? ?ο? μελε?ήθηκαν (57 με ?ην ??), η ???ανία ?άνει ?έν?ε θέ?ει? ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 2016 (16 ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 2014) και ει?έρ?ε?αι για ?ρ??η ?ορά ??ον κα?άλογο εκείν?ν ?ο? "ανα??έλλο?ν, με ένα ?αμηλ? κλίμα δρά?η?", δήλ??ε ο David Howell, εκ?ρ????ο? ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ?ο? SEO / BirdLife και ?η? CAN, ο ο?οίο? ή?αν ?αρ?ν ??ην ?αρο??ία?η ?η? μελέ?η? κα?ά ?η ?ύνοδο κορ??ή? για ?ο κλίμα ??η ??ννη.

??ον α?ορά ?α μέλη ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (EU), η ???ανία - "η ??ρα ?ο? είναι ?ιο ε?άλ??η ??ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο? ??ην ??ρ??η" - κα?α?ά??ε?αι ??ην 20η θέ?η. Σύμ??να με ?ον Howell, "η ???ανία α?ο??γ?άνει ε???ερικά ?ε ?λα ?α θέμα?α ?ο? αναλύθηκαν, ειδικά ?ε ?ολι?ικέ? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? ??ερθέρμαν?η?. "Σ?ην εν??η?α α??ή, η ο?οία αναλύει ?α ??γκεκριμένα μέ?ρα ?ο? έ?ει ?ιοθε?ή?ει η ??ρα για ?η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν ?ε εθνικ? και η ???ανία κα?α?ά??ε?αι ?ε 41 θέ?ει? "ειδικά για ?ο ?αμηλ? ε?ί?εδο ?η? δέ?με??ή? ?η? ??ην εγ??ρια αρένα", δήλ??ε ο Howell.

? ?ί?λο? ε?ι??ά ?ην ?ρο?ο?ή ?ε ?ύγκρι?η με ?ο Το?οθε?ίε? ?ο? κα?αλαμβάνο?ν γει?ονικέ? ??ρε? ?ε α??? ?ο ?μήμα: ?ο ?αρ?κο οδηγεί ?ον κα?άλογο ??ν ??ρ?ν ?ε ??έ?η με ?ι? ?ολι?ικέ? για ?ο κλίμα ??ην ?έ?αρ?η θέ?η, η ?αλλία κα?αλαμβάνει ?ην έκ?η και ?ην Πορ?ογαλία ?βδομο. ? δείκ?η? ανα??έλλει ε?ί?η? ?ην ???ανία ?ε ??έ?η με ?ι? ?ολι?ικέ? για ?ην εκ?λήρ??η ??ν δε?μεύ?ε?ν για εκ?ομ?έ? ?ο? ?ροβλέ?ον?αι για ?ο 2030 ??ο ?λαί?ιο ?η? Σ?μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν "ειδικά για οι αμ?ιβολίε? για ?ι? εκ?ομ?έ? ?ο? ??νδέον?αι με ?ο?? θερμοηλεκ?ρικού? ??αθμού?, ?ο?? ?ομεί? ??ν με?α?ορ?ν, ?η? βιομη?ανία? και ?η? γε?ργία? και ?ι? δα?ικέ? ??ρκαγιέ? », δήλ??ε ο ακ?ιβι??ή?.

είναι η δειλή θέ?η ?η? ι??ανική? κ?βέρνη?η? και ??ν άλλ?ν ?ολι?ικ?ν δ?νάμε?ν, κα?ά ?ην αναγκαία δρά?η κα?ά ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?, και αν η εκ?ελε??ική α?οδεικνύε?αι με μέ?ρα ???? η να ?ρο??ρή?ο?με ??ην α??οκα?ανάλ??η ??ο??ηρίζον?α? ?αράλληλα ?ον άνθρακα ή να μην ?ρο?θή?ο?με ?ην ?ρά?ινη ?ορολογία ή ένα ?ύ??ημα με?α?ορ?ν ?ο? δεν εξαρ?ά?αι α?? ?α ορ?κ?ά καύ?ιμα », κα?έληξε ο εκ?ρ????ο? SEO / BirdLife. ??ον α?ορά ?ι? ???λοι?ε? ??ρε?, η έκθε?η α?ήνει κενέ? ?ι? ?ρει? ?ρ??ε? θέ?ει? ?ο? κα?αλ?γο? δεδομένο? ??ι κανένα α?? ?α αναλ?θέν?α κρά?η "δεν δεί?νει ε?αρκή ??μ?ερι?ορά για να εξα??αλί?ει ??ι η αύξη?η ??ν θερμοκρα?ι?ν δεν θα ??ερβεί ?ο ?ριο με?αξύ 1,5 και 2 βαθμ?ν ?ελ?ίο? », δήλ??ε ο Howell. ? ?αλλία δίνει μάρ??ρα ??η Σο?ηδία ??ην ε?ικε?αλίδα ?ο? κα?αλ?γο?, ακολο?θούμενη α?? ?η ?ιθο?ανία και ?ο ?αρ?κο, η ο?οία ??ι μ?νο οδηγεί ??ην κλιμα?ική δρά?η ??ην ??ρική αλλά ε?ί?η? ?ημει?νει ?ημαν?ική ?ρ?οδο λ?γ? ?η? δέ?με??ή? ?η? ??ην ηλιακή ενέργεια. ? ?ίνα, η μεγαλύ?ερη εκδ??η ?ε ?αγκ??μια κλίμακα, α?ξάνε?αι α?? 48 ?ε 40, δεδομένο? ??ι οι ??γγρα?εί? θε?ρούν ??ι αν και οι ε?ιδ??ει? ?ο?? ?αραμένο?ν ?ε "?ολύ ?αμηλ?" ε?ί?εδο, ?α ??έδιά ?ο?? για ?ο μέλλον ??ι? ανανε??ιμε? ?ηγέ? ενέργεια? α?ο?ελούν καλή ?ροο??ικέ?.

Σαο?δική ?ραβία κα?α?ά??ε?αι ?ελε??αία, ?ριν α?? ?ο ?ράν, ?η Ν??ια ?ορέα, ?ην ????ραλία και ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?, κά?? α?? 43 έ?? 56 καθ?? ?θούμενη α?? ?ι? κινή?ει? ?ιοίκη?η ??? ?ην ?ροεδρία ?ο? Donald Trump και ?η? διακο?ή? ?ο? με ?η ??μ??νία ?ο? Παρι?ιού.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%