? ??βο? αν?ιμε???ίζει μια δύ?κολη με?αρρύθμι?η ?ο? ??ο?ργικού ??μβο?λίο? ?ο? ?ε ?ροεκλογικ? ?λαί?ιο

? ?αραί?η?η ?ο? ??ο?ργού Π?λε?ν έ?ει εγκα?αλεί?ει ?ο ?ραζιλιάνο ?ρ?εδρο, Michel Temer, κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? ??ο?ργικού ??μβο?λίο? ?ο?, θα αν?ιμε???ί?ει ??εδ?ν ??ι? ?ύλε? ?ο? ?ο αβέβαιο εκλογική διαδικα?ία ?ο? 2018, ?ο? μ?ορεί να ?ον α?ή?ει μ?νο ?ο? ??ην εξο??ία.

??ραζίλια, 14 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?αραί?η?η ?ο? ??ο?ργού Π?λε?ν έ?ει εγκα?αλεί?ει ?ο ?ραζιλιάνο ?ρ?εδρο, Michel Temer, κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? ??ο?ργικού ??μβο?λίο? ?ο?, θα αν?ιμε???ί?ει ??εδ?ν ??ι? ?ύλε? ?η? αβεβαι??η?α? 2018 εκλογική διαδικα?ία, η ο?οία μ?ορεί να ?ον α?ή?ει ??ην εξο??ία.

??ρούνο Araújo, ?η? ?ραζιλία? ?οιν?νικού ?ημοκρα?ικού ??μμα?ο? (PSDB), ά?η?ε ?ο γρα?είο ??ο Υ?ο?ργείο Π?λε?ν και ?η ?ε??έρα ? ανα??ρη?η ??νέ?ε?ε με μια έν?ονη ε???ερική ??ζή?η?η ??ο ??ημα?ι?μ? α???, ?ο? α?ο?κο?εί να α?ο??α?ιο?οιηθεί α?? ?ον Temer για ?ροεδρικέ? εκλογέ? ??ι? ο?οίε? ?ιλοδοξεί να έ?ει δικ? ?ο? ??ο?ή?ιο.

??ι ?ο PSDB ??ο??ήριξε ?ι? δημο?ιλεί? με?αρρ?θμί?ει? ?ο? ?ρο?θεί ο Temer και ??ι εξακολο?θεί να έ?ει ?ρει? ??ο?ργού? ??ην κ?βέρνη?η, ενί????ε ?η θέ?η ??ι η εκλογική διαδικα?ία ?ο ε??μενο έ?ο? ε?ιβάλλει α?ο??α?ιο?οιηθεί α?? έναν ?ρ?εδρο ο ο?οίο?, ?ύμ??να με ?λε? ?ι? δημο?κο?ή?ει?, έ?ει έγκρι?η μ?νο ?ο 3%.

Σε ένα ?ημεί?μα ??ο ο?οίο α?οδέ?θηκε ?ην ?αραί?η?η ?ο? Araújo, η κ?βέρνη?η ανακοίν??ε ??ι «??ρα Πρ?εδρο? Temer θα ξεκινή?ει μια ??ο?ργική με?αρρύθμι?η θα ολοκληρ?θεί ??α μέ?α ?εκεμβρίο?. «

ε?ί?ημε? ?ηγέ? εί?ε Efe ??ι για ?ην εν λ?γ? με?αρρύθμι?η, Temer δεν λαμβάνει ????η οι ?ολι?ικοί ?ο? ?ιλοδοξούν να δημ??ιο αξί?μα ?ο 2018, καθ?? ο νέο? ?ρ?εδρο? θα εκλεγεί οι 27 διοικη?έ? και νομοθέ?ε? ανανε?νε?αι.

? λ?γο? είναι ??ι οι εκλογικέ? δια?άξει? αναγκάζο?ν ?ο?? ??ο?η?ίο?? ?ε ο?οιαδή?ο?ε θέ?η να εγκα?αλεί?ο?ν ?ι? θέ?ει? ?ο?? ??η δημ??ια διοίκη?η ?ο?λά?ι??ον έξι μήνε? ?ριν α?? ?ι? εκλογέ? ?ο? θα διεξα?θούν ?ον ?κ??βριο, η ο?οία θέ?ει ?ο ν?μιμο ?ριο για ?ην ?αραί?η?η ?ον ε??μενο ??ρίλιο. ?κ??? α?? ?ο PSDB, ?α ι???ρά βραζιλιάνικα ?ο?ιαλι??ικά κ?μμα?α ?κέ??ον?αι ε?ί?η? να α?ο??ρή?ο?ν α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο?? ε??μενο?? μήνε? (PSB) και ?ημοκρα??ν (DEM) και άλλε? μικρέ? ??ημα?ι?μοί έ?ο?ν εκ?ρά?ει δημο?ί?? ?ην ανη???ία ?ο? για ?ο ??ηλ? μη δημο?ικ??η?α ?ο? ??βο?.

καν?νε? ??ν εκλογ?ν και ?ην α??ρρι?η κοιν?νία ??ην κ?βέρνη?η ?εριορίζο?ν α?? μ?νε? ?ο?? ?ην αναζή?η?η δ?νη?ικ?ν ??ο?ργ?ν, ??ο?? ο?οίο?? ?ρο??ίθεν?αι ?α ?οβαρά ?κάνδαλα δια?θορά? ?ο? ??γκλ?νι?αν ?η ??ρα ?α ?ελε??αία ?ρ?νια και δεκάδε? ?ολι?ικοί ??η δικαιο?ύνη. Σ?α αξιοθέα?α ??ν δικα??ηρί?ν είναι ??εδ?ν ?λη η ηγε?ία ?ο? ??μμα?ο? ?ο? ?ραζιλιανού ?ημοκρα?ικού ?ινήμα?ο? (PSDB), ?ο ο?οίο οδηγεί ?ο δικ? ?ο? Temer και ??ο ??ι ??άρ?ο?ν ?ομεί? ?ο? ?ρο?είνο?ν ε?ί?η? να εγκα?αλεί?ο?ν ?ον κ?βερνή?η και μ?νο, ?ροκειμένο? να ?ρο??αθή?ο?ν να ενι???θούν μ?ρο??ά ??ο εκλογικ? ??μα. Φ?βο? ??ι ?έ?ο? έ?ει α?αλλαγεί α?? δύο κα?αγγελίε? για δια?θορά ?άρη ??ην ι???ρή κοινοβο?λε??ική ?ο? βά?η, η ο?οία εμ??δι?ε ?ην ε?ιβολή ?ο?, θα ?ρέ?ει να αν?ιμε???ί?ει ένα ?ολύ?λοκο ?ολι?ικ? ?κάκι για να δια?ηρή?ει ?ην ??ο??ήριξη ??ν ???ογρα?ικ?ν μη?αν?ν και να βρει ?ολι?ικού? για ?ο γρα?είο ?ο? ??ρί? κα???ο?ία, αλλά και να μην ε?ιδι?κο?ν ?ε κάθε αιρε?? αξί?μα ?ο 2018.

Σύμ??να με ?ολι?ικού? και οικονομικού? αναλ??έ?, ?αίνε?αι να ?οβούν?αι να ?ά?ο?ν ?η δύναμη ??ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο, ?ο ο?οίο θα α?ο?ρέ?ει ?ην έγκρι?η μια? με?αρρύθμι?η? ?ο? α?ο?κο?εί ??ην ενί????η ?η? ?ρ??βα?η? ??η ??ν?αξιοδ??η?η για ?η μεί??η ?ο? ?ρ?νιο? ελλείμμα?ο? ?ο? ????ήμα?ο? κοιν?νική? α??άλι?η?. ?ο ε?ι?ειρημα?ικ? ?νεύμα και οι αγορέ?, οι ο?οίε? θε?ρούν ζ??ική? ?ημα?ία? ?ην εδραί??η ?η? οικονομική? ανάκαμ?η? ?η? ??ρα? με?ά α?? δύο ?ρ?νια βαθιά? ύ?ε?η?, αν?ι??έκον?αι ?α????ρονα α?? ?ι? ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? και α?ορρί?θηκε α?? ?ερί?ο? ?ο 70% ?ο? εκλογικού ??μα?ο?. Την ?ερα?μένη εβδομάδα, ??αν άρ?ι?αν να καλλιεργούν ?ι? εικα?ίε? για ενδε??μενη διάλ??η ??ο κ?βερν?ν κ?μμα ?ριν α?? ?ι? εκλογέ?, ο Temer ?αραδέ??ηκε ??ι αρ?ίζει να αι?θάνε?αι «μ?νο?» ??ην ??ερά??ι?η ??ι η με?αρρύθμι?η.

«?α είναι δ?να?ή μ?νο», αλλά «εγ? θα ε?ιμέν?, εγ? θα empeñarme» ε?ειδή ?α κ?μμα?α και ?ην κοιν?νία «?ρέ?ει να κα?ανοή?ο?ν ??ι, η με?αρρύθμι?η δεν είναι εγκεκριμένη, η η??ημένη θα είναι η ??ρα », εί?ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%