?ια α?ο??ολή ?ο? ?ΝΤ ??ναν?ά ?ον Υ?ο?ργ? ?ικονομικ?ν ?η? ?ργεν?ινή?

? ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?η? ?ργεν?ινή? Nicolás Dujovne ??ναν?ήθηκε ?ήμερα με μια ομάδα ?ε?νικ?ν α?? ?ο ?ιεθνέ? Νομι?μα?ικ? Ταμείο (?ΝΤ) ?ο? ?αξίδε?ε ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? για να εξε?ά?ει ?ην ?ρ?οδο ?η? δημ??ιο?? λογαρια?μού? ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?.

??ο?ένο? ?ιρε?, 10, Νοέμβρη (EFE) .- ο ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?η? ?ργεν?ινή?, Nicolás Dujovne, ??ναν?ήθηκε ?ήμερα με ομάδα εμ?ειρογν?μ?ν?ν α?? ?ο ?ιεθνέ? Νομι?μα?ικ? Ταμείο (?ΝΤ) ?αξίδε?ε ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? να αναθε?ρή?ει ?ην ?ρ?οδο ??ν δημ??ι?ν λογαρια?μ?ν ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?. Το Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν δεν έδ??ε λε??ομέρειε? για ?ο ?εριε??μενο ?η? ??νάν?η?η?, αλλά ανέ?ερε ??ι η αν?ι?ρο???εία ?ο? ?ΝΤ ή?αν με ε?ικε?αλή? ?ον Roberto Caldarelli.

Dujovne ??νοδε???αν, με?αξύ άλλ?ν, ?ραμμα?έα? ?η? ?ικονομική? Πολι?ική?, Σεμ?α??ιάν Galiani, ο ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν, Rodrigo Pena, και ?ργεν?ινή? εκ?ρ????ο ??ο ?ΝΤ, Gabriel Lopetegui.

?ολ?μερ?ν ?ε?νικού? οργανι?μ?? έ??α?ε ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα και έ?ο?ν ??ναν?ή?ει? με ??ο?ργού? Finance, Luis Caputo, και ?ο ε???ερικ?, Rogelio Frigerio, με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ?εν?ρική? Τρά?εζα? ?η? ?ργεν?ινή?, Federico Sturzenegger. ???ή είναι η δεύ?ερη α?ο??ολή ?ο? εκ?ελεί ?ο ?ΝΤ για να ελέγξει λογαρια?μού? ?η? ?ργεν?ινή? α?? ?ην ά?ιξη ?ο? Mauricio Macri ??ην Προεδρία, ??ο ?έλο? ?ο? 2015. ? α?ο??ολή α?ο?κο?εί ??η διεξαγ?γή γενική? ανα?κ??η?η? ?η? οικονομία? ?η? ?ργεν?ινή?, εν??? ?ο? άρθρο? IV, ?ο ο?οίο ?εριλαμβάνει ?ην ε?ί?κε?η ??ν οικονομολ?γ?ν ?ο? ?ΝΤ για ?η ??λλογή ?ληρο?ορι?ν και ?ην αν?αλλαγή α???ε?ν με κ?βερνη?ικού? αξι?μα?ού?ο??, με μέλη ?ο? ?ομέα με ?α μέλη ?ο? ?οινοβο?λίο? και ?ι? οργαν??ει? ??ν ?ολι??ν. ?ε?ά α?? α??έ? ?ι? ??ναν?ή?ει?, οι ?ε?νικοί θα ανα?ερθούν ??ην εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?ο? ?ΝΤ για ??ζή?η?η.

?ιε?θ?ν?ή? ?ο? Τμήμα?ο? ???ικού ?μι??αιρίο? ?ο? ?ΝΤ, Alejandro Werner, δήλ??ε ?ην Πέμ??η, ??αν ??μμε?εί?ε ?ε ?εμινάριο ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?, ??ι η "??ρα?ηγική" ?η? ?ργεν?ινή? είναι η «????ή». ?α?ά ?ην ά?ο?ή ?ο?, α??ή η ??ρα?ηγική «έ?ει ήδη δ??ει ?ο?? ?ρ??ο?? καρ?ού? ?η? με ?ην ομαλο?οίη?η ?ο? ι?οζ?γίο? ?ληρ?μ?ν, ?η με?άβα?η ?ε μη?ανι?μού?-????ο?? για ?η μεί??η ?ο? ?ληθ?ρι?μού, ?ην α?αγ?ρε??η ?η? ?αγίδα? ??ν ??ναλλαγμα?ικ?ν ι?ο?ιμι?ν, να ε?αρμ??ει ρ?θμι??ικέ? αλλαγέ? ?ε ?ομεακ? ε?ί?εδο και να δ??ει έμ?α?η ??ην ??οδομή. "??ί?η?, ??νι?ε ??ι" η ανάκαμ?η ??ν ε?ενδύ?ε?ν δεί?νει ??ι ο ιδι??ικ?? ?ομέα? ?ο?οθε?εί ?α ?ρήμα?α ??ην ?ργεν?ινή? ??ρα?ηγική. "

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%