? ?? ?ιέζει ?ην Πολ?νία να α?ο?ύγει ?ην κρι?ική για έλλει?η ?ιλοδοξία? ??η COP23

? ??ί?ρο?ο? ?ρά?η? για ?ο ?λίμα, Miguel Arias Cañete, καλεί ε?ειγ?ν??? ?ο?? ??ο?ργού? ?η? ?? ??η ?ύνοδο κορ??ή? για ?ο κλίμα, ??ννη, να αν?ιμε???ί?ει ?ην μη ε?ικύρ??η με Την Πολ?νία για ?ι? δε?μεύ?ει? ?η? για ?ο κλίμα έ?? ?ο 2020 και να α?ο?ύγει ?ι? ε?ικρί?ει? ?ο? έλαβαν οι ανα??????μενε? ??ρε?.

??ννη (?ερμανία) 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??ί?ρο?ο? για ?ην ?λιμα?ική ?ρά?η, Miguel Arias Cañete, έ?ει καλέ?ει για αύριο ε?είγον?ο? ??ο?? ??ο?ργού? ?η? ?? ??η ??ννη ?ο κλίμα ?ύνοδο κορ??ή? για ?ην αν?ιμε???ι?η ?η μη ε?ικύρ??η α?? ?ην Πολ?νία ??ν δε?μεύ?ε?ν για ?ο κλίμα έ?? ?ο 2020 και ?ην α?ο??γή ??ν ε?ικρί?ε?ν ?ο? έλαβαν οι ανα??????μενε? ??ρε?. ?ια ?ο?? ?ελε??αίο??, οι δρά?ει? ?ο? ?ι ανα??????μενε? ??ρε? ??ον α?ορά ?ον με?ρια?μ? και ?ην ??ο??ήριξη ??ν ?????ν ??ρ?ν ?ριν α?? ?ο 2020, ??ο ?λαί?ιο ?η? δεύ?ερη? ?ά?η? ?ο? ?ρ??οκ?λλο? ?ο? ????ο, είναι θεμελι?δο?? ?ημα?ία? για να ?ο?? ?αρά??ει ?ην α?αραί?η?η εμ?ι??ο?ύνη για να ??μμορ??θεί με ?η Σ?μ??νία ??ν Παρι?ί?ν, η ο?οία για ?ρ??η ?ορά ?εριλαμβάνει ??ο?ρε??ει? για α??ού? α?? ?ο 2021. ?έλο?ν να δια??αλί?ο?ν ??ι οι κύριε? οι ??εύθ?νοι για ?ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο? έ?ο?ν κάνει ?α καθήκον?ά ?ο?? ?ριν α?? ?η Σ?μ??νία ??ν Παρι?ί?ν, για να μ?ορέ?ο?ν να κάνο?ν δικά ?ο??. ?αι α??ά ?α καθήκον?α έ?ο?ν ένα ?νομα: "? ?ρο?ο?οίη?η ?η? Ν???α", με ?ην ο?οία ε?έκ?ειναν ?ι? δε?μεύ?ει? ?ο? Πρ??οκ?λλο? ?ο? ????ο για ?ι? ?λού?ιε? ??ρε? έ?? ?ο 2020, κα?ά ?η ?ύνοδο κορ??ή? ?ο? ?ο άρο? για ?ο κλίμα ?ο 2012. ?ι ι???ρι?μοί ??ν ανα??????μεν?ν ??ρ?ν, Τη? ?νδία? και ?η? ?ίνα?, ?ο? ονομάζε?αι "Προ?ανα?ολι?μ?? ?ριν α?? ?ο 2020" ??ην ?ύ?η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν, εμ??δι?αν ?ην ?ρ?οδο ??η ?ύν?αξη ?ο? εγ?ειριδίο? καν?ν?ν για ?η ??μ??νία ?ο? Παρι?ιού, ε?εξεργά??ηκε ?ην COP23 και οδήγη?ε ?ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή να εξε?ά?ει ?ην Πολ?νία, ?η μ?νη ??ρα ?ο? δεν έ?ει ε?ικ?ρ??ει α??ή ?ην ?ρο?ολογία.

?εν έ?ει ε?ικ?ρ??ει ?λε? ?ι? μέλη ?η? ??, η ?? ?? ?ύνολο, η ο?οία είναι ε?ί?η? ??μβαλλ?μενο μέρο? ??η ?ύμβα?η ??ν ?ν?μέν?ν ?θν?ν για ?ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο?, δεν μ??ρε?ε να ?ο ?ράξει, ?αρά ?ο γεγον?? ??ι ο Arias Cañete θε?ρεί ?ο μέ?ο ? ε?ικύρ??η ?η? ?? είναι "έ?οιμη".

"Σ?η COP23, οι ?ιλοδοξίε? μα? έ?ο?ν αμ?ι?βη?ηθεί ε?ειδή δεν έ?ο?με ε?ικ?ρ??ει ?ην ?ρο?ολογία ?η? Ν???α. ??ερβαίναμε α??? ?ο? ??ο??εθήκαμε ?ε α??ήν ?ην ?ρο?ολογία, αλλά κα?αλαβαίν? ??ι ?ρ?κει?αι για μια ερ??η?η με ?ολύ ??μβολική αξία για ?ι? ανα??????μενε? ??ρε? και αύριο θα ??γκεν?ρ??? ?ο?? ??ο?ργού? να αναζη?ή?ο?ν μια λύ?η ", εξήγη?ε ο ??ί?ρο?ο? ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ην Efe. ? Arias Cañete ε?ιβεβαί??ε ??ι έ?ει ??γκαλέ?ει ?λο?? ?ο?? αν??ερο?? εκ?ρο???ο?? ??ν ??ρ?ν ?ο ?ρ?ί. μέλη ?η? έν??η? ??ην COP23 να κα?αλήξο?ν ?ε μια ??μ??νία ?ο? «δεν α?ήνει καμία αμ?ιβολία ??ι? ανα??????μενε? ??ρε? για ?η ?ιλοδοξία και ?ην ηγε?ία ?η? ?? ??ον αγ?να κα?ά ?η? αλλαγή? ?ο κλίμα».

? ??ί?ρο?ο? θέλει να ζη?ή?ει άμε?α ??ην Πολ?νία, ??αν θα ε?ικ?ρ??ει ?ην ?ρο?ο?οίη?η ανακοίν??ε ??ι θα α?ξή?ει, αλλά when- και αν οι ??ο?ργοί εξο??ιοδο?ή?ει ?ην ??ι?ρο?ή να ε?ικ?ρ??ο?ν ?ην ?ρο?ολογία, ?αρ?λο ?ο? ?λα ?α κρά?η μέλη ?η? δεν ?ο έ?ο?ν ?ράξει ακ?μη, ???? ??νέβη με ?η ??μ??νία ?ο? Παρι?ιού. "Σε κάθε ?ερί????η, ελ?ίζ? ??ι η Πολ?νία θα έ?ει Ν???α ?ρο?ο?οίη?η ε?ικ?ρ?θεί ?ριν α?? ?ην κλιμα?ική ?ύνοδο κορ??ή? ?ο? ε??μενο? έ?ο?? ??ο ?α?οβί??ε (Πολ?νία), «η COP24, εί?ε ο ε?ί?ρο?ο?.

Ω????ο, Arias Cañete ??νι?ε ??ι η ?? είναι ?ε καλ? δρ?μο να ??ερβεί ?ο?? ????ο?? ?η? μέ?ρι ?ο 2020. ?α ε?ι?ύ?ει μεί??η ??ν εκ?ομ??ν κα?ά 26% ?ε ??έ?η με ?ο 20% ??ν δε?μεύ?ε?ν και θα διαθέ?ει 20.200 εκα?ομμύρια ε?ρ? (23.600 εκα?ομμύρια δολάρια) για ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο κλίμα θα ??νε?ι??εί μέ?ρι ?ο 2016. ? ??νάν?η?η έκ?ακ?η? ανάγκη? ?ο? ??γκάλε?ε ο ??ί?ρο?ο? ??νέβη, ?????ο, ??αν η COP23 κα?έληξε ?ήμερα ?ε ??μ??νία ??ε?ικά με ?ο "Ambition pre 2020" και ??ι οι ??ρε? ? ??ι?ρο?ή ??μ??νη?ε να δ??ει μεγαλύ?ερη ?ημα?ία ??ο ζή?ημα, α?ιερ?νον?α? μια ?ύνοδο ??ηλού ε?ι?έδο? ??ι? ε??μενε? δύο ??ν?δο?? κορ??ή? για ?ο κλίμα, δήλ??ε ο ??ί?ρο?ο?. ? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή δεν θέλει α?ή??ε ?ο ελά?ι??ο ύ?ο? αμ?ιβολι?ν για ?ην ηγε?ία ?ο? κλίμα?ο? ?η? ??: ????"? ?μο??ονδιακή ??βέρνη?η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν είναι ?ε διακο?έ? ??ο θέμα α??? και α??? α?αι?εί ?ρ??θε?ε? ?ρο??άθειε?", δήλ??ε ο Arias ? ο?οία έ?ει δημιο?ργή?ει ??να??ι?μ? με ?ην ?ίνα και ?ον ?αναδά για ?ην ?ρο?θη?η ?η? δρά?η? για ?ο κλίμα. "?ίναι κά?ι ?ο? κάναμε ??ο ?αρελθ?ν με ?ολύ ενεργ? και ??ν?ονι?μένο ?ρ??ο με ?ο?? ?ίλο?? μα?. ?ι ?μερικανοί, ??ρα δεν είναι δ?να??ν, ?? εκ ?ού?ο?, ??ι ή?αν ?α?έ? δημιο?ργή?αμε α??ή ?η ??νεργα?ία», η ο?οία ??ναν?ήθηκε ?ον ?ερα?μένο Σε??έμβριο ??ο ??ν?ρεαλ, και θα ?ο κάνει ??ην ??ρ??η ?ο 2018.

Arias ? κ. Cañete ?ρο?δι?ρι?ε ??ι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? "είναι μια ??ρα ??ι μ?νο μια κ?βέρνη?η, και ?λα ??α κρά?η, ??λει? και ε?ι?ειρή?ει? ?η? έ?ο?ν κάνει ??ο εναλλακ?ικ? ?ερί??ερο ??ην εν λ?γ? ?ύνοδο αν?ανακλούν ??ι ??άρ?ει δρά?η κλίμα ??ο έδα?ο? ".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%