Το 77% ??ν ?α?ινοαμερικαν?ν ??ερα??ίζε?αι ?ην οικονομική ολοκλήρ??η, λέει ?ο IDB

Το 77% ??ν ?α?ινοαμερικαν?ν ?ά??ε?αι ??έρ ?η? οικονομική? ολοκλήρ??η?, αλλά μ?νο ?ο 12% θε?ρούν ?ην ?εριο?ή ?ρο?εραι??η?α, ?ύμ??να με έρε?να ?η? Παναμερικανική? ?ν??η? ?νά???ξη? (BID) ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??ην ??λη ?ο? ?εξικού.

Το 77% ??ν λα?ινοαμερικαν?ν ?ά??ε?αι ??έρ ?η? οικονομική? ολοκλήρ??η?, αλλά μ?νο ?ο 12% θε?ρούν ?ην ?εριο?ή ?ρο?εραι??η?α, ?ύμ??να με ?ην έρε?να ?η? Τρά?εζα? Παγκ??μια Τρά?εζα ?νά???ξη? (IDB) ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??ην Π?λη ?ο? ?εξικού. ? εν??μά???η ??νε?ίζε?αι ?? «??νε?αιρι??ικ? κε?άλαιο» ??η ?α?ινική ?μερική και ?ο 77% ??ο??ηρίζει ?ην οικονομική και 66% ?ην ?ολι?ική, η μελέ?η «? ?ε?νο-ολοκλήρ??η? ?η? ?α?ινική? ?μερική?: θε?μικά ?ργανα, ?ο εμ??ριο και ?α ίδια κε?άλαια εκθε?ικά ??ην ε?ο?ή ??ν αλγορίθμ?ν».

?ε 20.000 ??νεν?εύξει? ?ο? διεξή?θη?αν με?αξύ Τον ?ούλιο ?ο? 2017 ??ο?? ?ολί?ε? 18 ??ρ?ν, ?ο έγγρα?ο IDB αν?ανακλά ?η γν?μη για ?ην οικονομική και ?ολι?ική ολοκλήρ??η, ?ι? νέε? ?ε?νολογίε?, ?ην κοιν?νική ι???η?α και ?α?ά ?ην εν??μά???η, ??νι?ε ??ι, ?αρά ?ην ε?νο?κή γν?μη ??ν λα?ινοαμερικαν?ν, ??αν μιλάμε για ??εν??ερο?? δε?μού?, οι γει?ονικέ? ??ρε? δεν ?ι ?ρο?ιμ?μενε? ??ρε? για ?ην εμβάθ?ν?η ??ν εμ?ορικ?ν και ?ολι?ικ?ν ??έ?ε?ν είναι οι ?Π?, με ?ο 34% ε?νο?κέ? αν?ιδρά?ει?, ?ύμ??να με ?η μελέ?η IDB ?αρο??ιάζε?αι μέ?α α?? ?ο ?ν??ι?ού?ο για ?ην έν?αξη ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική? (Intal) ?ε ??νεργα?ία με ?ο Latinobarómetro.

? ?ν??η ? ??ρ??η βρί?κε?αι ??η δεύ?ερη θέ?η ??ι? ?ρο?ιμή?ει? για ?ην εμβάθ?ν?η ??ν ??έ?ε?ν α???ν, με 16%, ακολο?θούμενη α?? ?ην ?ίνα (13%) και ??ην ?έ?αρ?η θέ?η ?η ?α?ινική ?μερική (12%), 78% ?ι??εύει ??ι η ?αγκο?μιο?οίη?η είναι μια ε?καιρία για οικονομική ανά???ξη και 9 ??ο?? 10 λα?ινοαμερικανού? ??μ??νούν ??ι μ?ορούν να εργα??ούν ελεύθερα κάθε ??ρα ?η? ?εριο?ή?. ??ον α?ορά ?ην καινο?ομία και ?ι? νέε? ?ε?νολογίε?, ?έ??ερι? ??ο?? ?έν?ε λα?ινοαμερικανού? θε?ρούν ??ι α?ειλούν ?ην α?α???λη?η, εν? ?ο 24% ?ι??εύει ??ι βοηθά ??η δημιο?ργία ?ο??. ? μελέ?η ?ονίζει ??ι "??εδ?ν ?λοι οι ?α?ινοαμερικανοί έ?ο?ν κινη?? ?ηλέ??νο, ?αρ?λο ?ο? μ?νο ?ο 44% ?ρη?ιμο?οιούν" smartphone "και με έν?ονε? δια?ορέ? με?αξύ ??ν εθν?ν, δεδομένο? ??ι λιγ??ερο α?? ?ο 27% ?ο? έ?ει ??η Νικαράγο?α, ?η ?ολιβία και ?ο ?εξικ?, ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 65% ??ν κα?οίκ?ν ?η? Παραγο?άη? και ?η? Χιλή?.

88% ??ν ερ??ηθέν??ν δήλ??ε ??ι για να «?ρο??ρή?ο?με ? ?ημεριν?? κ??μο? είναι α?αραί?η?ο? για να μάθει ??? να ?ρη?ιμο?οιή?ει ?ο ?ιαδίκ??ο και ?ο 77% θέ?ει ?ο θέμα ?η? ??νδε?ιμ??η?α? ??α δίκ??α ?? κύρια ?ρο?εραι??η?α ??ην ανά???ξη βα?ικ?ν ??οδομ?ν ???? οδικέ? με?α?ορέ?.

?ε?αξύ ??ν ζη?ημά??ν ?ο? α?α??ολούν ?ερι????ερο ?ο?? ?α?ινοαμερικανού? είναι ?ο ?εριβάλλον και η αλλαγή ?ο? κλίμα?ο?, ?ο? ορί??ηκε ?? "ε?είγον ?ρ?βλημα" % 83% ?ι??εύο?ν ??ι η αλλαγή ?ο? κλίμα?ο? έ?ει ?ροκληθεί α?? ανθρ??ο?? και ?ο 71% λέει ??ι ?ρέ?ει να αν?ιμε???ι??εί ακ?μη και ει? βάρο? ?η? οικονομική? ανά???ξη?. El Intal και Το Latinobarómetro ίδρ??ε μια ??μμα?ία ?ριν α?? ?ρία ?ρ?νια, ?? μέρο? ?ο? Περι?ερειακού Προγράμμα?ο? ?ημ??ι?ν ?γαθ?ν ?ο? IDB. ?ε ?η δημο?ίε??η α??ή? ?η? έρε?να?, ?ο Intal ??νει??έρει για ?ην οικοδ?μη?η μια? ?ερι?ερειακή? α?ζέν?α? για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ναίνε?η? ??έρ ?η? αει??ρο? ανά???ξη? με ι???η?α, ?ρ??θε?ε ?ο ?ρημα?ο?ι????ικ? ίδρ?μα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%