Το ?εξικ? α?ο?βένει ?ρέο? με ε?αναγορά ομολ?γ?ν για 1.831 εκα?ομμύρια δολάρια

Το Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ανέ?ερε ?ήμερα ?ην ε?αναγορά κρα?ικ?ν ομολ?γ?ν για 34.913 εκα?. Πέ?ο? (?ερί?ο? 1.831 εκα?. ?ολάρια) με ??ρο?? α?? ?ο ???λοι?ο ?η? λει?ο?ργία? ?η? Τρά?εζα?. ?εξικ? να μει??ει ?ο ομο??ονδιακ? ?ρέο?.

?εξικ?, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ανακοίν??ε ?ήμερα ?ην ε?αναγορά κρα?ικ?ν ομολ?γ?ν για 34,913 εκα?ομμύρια pesos (?ερί?ο? 1,831 εκα?ομμύρια δολάρια) με ??ρο?? α?? ?ο ???λοι?ο ?η? λει?ο?ργία? ?η? Τρά?εζα? ?ο? ?εξικού για ?η μεί??η ?ο? ομο??ονδιακού ?ρέο??. ? ε?ι?είρη?η ?εριελάμβανε ?ην ε?αναγορά ομολ?γ?ν M με ημερομηνίε? λήξη? ?ο 2018 και ?ο 2019 και ?ο Udibono με λήξη ?ο 2019, με ?ο ?ι "??μβάλλει ??η βελ?ί??η ?ο? ?ρο?ίλ ??ν ?ροθε?μι?ν" ?η? ομο??ονδιακή? κ?βέρνη?η?, δήλ??ε ?ο Treasury ?ε μια δήλ??η.

Finance εί?ε ??ι η ενέργεια α??ή ολοκληρ?νει ?ο ?ρ?γραμμα ?η ?ρη?ιμο?οίη?η ?ο? 70% ?ο? ??ολοί?ο? λει?ο?ργία? ?η? Τρά?εζα? ?ο? ?εξικού ?ο? αν?ι??οι?εί ??ο έ?ο? 2016, "?ο? ?ροορίζε?αι να μει??ει ?ο ?ρέο? ?η? ομο??ονδιακή? κ?βέρνη?η?". Banco de Mexico ??οβληθεί ??ην κ?βέρνη?η 321 653 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (16.867 εκα?ομμύρια δολάρια) για ένα λει?ο?ργικ? ?λε?να?μα ?ο? οικονομικού έ?ο?? 2016.

Σύμ??να με ?ον ομο??ονδιακ? ν?μο ?ον ?ρο??ολογι?μ? και ?ην οικονομική ε?θύνη, η κ?βέρνη?η θα ?ρέ?ει να ?ρη?ιμο?οιή?ει για ?ην α???βε?η ?ο? δημ??ιο? ?ρέο?? ?ο 70% ?ο? ??ολοί?ο?, δηλαδή 225,157 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (11,807 εκα?ομμύρια ) Hacienda ξεκίνη?ε να ?ρη?ιμο?οιεί ?ο ???λοι?ο ??ι? 25 ?αΐο? με ?ην εξαγορά κρα?ικ?ν ?ί?λ?ν για 40.000 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (2.097 εκα?ομμύρια ?έ?ο?). δολάρια). ??ι?λέον, δια?έθηκε 11,488 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (602,4 εκα?ομμύρια δολάρια) ??η μεί??η ?ο? ?ρογράμμα?ο? ?ο?οθέ?η?η? για ?ο ?ρί?ο και ?ο ?έ?αρ?ο ?ρίμηνο. (3.905,6 εκα?. ?ολάρια) ??ρί? καθ???έρη?η ??ην εξ??ερική αγορά ?ο 2017. ?ια δεύ?ερη ε?αναγορά κρα?ικ?ν ?ί?λ?ν έγινε ??ι? 26 ?κ??βρίο? για 65,489 εκα?. Πέ?ο? (3,434) εκα?ομμύρια δολάρια), δήλ??ε ?ο ??ο?ργείο. ?α?ά ?ην ε?αναγορά ??ν κρα?ικ?ν ομολ?γ?ν ??ι? 16 Νοεμβρίο?, ?ρη?ιμο?οιήθηκαν ?α 36.629 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (1.815 εκα?ομμύρια δολάρια). ?αρέμειναν α?? ?ο ???λοι?ο και η δια?ορά κάλ???ε ??ρο?? ?ο? θη?α?ρο??λακίο? ?η? ομο??ονδιακή? κ?βέρνη?η?, ?ρ??θε?ε η Χα?ιέν?α.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%