? ?? ζη?ά α?? ?ην ???ανία να λάβει ?ερι????ερα μέ?ρα για ?η μεί??η ?η? ανεργία? και ?η? μακρο?ρ?νια? ανεργία?

? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) καλεί ?ην ???ανία να λάβει ?ερι????ερα μέ?ρα για ?η μεί??η ?η? ανεργία? και ?η? μακρο?ρ?νια? ανεργία?, η ο?οία και ??ι? δύο ?ερι????ει? είναι α?? ?ι? μεγαλύ?ερε? ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η, δήλ??ε ?ήμερα ο ?ί?λο? ?οινο?ική ??α???λη?η, Marianne Thyssen.

? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) καλεί ?ην ???ανία να λάβει ?ερι????ερα μέ?ρα για ?η μεί??η ?η? ανεργία? ??ν νέ?ν και ?η? μακρο?ρ?νια? ανεργία?, η ο?οία και ??ι? δύο ?ερι????ει? ??γκα?αλέγε?αι ??ι? μεγαλύ?ερε? ??ην ?ν??η ? ??ί?ρο?ο? ?αρο??ία?ε ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ?ην ε?ή?ια κοινή έκθε?η για ?ην α?α???λη?η ?ο? δημο?ίε??ε ?ήμερα η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή, η ο?οία ??ογραμμίζει μια γενικε?μένη βελ?ί??η ??ν αγορ?ν εργα?ία? ??α κρά?η μέλη. ?ν και η ανεργία μει?θηκε "?ημαν?ικά" ?ε ?λε? ??εδ?ν ?ι? ??ρε? ?ο 2016, ??άρ?ο?ν "μεγάλα δια?ορέ? με?αξύ ?ο??, με ?ο?ο??ά ?ο? κ?μαίνον?αι με?αξύ 4% ??ην Τ?ε?ία και ?η ?ερμανία και 23,6% ??ην ?λλάδα. ? ???ανία έ?ει ?ημει??ει μεί??η ?η? ανεργία? ?άν? α?? ?ο μέ?ο ?ρο, δήλ??ε ?ύριε ??ί?ρο?ε, ο ο?οίο? ??ενθύμι?ε ??ι ?ο ε?ί?εδο έ?ει μει?θεί α?? 26% ?ο 2013 ?ε 17,2%, κά?ι ?ο? η Thyssen αξιολ?γη?ε ??η διά?κε?η ?ύ?ο? για να ?αρο??ιά?ει ?ην έκθε?η. ??ί?η?, η ανεργία ??ν νέ?ν ??ην ???ανία έ?ει μει?θεί, αναγν?ρι?ε ?ον ε?ί?ρο?ο, ο ο?οίο? εξήγη?ε ??ι ?ο ?ο?ο??? α?ξήθηκε α?? 55% ?ο 2013 ?ε 39% ?ο 2016.

Ω????ο, ??νι?ε ??ι η ???ανία «?ρέ?ει να κάνει ?ερι????ερα», και ιδί?? ?ο ζή?η?ε μέ?ρα για ?η βελ?ί??η ?η? α?ο?ελε?μα?ικ??η?α? ?η? εγγύη?η? ?η? α?α???λη?η? ??ν νέ?ν, ??ν δημ??ι?ν ??ηρε?ι?ν α?α???λη?η? και ?η? ??νεργα?ία? ?ο?? με άλλε? κοιν?νικέ? ??ηρε?ίε? για να εξα??αλι??εί η ε?ι??ρο?ή ανέργ?ν ??ην αγορά εργα?ία? και η ????η ?η? ?ρ??ρη? εγκα?άλει?η? ?ο? ??ολείο?.

Σε α???ν ?ον ?ομέα η ???ανία είναι ε?ί?η? ε?ικε?αλή? ?η? ?ν??η?, με ?ο?ο??? κον?ά ??ο 20%, ?ε ?ύγκρι?η με 10,7 % ?ο? μέ?ο? ?ρο? ??ην ??. Το έγγρα?ο ??ογραμμίζει ??ι η οικονομική ε?έκ?α?η έ?ει ??ά?ει ?ε ?λε? ?ι? ??ρε? ?η? ?? και αν?ικα?ο??ρίζε?αι ?ε μια ??νε?ή βελ?ί??η ?η? αγορά? εργα?ία? και η οικονομική κα?ά??α?η και η γενικε?μένη βελ?ί??η ?η? αγορά? εργα?ία? ??α κρά?η Το δεύ?ερο ?ρίμηνο ?ο? 2017, ??ην ?? ??ήρ?αν 235,4 εκα?ομμύρια εργαζ?μενοι, ?ράγμα ?ο? ?ημαίνει ??ηλ??ερο ?ο?ο??? αμοιβ?ν ??ην ?? α?? ?, ?ι ?ο 2017.

α?α???λη?η? 72,3%.

Σύμ??να με ?ο ??, με ?ο ε?ι??κιο μ?ορεί να ??ά?ει ?ο ε?ί?εδο ?ο? 75% ?η? α?α???λη?η? ?ο? ?έθηκαν ??η ??ρα?ηγική ??ρ??η 2020.

??? ?ην άλλη ?λε?ρά, ??ο 7,5% (8,9% ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ?) ?ο Σε??έμβριο ?ο? 2017, ?ο ?αμηλ??ερο ε?ί?εδο α?? ?ο 2008. ???? ?ο? μει?νε?αι αλλά αργά είναι η ανεργία ??ν νέ?ν, η ο?οία ή?αν ?ο Σε??έμβριο ??ην ?? (18,7% ??ην ε?ρ?ζ?νη). ? έκθε?η ??ν ?ρ?ξελλ?ν α?οκαλύ??ει ??ι, ?αρά ?η βελ?ί??η ?η? αγορά? εργα?ία?, η αύξη?η ??ν μι?θ?ν ?αραμένει μέ?ρια ??α ?ερι????ερα κρά?η μέλη. εν? ?ε ορι?μένε? ??ρε? ?ο διαθέ?ιμο ει??δημα βρί?κε?αι ?ε ?αμηλ??ερα ε?ί?εδα α?? ?, ?ι ?ριν α?? ?ην κρί?η.

?ια άλλη δια?ί????η είναι ??ι οι ηλικι?μένοι εργαζ?μενοι ?αραμένο?ν ?ερι????ερο Σ?ην αγορά εργα?ία?, ?αράλληλα με ?ην ανάκαμ?η ?η? οικονομία? και ?η? εργα?ία?, ?ο ?ο?ο??? ??ν α??μ?ν ?ο? κινδ?νεύο?ν α?? ?η ????εια ή ?ον κοιν?νικ? α?οκλει?μ? ??νέ?ι?ε να μει?νε?αι ?ο 2016 και έ?θα?ε ?ο ε?ί?εδο ?ο? 2008.

? ανι???η?α ??ν μι?θ?ν βελ?ι?θηκε ε?ί?η? ελα?ρ?? ??ην ??, με?ά ?ην άνοδο με?ά ?ην κρί?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%