? νέο? ν?μο? ?ερί με?ανά??ε??η? ?ίθε?αι ?ε ι??ύ ??η ?ραζιλία με κενά ?ο? ?ρέ?ει να διε?κρινι??ούν

? νέο? ν?μο? ?ερί με?ανά??ε??η? ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα ??η ?ραζιλία με ????ο ?ην εξί???η ??ν δικαι?μά??ν και ??ν ??ο?ρε??ε?ν ??ν αλλοδα??ν με εκείνε? ??ν ?ραζιλιαν?ν και ?η διε?κ?λ?ν?η ?η? ά?ιξή? ?ο?? ??η ??ρα ?? ?έρι εργα?ία, αν και εξακολο?θεί να διε?κρινίζει ??? να ε?αρμ??ει ?ο κείμενο ??ην ?ραγμα?ικ??η?α, ?ύμ??να με ?ο?? ειδικού? ?ο? ??μβο?λεύ?ηκε η Efe.

Σάο Πάολο, ??ι? 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? νέο? ν?μο? με?ανά??ε??η? ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα ??η ?ραζιλία με ????ο ?ην ι???η?α δικαι?μά??ν και ??ο?ρε??ε?ν ??ν αλλοδα??ν ?η? ?ραζιλία? και να διε?κολύνει ?ο?? ά?ιξη ??η ??ρα ?? εργα?ικ? δ?ναμικ?, ?αρ?λο ?ο? ?ρέ?ει ακ?μη να διε?κρινι??εί ο ?ρ??ο? ε?αρμογή? ?ο? κειμένο? ??ην ?ραγμα?ικ??η?α, ?ύμ??να με ?ο?? ειδικού? ?ο? ζή?η?ε η Efe. ? νομοθε?ία ?ο? ?η?ί??ηκε ?ον ?ερα?μένο ?άιο Πρ?εδρο? Michel Temer με ?κορ βέ?ο, θα αν?ικα?α??ή?ει ?ο καθε???? ??ν αλλοδα??ν, ?ο? ?ρονολογεί?αι α?? ?η ??ρα?ι??ική δικ?α?ορία (1964-1985) και είδε ?ο?? με?ανά??ε? ?? «α?ειλή για ?ην α??άλεια εθνική ", δήλ??ε ??ην Efe η Diana Quintas, δικηγ?ρο? ?η? ?ραζιλία? ??η ?ραζιλία." Πρ?κει?αι για μια ??νολική με?αρρύθμι?η ?η? με?ανά??ε??η?. ?εριορι??ικέ? (...) Το νέο είναι ?λήρ?? ανοικ?ή, δίνει δικαι?μα?α και εγγ?ή?ει? και α?αγορεύει ρη?ά ?ην ξενο?οβία «και ο ρα??ι?μ??, εί?ε ο δικηγ?ρο?.

?ια ?ον καθηγη?ή Istvan Kasznar, ??ο κέν?ρο ?η? ??λη? (FGV), ?ο ?ημεριν? έγγρα?ο είναι "?ιο ?ιλελεύθερο και ε?αρκέ? για ?ην ορθή αν?ιμε???ι?η ??ν ανθρ??ίν?ν δικαι?μά??ν" ??ν με?ανα???ν.

α?? ??ρα καγκελάριο? Aloysio Nunes, ί?α δικαι?μα?α και ?ι? ??ο?ρε??ει? ??ν με?ανα???ν ?ραζιλία? ρ?θμίζει ?ην εί?οδο και ?ην ?αραμονή ??η ??ρα, εκ??? α?? ?ην αύξη?η ??ν κα?ε?θ?ν?ήρι?ν γραμμ?ν για ?ην ενί????η ?η? δημ??ιε? ?ολι?ικέ? ?ο? ??ρέ?ον?αι εναν?ίον ?ο??. ??? ?ην άλλη ?λε?ρά, καθιερ?νει ?η θε?ρη?η για ε?ι?κέ?ει?, οι ο?οίε? θα ?εριλαμβάνο?ν ?ον ?ο?ρι?μ? και ?ι? ε?ι?ειρή?ει? και θα ε?ι?ρέ?ο?ν ??ο?? αλλοδα?ού? με ??ηλ??ερα ή ι?οδύναμα μαθήμα?α εργάζον?αι ??η ?ραζιλία, ??ρί? ?ην ανάγκη να κα?αλήξο?με ?ε μια ε?ί?ημη ?ρο??ορά εργα?ία? α?? μια ε?αιρεία ?ο? εδρεύει ??η ??ρα.

Ω????ο, μένει να δούμε ??? ?ραγμα?ικά αρθρ?νε?αι ??ο ?ε α??ή ?ην έννοια, ο Kasznar διαβεβαι?νει ??ι ??ο ν?μο «??άρ?ει μεγάλη γρα?ή ενάν?ια ??ο ν?μο». αλλά, κα?ά ?ην ά?ο?ή ?ο?, ο «ρεαλι?μ?? ?ε ορι?μένα ζη?ήμα?α» δεν αν?ικα?ο??ρίζε?αι με «?ο ακίνη?ο ?ο? θα ?ερίμενε κανεί?». ?ια ?ον δά?καλο δεν έ?ει ν?ημα να εγγ?ηθεί ?ρ??βα?η ??ν με?ανα???ν ??ι? δημ??ιε? ??ηρε?ίε? ?γεία? και ?ην κοιν?νική αρ?γή και ??ο ??ν?αξιοδο?ικ? ?ύ??ημα "(άρθρο 4 VIII), ??αν« ο ?ραζιλιάνο? ?ήμερα δεν διαθέ?ει ειδική ια?ρική βοήθεια ού?ε μια καλή κοιν?νική βοήθεια. "?ίναι ένα νεκρ? γράμμα για?ί ??ο βάθο? α??οί οι άνθρ??οι α?? ?ην ???ή και ?η ?ενεζο?έλα θα ??ά?ο?ν και θα εγκα?αλει?θούν", ?ρο?θέ?ει.

?ε?αξύ ??ν ε??ν 2010 και 2015 ? αριθμ?? ??ν εργαζομέν?ν με?ανα???ν α?ξήθηκε κα?ά 131% ??η ?ραζιλία, α?? 54.333 ?ε 125.535, ?ο? αν?ι??οι?εί ?ε λιγ??ερο α?? ?ο 0,5% ??ν εργαζομέν?ν ??ην ε?ί?ημη αγορά εργα?ία?, ?ύμ??να με ??οι?εία Το 2015, οι ???ινοί αν?ι?ρο???ε?αν ?ο 26,4% ?ο? με?ανα??ε??ικού εργα?ικού δ?ναμικού ??η ??ρα.

"? ν?μο? έ?ει κενά και έ?ερε ?ην ανα?ορά εν?? δια?άγμα?ο? Quintas, ο ο?οίο? θε?ρεί ??ι με ?η δημο?ίε??η ?ο? δια?άγμα?ο? ?ο ζή?ημα δεν θα ε?ιλ?θεί δι??ι ορι?μένα ?ημεία α?αι?ούν κοινέ? δρά?ει? α?? ?α Υ?ο?ργεία ?ργα?ία?, ?ια να μ?ορέ?ει να αναζη?ή?ει εργα?ία ??ρί? ε?ί?ημη ?ρο??ορά εργα?ία?, θα ?ρεια??εί να α?οκ?ή?ε?ε ?ον ?ί?λο μια? αν??ερη? ή ι?οδύναμη? ?ειρά? μαθημά??ν ??α "??ρα?ηγικά ε?αγγέλμα?α για ?ραζιλία ", αλλά δεν ??άρ?ο?ν" λε??ομέρειε? "για ?ι? δρα??ηρι??η?ε? α??έ?, ?ονίζει ο δικηγ?ρο?. ? ν?μο? ?ρέ?ει ε?ί?η? να ορί?ει ένα ?ύ??ημα ελέγ?ο?, ???? α??? ?ο? λει?ο?ργεί ήδη ?ε ?ροηγμένε? ??ρε? λαμβάνο?ν με?ανά??ε?, ???? ο ?αναδά? και η ????ραλία · αμ?ιλεγ?μενη «ε?ι?ημαίνει Kasznar.

?ια Quintas, ο ν?μο?» είναι ε?ί?η? αμ?ιλεγ?μενη ?ε μια ε?ο?ή με ???η ανεργία «και ανάμε?α ??α εξακολο?θεί να λανθάνο??ε? ??νέ?ειε? ?η? οικονομική? κρί?η?.

ο νέο? ν?μο? ?ίθε?αι ?ε ι??ύ με ένα βαθμ? βέ?ο α?? ?ο Temer ?ο? αν?α?οκρίθηκε με κά?οιο ?ρ??ο ??ι? ?ιέ?ει? ??ν δεξι?ν ομάδ?ν θε?ρ?ν?α? ??ι άνοιξε ?ι? ??ρ?ε? ?η? ??ρα? αδιακρί??? για ?ο?? αλλοδα?ού?.

?ν?ιμε???ίζον?α? α??έ? ?ι? με?αβολέ? βάθο??, οι αρμ?διοι ?ορεί? έ?ο?ν μέ?ρι ένα ?ρ?νο για να ενο?οιή?ο?ν ????ήμα?α ?ληρο?ορική? βά?ει ?ο? νέο? ν?μο?, αλλά δεν έ?ο?ν ακ?μη αρ?ί?ει, λέει η Quintas.

«?εν έ?ει ν?ημα να έ?ει ένα ?ραίο, ανοι???, ?ρ??ο??ρο?, ?ύγ?ρονο και ι?ορρο?ημένο ν?μο, αν δεν θέ?ει με ε?ι???ία ??ην ?ράξη», ?ρο?θέ?ει.

Carlos Meneses Sanchez

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%