Το εξαμηνιαίο κέρδο? ?η? Alstom α?ξήθηκε κα?ά 66% ??α 213 εκα?. ??ρ?

? Alstom κέρδι?ε κέρδη 213 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ? κα?ά ?ο ?ρ??ο εξάμηνο ?ο? οικονομικού έ?ο?? ?η?, 66,4% ?ερι????ερο α?? ?ην αν?ί??οι?η ?ερίοδο ?ο? 2016, ανακοίν??ε ?ήμερα ο γαλλικ?? βιομη?ανικ?? ?μιλο?, ο ο?οίο? είναι ??η διαδικα?ία α?ορρ??η?η? ??ν ?ιδηροδρομικ?ν δρα??ηριο?ή??ν ?η? α?? ?η γερμανική Siemens.

? Alstom κέρδι?ε κέρδη 213 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ? κα?ά ?ο ?ρ??ο εξάμηνο ?ο? έ?ο??, 66,4% ?ερι????ερο α?? ?, ?ι ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016, ανακοίν??ε ?ήμερα η ομάδα. η ο?οία βρί?κε?αι ??η διαδικα?ία α?ορρ??η?η? ??ν ?ιδηροδρομικ?ν δρα??ηριο?ή??ν ?η? α?? ?η γερμανική Siemens. Το ?ρο?αρμο?μένο λει?ο?ργικ? α?ο?έλε?μα α?ξήθηκε κα?ά 16% με?αξύ 1 ??ρίλιο? και 30 Σε??εμβρίο? και ?ο ?ρο?αρμο?μένο λει?ο?ργικ? ?εριθ?ριο ?αρέμεινε ??ο 6,2%, έναν?ι 5,6% ?ο ?ροηγούμενο έ?ο?, ?ύμ??να με ανακοίν??η ?η? Alstom.

? ?ιμολ?γη?η α?ξήθηκε κα?ά 5% 3,756 εκα?ομμύρια ε?ρ?, εν? οι ?αραγγελίε? έ?ε?αν 49% ??α 3.170 εκα?ομμύρια ε?ρ?. ? ε?αιρεία ?ημεί??ε ??ι ?ο ?ερα?μένο έ?ο? εί?ε α?οκ?ή?ει ?ο ?ρ??ο εξάμηνο ?ο? ??κ? αρκε?ά μεγάλα ??μβ?λαια, ???? η νέα γενιά ?ρέν?ν μεγάλη? ?α?ύ?η?α? για ?ον αμερικανικ? ?ορέα Amtrak ή η ε?έκ?α?η ?η? κ?κκινη? γραμμή? ?ο? με?ρ? ?ο? Ν?ο?μ?άι RTA. ???ή η ά?κη?η, με?αξύ ??ν κ?ρι??ερ?ν ?αραγγελι?ν, ή?αν δύο με ?ον ?αναδά για ?ερί?ο? εκα?? ελα?ρά ο?ήμα?α για να ?αξιδέ?ο?ν ?ε ?ιδηρο?ρο?ιέ?, ?ύμβα?η ?ύμβα?η? για ?ο με?ρ? Το ?ιε?νάμ, ένα άλλο ??ι? Φιλι??ίνε?, οι ??λή?ει? ?ερι?ερειακ?ν ?ρέν?ν ??ην ??αλία, ?η Σενεγάλη και ?η ?ερμανία, ένα ??μβ?λαιο ??ν?ήρη?η? ??η Σο?ηδία και ένα έργο εκ??γ?ρονι?μού ?ο? ???λο? ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?.

? ?ρ?εδρο? ?η? ε?αιρεία?, Henri Poupart-Lafarge, έκρινε ??ι οι εξαμηνιαίε? α??έ? λογαρια?μοί για ?ο έ?ο? ή?αν «??αθερά α?ο?ελέ?μα?α εκμε?άλλε??η?, ?ύμ??να με ?ο?? (?ο??) ????ο?? ?ο?? 2020».

Σε α??? ?ο ?λαί?ιο, η Alstom αναμένει να ε?ι?ε??θεί μέ?ρι ?ο 2020 μια οργανική αύξη?η ??ν ε??δ?ν ?ο? 5% ?ε ε?ή?ια βά?η και ?ρο?αρμο?μένο λει?ο?ργικ? ?εριθ?ριο αναμένε?αι να ανέλθει γύρ? ??ο 7% α??ού ?ο? έ?ο? Τον Σε??έμβριο, η γαλλική ε?αιρεία ε?ανέλαβε ?ο ε?ι?είρημα ??έρ α??ή? ?η? ε?ι?είρη?η?, λαμβάνον?α? ????η ??ι η δρα??ηρι??η?α και ??ν δύο "είναι ?ε γενικέ? γραμμέ? ??μ?ληρ?μα?ικέ? ??ον α?ορά ?ι? δρα??ηρι??η?ε? και γε?γρα?ική ?αρο??ία ".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%