? βελ?ί??η ?η? α?α???λη?η? ??ν νέ?ν ??ην ???ανία βα?ίζε?αι ??ην ?ρο??ρινή εργα?ία, λέει η ???

Το ?ο?ο??? ανεργία? ??ν νέ?ν ??η ???ική ??ρ??η μει?νε?αι κ?ρί?? λ?γ? ??ν βελ?ι??ε?ν ?ε ??ρε? ???? η ???ανία, η ?αλλία και η ??αλία, ?αρ?λο ?ο? η ?ρ?οδο? ??ην ?ρ??η ??ρα ο?είλε?αι ειδικά για ?ην ε?έκ?α?η ?η? ?ρο??ρινή? εργα?ία?, δήλ??ε ?ήμερα η ?ιεθνή? ?ργάν??η ?ργα?ία? (???).

?ενεύη, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ?ο?ο??? ανεργία? ??ν νέ?ν ??η ???ική ??ρ??η μει?νε?αι κ?ρί?? λ?γ? βελ?ι??ε?ν ?ε ??ρε? ???? η ???ανία, η ?αλλία και η ??αλία, ?αρ?λο ?ο? οι ?ορηγή?ει? είναι η ?ρ??η ??ρα κ?ρί?? ?ην ε?έκ?α?η ?η? ?ρο??ρινή? εργα?ία?, εί?ε ?ήμερα η ?ιεθνή? ?ργάν??η ?ργα?ία? (???).

«? ???ανία έ?ε?ε ?ολύ ?αμηλά και έ?θα?ε ??ο α??γει? ?η?, έ??ι και ??ρα Υ?άρ?ο?ν βελ?ι??ει?, κ?ρί?? λ?γ? ?η? ??ε?ική? αύξη?η? ?η? ?ρο??ρινή? α?α???λη?η? ", εξήγη?ε ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ο διε?θ?ν?ή? ?ο? Τμήμα?ο? Πολι?ική? ??α???λη?η? ?η? ???, Azita Berar Awad. Σύμ??να με εκ?ιμή?ει? ?η? ???, η ανεργία ??ν νέ?ν ??ην ???ανία θα ??ά?ει ??ο 39,8% ?έ?ο?, έναν?ι 44,2% ?ο 2016 και 48%. % Το ?ροηγούμενο έ?ο?.

? ?ρ?βλε?η για ?ο 2018 ?ημεία ?ε ?ο?ο??? 37,2%.

Ω????ο, Berar ?ο?άν? εί?ε Efe ??ι η βελ?ί??η ??ην ???ανία είναι ε?ι??αλή?, ?ργάζομαι ?λο ?ο ?ρ?νο και ?ηγαίν? α?? μία ?ύν?ομη ?ύμβα?η ?ε άλλη ». ???? εξηγεί ??ι, ?αρά ?η βελ?ί??η ?ο? ?ο?ο??ού ανεργία? ?ο??, οι νέοι ??ην ???ανία αν?ιμε???ίζο?ν ?ον ?ραγμα?ικ? κίνδ?νο ??ι ακ?μη και οι εργαζ?μενοι βρί?κον?αι ?ε κα?ά??α?η ????εια?.

?άν ?α ?ιο ?ρ???α?α ??οι?εία δεί?νο?ν ??ι ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) οι νέοι ????οί εργαζ?μενοι αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 12,5% -?ε μέ???ο ??ν εργαζομέν?ν ??ο 9,5% με?αξύ ??ν ενηλίκ?ν, η κα?ά??α?η α??ή α?ειλεί μέ?ρι και 20% ??ν νέ?ν εργαζομέν?ν ??ην ?ερί????η ??ρ?ν ???? η ???ανία και η ?λλάδα.

? ????εια ??ην α?α???λη?η λαμβάνει ??ρα ??αν κερδίζε?ε λιγ??ερο α?? ?ο 60% ?ο? μέ?ο? ει?οδήμα?ο? ?ε μια ??ρα. ???ή η εικ?να δεί?νει, ?ύμ??να με ?ην ανάλ??η ?η? ???, ??ι μια δεκαε?ία με?ά ?ην ?ελε??αία μεγάλη ?ρημα?ο?ι????ική κρί?η και οικονομική, νέοι άνθρ??οι ??νε?ίζο?ν να ??ο?έρο?ν ?θορά ?ο?.

? έκθε?η ε?ι?ημαίνει ??ι η ανεργία ??ν νέ?ν (ηλικία? 15-24) ??η ???ική ??ρ??η μει?θηκε α?? 19,3% εκ?ίμη?η κάνει μια έ?? ?ο 18,2% ?ήμερα, ?ο ο?οίο α?οδίδει «?ε μια θε?ική εξέλιξη ?ε ορι?μένε? ??ρε? με ??ηλή ανεργία». ? ?ροο??ική είναι ??ι η κα?ά??α?η ?ε α??? ?ο ?μήμα ?η? ??ρ??η? ??νε?ίζει να βελ?ι?νε?αι και ??ι η ανεργία ??ν νέ?ν θα μει?θεί κα?ά 17,8% μέ?α ?ε ένα ?ρ?νο.

Σε ?αγκ??μιο ε?ί?εδο, οι νέοι είναι μια ?ολύ μειονεκ?ική θέ?η ??ην αγορά εργα?ία? και αν?ι?ρο???εύο?ν ?ερι????ερο α?? ?ο 35% ?ο? ανέργο?? ??ον κ??μο.

?κ?ιμά?αι ??ι ??άρ?ο?ν 70,9 εκα?ομμύρια άνεργοι νέοι ?ο 2017.

Το ?ο?ο??? ανεργία? ??ν νέ?ν ?έ?ο? θα είναι 13,1% ??ην εν? ?ο 2018 αναμένε?αι να ?αραμείνει ??αθερ? με ?ον ίδιο ρ?θμ?.

Τα ??ηλ??ερα ?ο?ο??ά ανεργία? ??ν νέ?ν αν?ι??οι?ούν ??ον κ??μο ?ραβικά (30%) και ?η ??ρεια ??ρική (28,8%), ακολο?θούμενη α?? ?η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική.

?ναμένε?αι ??ι η ?α?ινική ?μερική και η ?αρα?βική ?έ?ο? κα?αγρά?ηκε η μεγαλύ?ερη αύξη?η ?η? ανεργία? Νεολαία? α?? ?ο 2004, με ε?ή?ια αύξη?η ??εδ?ν κα?ά μία ?ο?ο??ιαία μονάδα ??ο 19,6%.

? κύριο? λ?γο? είναι η α???ομη ε?ιβράδ?ν?η ?η? οικονομική? ανά???ξη?, ιδιαί?ερα ?ε μεγάλε? οικονομίε?, ???? η ?ραζιλία και η ?ργεν?ινή, "?ο? έ??ραν ?η δ?ναμική ?η? δημιο?ργία? θέ?ε?ν εργα?ία? ??ην ?εριο?ή, η ο?οία ??αμά?η?ε να ??μβαίνει ?α ?ελε??αία ?ρ?νια", εξήγη?ε ο ??εράρ. ?ο?άν?.

Σε α??? ?ο ?λαί?ιο, ?α καλά νέα για ?ην ?εριο?ή είναι ??ι έ?ει ?η δεύ?ερη ?αμηλ??ερη ???ν??η?α εμ?άνι?η? ??ν νέ?ν εργαζ?μεν?ν ?????ν, με μ?νο ?ο 10% ??ν νέ?ν ?ο? εργάζον?αι ?ε κα?α??ά?ει? ?η? μέ?ρια? ή ακραία? ????εια?, ?ο?ο??? ?αρ?μοιο με εκείνο ??ν ενηλίκ?ν.

"???? ?ο? ?ρέ?ει να ?ονι??εί ??η ?α?ινική ?μερική είναι μια μεγάλη βελ?ί??η ??η διαμ?ρ???η ?η? α?α???λη?η? και η ??νακ?λο?θη βελ?ί??η ?η? ?οι??η?α? ??ν θέ?ε?ν εργα?ία? «, ?ημεί??ε ο αν??ερο? ερε?νη?ή? ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία?, Niall O'Higgins.

?ν ?? με?αξύ, Berar ?ο?άν? ?ημει?θεί ??ι ??ρε? ???? η ?ραζιλία, η ?ργεν?ινή, η ?ολομβία και ?ο ?εξικ? έ?ο?ν ?ιοθε?ή?ει ?ολι?ικέ? για ?ην ε?έκ?α?η ?η? κοιν?νική? ?ρο??α?ία? για ??ο?? εργάζον?αι ??ην ά???η οικονομία, ?ι? μικρέ? ε?ι?ειρή?ει? και εκείν?ν ?ο? α??ο-α?α???λη?η.

«???? δεί?νει καθαρά ?ο α?ο?έλε?μα μ?ορούν να δ??ο?ν μακρο?ρ?θε?με? δημ??ιε? ?ολι?ικέ?, ?ο?λά?ι??ον ?έν?ε με δέκα ?ρ?νια, ?έρα ????α?? ?ο?? οικονομικού? κύκλο?? ", ?ρ??θε?ε. ? έκθε?η ?η? ??? έ?ει ε?ί?η? ?ονί?ει ?η δι?λή η ο?οία ε?ηρεάζει ?ι? νέε? γ?ναίκε? ??ι? αγορέ? εργα?ία? ?ε ?λο ?ον κ??μο.

?ε ?ο?ο??? ??μμε?ο?ή? ??ν νέ?ν γ?ναικ?ν ??ην αγορά εργα?ία? κα?ά 16,6% ??ν ανδρ?ν, οι γ?ναίκε? ??ο?έρο?ν ε?ί?η? α?? ?ο?ο??? ανεργία? 34,4%, έναν?ι 9,8% ανδρ?ν ?η? ίδια? ηλικιακή? κα?ηγορία?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%