?ομινικανοί για?ροί καλούν ?ην έκ?η α?εργία για αύξη?η μι?θ?ν

? ?ομινικαν?? ?α?ρικ?? Σύλλογο? (CMD) κάλε?ε ?ήμερα μια νέα α?εργία για ?ι? 15 και 16 Νοεμβρίο?, ?ην έκ?η ??ο?? ?ελε??αίο?? δύο μήνε?, με ?κο?? να ζη?ή?ει α?? ?ην κ?βέρνη?η να ??μμορ??θεί με ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ει αύξη?η μι?θ?ν.

Santo ??ριακή 13 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ομινικανή ?α?ρικού Σ?λλ?γο? (CMD) κάλε?ε ?ήμερα μια νέα α?εργία ??ι? 15 και 16 Νοεμβρίο?, η έκ?η κα?ά ?ο?? ?ελε??αίο?? δύο μήνε?, ?ροκειμένο? να α?αι?ή?ει ?ην ??βέρνη?η ?ύμ??να με μια ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ει ?ην αύξη?η ??ν μι?θ?ν.

? α?εργία κλήθηκε λιγ??ερο α?? μία εβδομάδα με?ά ?ι? ε???ερικέ? εκλογέ? ?η? ?Υ?, ?ο? ο?οίο? η ?ροεδρία ?ήγε να Wilson Roa, μ?ρο??ά α?? ένα ?ιά?ο ?ο? ??ο??ηρίζε?αι α?? ?ον κύριο κά?ο?ο ?η? ??ν?ε?νία?, Waldo Ariel Suero, ο ο?οίο? θα εγκα?αλεί?ει ?ο αξί?μα ?ον ?εκέμβριο. ??αν ανακοιν?νει ?η ?ημερινή ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? η νέα α?εργία, Suero ?κ?λήρ??ε ?ην α?ειλή ?ο? να ε?ι??γ?άνε?αι η έν??η θα ??νε?ι??εί και με?ά ?ι? εκλογέ? ?η? 8η? Νοεμβρίο?, με ?η ?ερ?μενη άρνη?η ?ο? Υ?ο?ργού Υγεία?, Altagracia Guzmán Marcelino, ?ε διάλογο με ?ο?? ε?αγγελμα?ίε? ?γεία? για ?ην ε?ί?ε?ξη ??μ??νία?.

? ?Υ? ?ο? ονομάζε?αι α?εργία, εξήγη?ε οδηγία ?ο? ?ε δήλ??ή ?ο?, «??η ριζο??α??ική θέ?η ? ??ο?ργ?? και η άρνη?η ?ο? διαλ?γο? «.

?α?ά ?η διάρκεια ?η? α?εργία?, ?ο? ε?ηρεάζο?ν ?α δημ??ια νο?οκομεία, θα ?ρέ?ει να ?αρακολο?θή?ει μ?νο ε?είγον?α ?ερι??α?ικά και α?θενεί? ?ε κρί?ιμη κα?ά??α?η.

Το Νοέμβριο Το 2016, με?ά α?? ??εδ?ν ε??ά μήνε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν και διακο??ν εργα?ία?, ??μ??νήθηκε αύξη?η μι?θού 25% για ε?αγγελμα?ίε? ?ο? ?ομέα και ?ρ??βα?η ?ε ??ν?άξει? για 1.800 ά?ομα, με?αξύ άλλ?ν βελ?ι??ει? για ?ο?? εργαζ?μενο?? ??ον ?ομέα ?η? ?γεία?. ? ??μ??νία κα?έληξε ??ο ??μ?έρα?μα ??ι η αύξη?η ??ν μι?θ?ν θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ?ε δύο μέρη, ?ο ένα ?ο 10%, ?ο ο?οίο ε?αρμ???ηκε α?? ?ον ?ανο?άριο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, και ?ο? ι?οδ?ναμεί με 15%, ?ο? έ?ει ?ρογραμμα?ι??εί για ?ον ?ύγο???ο.

Ω????ο, η CMD λέει ?ερι????ερα α?? 5.000 για?ροί, οι ?ερι????εροι εργαζ?μενοι ??ν νο?οκομεί?ν ?ο? ανήκο?ν ??ην ?ομινικανή ?ν??ι?ού?ο ?οιν?νική? ???άλι?η? (IDSS), έ??γε α?? ?ο δεύ?ερο ?αι?νίδι ?η? αύξη?η?.

Το Υ?ο?ργείο Υγεία? λέει ??ι έ?ει ??μμορ??θεί με ?η ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ε?αι για ?ην αύξη?η ?ο? μι?θού για ?ο?? για?ρού? και ? Guzmán Marcelino ε?ιβεβαί??ε ?ον ?ερα?μένο μήνα ??ι ή?αν ανοικ??? ?ε διάλογο, αλλά ??ρί? ?ίε?η και ??ο?ε διεξάγον?αι οι εκλογέ? για ?ην ?ροεδρία ?η? CMD, ??ι? ο?οίε? ? ?ρ Clemente Terrero ??ο??ηρίζε?αι α?? ?ο? αμ?ι?βή?η?ε ?ήμερα ?α α?ο?ελέ?μα?α για ?ην ??ο?ιθέμενη α?ά?η.

? ??ο?ργ?? Υγεία? δήλ??ε ?ήμερα ??ι ελ?ίζει να ??νεργα??εί «?ε αρμονία» με ?η νέα οδηγία ?ομινικανή ?α?ρικού Σ?λλ?γο? ?ο? θα λάβει ??ι? αρ?έ? ?εκεμβρίο?, με ε?ικε?αλή? ?ον Wilson Roa.

«Σ?ο Υ?ο?ργείο αναμένο?ν καμία δ??κολία για ?ην έναρξη εν?? ειλικρινού? διαλ?γο? και ειλικρινή? με ?ην CMD. ?ομινίκε? ", δήλ??ε ο ??άλληλο? ?ε δήλ??η ?ο? γρα?είο? ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%