?ι ??νδικαλι??έ? διαδηλ?νο?ν ?ε ?λη ?η ?ραζιλία κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού

?κα?ον?άδε? διαδηλ??έ? ?ραγμα?ο?οίη?αν ?ήμερα διαμαρ??ρίε? ?ε διά?ορε? ??λει? ?η? ?ραζιλία? κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού, ?ο? εγκρίθηκε α?? ?ο ?θνικ? ?ογκρέ?ο ?ριν α?? έξι μήνε?, κ?ρ?θηκε α?? ?ην κ?βέρνη?η ?η? Michel Temer και α??? θα ?εθεί ?ε ι??ύ α??? ?ο Σάββα?ο.

?κα?ον?άδε? διαδηλ??έ? ?ραγμα?ο?οίη?αν ?ήμερα διαμαρ??ρίε? ?ε διά?ορε? ??λει? ?η? ?ραζιλία? κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού, ?ο? εγκρίθηκε α?? ?ο ?θνικ? ?ογκρέ?ο ?ριν α?? έξι μήνε?, η ο?οία κ?ρ?θηκε α?? ?ην κ?βέρνη?η Michel Temer και θα ?εθεί ?ε ι??ύ α??? ?ο Σάββα?ο. Σ?ο Σάο Πάολο, ?η μεγαλύ?ερη ??λη ??η ?ραζιλία και ??ο? κα?αγρά?ηκε η μεγαλύ?ερη διαμαρ??ρία, ?ερί?ο? 500 ά?ομα ?ορεία μέ?α α?? μερικά α?? ?α ?οκάκια ?η? ??λη? να ??γκεν?ρ?θεί μ?ρο??ά α?? ?ο ?ο??είο ?ον?έρνα? Τέ?νη? (???).

? ?ρ?εδρο? ?η? ?εν?ρική? Unica dos Trabalhadores (Τ?Π??, η μεγαλύ?ερη έν??η ??νάν?η?η ?η? ??ρα?), ο Vagner Freitas, ο ο?οίο? ή?αν ε?ικε?αλή? ?η? διαδήλ??η?, δήλ??ε ??ι οι κεν?ρικέ? ??ηρε?ίε? "δεν ε?ι?ρέ?ο?ν ?η δημιο?ργία ε?ι?ρο??ν δια?ραγμά?ε??η? ??ρί? ?ην ?αρο??ία ??νδικαλι??ικ?ν οργαν??ε?ν να ?ερμα?ί?ει ?α δικαι?μα?α ??ν εργαζομέν?ν. "? ?ροειδο?οίη?η είναι μια ανα?ορά ?ε έναν α?? ?ο?? καν?νε? ?η? με?αρρύθμι?η? ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ?ο? ε?ι?ρέ?ει ??μ??νίε? ?ο? δια?ραγμα?εύον?αι με?αξύ εργαζομέν?ν και . ?ι ε?ι?ειρημα?ίε? έ?ο?ν μεγαλύ?ερη νομική ι??ύ α?? ?η δική ?ο?? εργα?ική νομοθε?ία

ανα?ληρ??ή, Rafael Mayoral, ?ο? ??μμε?εί?αν ??ην ?ορεία ??ο Σάο Πάολο, δήλ??ε: «?εν είναι ???αίο ??ι Rajoy ή?αν ο ?ρ??ο? κ?βερνή?η? ?ο? ε?ι?κέ?θηκε ?ον Temer και ο ?ρ??ο? ?ο? ?ον αναγν?ρι?ε διεθν??, α?ού έ?ο?ν δύο ?αρ?μοιε? α?ζέν?ε? εναν?ίον ??ν εργαζομέν?ν και ?η? κοιν?νική? ?λειο?η?ία? ... έ??ι αγκαλιάζο?με ?ον αγ?να ?ο? λαού ?η? ?ραζιλία? για ?ην ??ερά??ι?η ?η? δημοκρα?ία? ». ? κ?βέρνη?η ι???ρίζε?αι ??ι η με?αρρύθμι?η θα ε?ι?ρέ?ει ?η ?αλάρ??η ?η? νομοθε?ία? ?η? δεκαε?ία? ?ο? 1940 ?ο? καθι??ά ?ρ??λη?η?, η ο?οία θα ??μβάλει ??η δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία? και θα ε?ι?ρέ?ει ?ην ανάκ?η?η ?η? οικονομία? ?η? ?ραζιλία? με?ά α?? δύο ?ρ?νια βαθιά? ύ?ε?η?.

?ι νέοι καν?νε? δίνο?ν ?ρο?εραι??η?α μέ?ρι ?έραν ?ο? ν?μο?, ??ι? ??μ??νίε? ?ο? μ?ορούν να ??νά?ο?ν οι ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? με ?ι? ε?αιρείε? ?ε θέμα?α ???? η κα?ανομή ??ν διακο??ν, η ε?ελιξία ?η? εργά?ιμη? ημέρα?, ?α ?ρονικά δια??ήμα?α για ?ο με?ημεριαν? γεύμα, ?ο?? μι?θού? και ?ην αν?ικα?ά??α?η ??ν ??ερ?ρι?ν. ? ?ρο?ο?οίη?η ?η? εργα?ική? νομοθε?ία? α?ο?ελεί μέρο? εν?? ?ακέ?ο? δημο?ιονομική? ?ρο?αρμογή? ?ο? ?ρο?είνε?αι α?? ?ην εκ?ελε??ική εξο??ία για ?ην ε?ανεξι?ορρ??η?η ?η? ?ο?? δημ??ιο?? λογαρια?μού? ?η? ??ρα? και να βρο?ν ?ην οικονομία ??η ζ?ή, η ο?οία ?έ?ο? έ?ει αρ?ί?ει να α?ξάνε?αι με?ά α?? δύο ??νε?ή ?ρ?νια ?ε ύ?ε?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%