? με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ??ην ?ργεν?ινή διαιρεί ?α ύδα?α με?αξύ εργοδο??ν και ??νδικά??ν

? με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ?ο? ?ρο?θεί η κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? διαιρεί ?α ύδα?α με?αξύ ??ν εργοδο??ν και ??ν ??νδικά??ν, ?α ο?οία ?ήμερα δεί?νο?ν ??ι η ??ζή?η?η για ?ην ?ρ??οβο?λία θα είναι ?ολύ?λοκη, ?αρά ?ην έκκλη?η ??ναίνε?η ?ο? α?ελε?θερ?νε?αι α?? ?ην εκ?ελε??ική εξο??ία.

? με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ?ο? ?ρο?θεί η κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? διαιρεί ?α ύδα?α με?αξύ εργοδο??ν και ??νδικά??ν, ?α ο?οία ?ήμερα δεί?νο?ν ??ι η ??ζή?η?η για ?ην ?ρ??οβο?λία θα είναι ?ύνθε?η, ?αρά ?ην έκκλη?η για ??ναίνε?η ?ο? ξεκίνη?ε α?? ?ην εκ?ελε??ική εξο??ία. ? ??ο?ργ?? ?ργα?ία?, Jorge Triaca, μαζί με ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν, Nicolás Dujovne, και ?ην ?αραγ?γή, Francisco Cabrera, ?αρο??ία?ε ?ήμερα οι γραμμέ? ?η? ?ρο?ειν?μενη? με?αρρύθμι?η? εν??ιον ?η? διε?θύνο??α? ε?ι?ρο?ή? ?η? Σ?νομο??ονδία? ?ε?αί?ν ??ι?ειρή?ε?ν ?η? ?ργεν?ινή? (CAME), η ο?οία με?ά ?η ??νάν?η?η εξέ?ρα?ε ?ην ??ο??ήριξή ?η? για ?ην ?ρ??οβο?λία. α?? ?ην ά?ο?η ?η? εργα?ική? νομοθε?ία?, α?ο?ελούν μέρο? μια? δέ?μη? με?αρρ?θμί?ε?ν - ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? ?ορολογικού και ?ορολογικού μέ?ο? - ?ο? ξεκίνη?ε ?ριν α?? δύο εβδομάδε? α?? ?ον ?ρ?εδρο ?η? ?ργεν?ινή?, ?ον ?αο?ρί?ιο Macri.

«??? ??ηρίζο?ν ?ι? με?αρρ?θμί?ει?,» ο Πρ?εδρο? ?η? CAME, Fabián Tarrío, ο ο?οίο? ??ογράμμι?ε ?ην «?ροθ?μία για διάλογο» και εξέ?ρα?ε ?ην κ?βέρνη?ή ?ο? εί?ε ?ε μια δήλ??η ??ο??ηρίζον?α? ?ο η ο?οία ?εριλαμβάνει μέ?ρα ?ο? ?είνο?ν να μει??ο?ν ?ι? δια?ορέ? με?αξύ εργαζομέν?ν και εργοδο??ν. Σ?νολικά, ο Tarrío έκρινε ??ι ?ο ζή?ημα ?η? εργα?ία? είναι "???ο ε?ρύ και θεμελι?δε?" για διά?ορο?? ?αράγον?ε?, "είναι α?αραί?η?ο η ??ζή?η?η να είναι με?αξύ ??ν ?ρ??αγ?νι???ν ?ο? εργα?ικού ?ομέα και ??ν ε?ι?ειρημα?ι?ν α?? κοινού με ?ην κ?βέρνη?η και ?η νομοθε?ική εξο??ία". Το CAME ?δειξε ??έρ ??ν μέ?ρ?ν ?ο? ?είνο?ν να μει??ο?ν ?ι? εργα?ικέ? δια?ορέ?, εκείνε? ?ο? ?ροάγο?ν ?η νομιμο?οίη?η ά????ν εργαζομέν?ν και εκείνε? ?ο? ανα?έρον?αι ??ον νέο ??ολογι?μ? ?η? α?οζημί??η? με ?ην α??λ??η. ?κ?ράζει ε?ί?η? ?ην ικανο?οίη?ή ?ο? για ?ο γεγον?? ??ι, εκ??? α?? ?ην ?ρο?θη?η ?η? α?α???λη?η? ??ν νέ?ν, ?εριλαμβάνον?αι και ?αρο?έ? για ?ην ενθάρρ?ν?η ?η? ?ρ??λη?η? α??μ?ν άν? ??ν 50 ε??ν.

? με?αρρύθμι?η ενθαρρύνε?αι ε?ί?η? α?? ?ργεν?ινή ?ιομη?ανική ?ν??η (UIA), η οργάν??η μεγαλύ?ερο?? εργοδ??ε? η ??ρα ?η? Ν??ια? ?μερική?, αν και ι???ρίζε?αι ??ι οι αλλαγέ? ?ο? ??ζη?ούν?αι με ?α ??νδικά?α.

«? διάλογο? με ?ον ?ομέα ?ν??η είναι ο ?ρ??ο?, «δήλ??ε ?ήμερα ο αν?ι?ρ?εδρο? ?η? UIA, Daniel Funes de Rioja, για να μιλή?ει ?ε ??νέδριο για ?ο εργα?ικ? δίκαιο ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?.

? ηγέ?η? ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ?ημεί??ε ??ι ο ι??ύ?ν ν?μο? είναι α?? ?ο 1974 και είναι α?αραί?η?ο να ?ρο?αρμο??ούν οι κανονι?μοί. ?ι ??νδικαλι??ικοί ?ομεί?, ?????ο, αναμένο?ν ??ι θα αν?ι??αθούν ??ι? ?ρο??άθειε? για με?αρρύθμι?η. Το triumvirate ?ο? διοικεί ?ο ? ?ενική Σ?νομο??ονδία ?ργα?ία? (CGT), η μεγαλύ?ερη εργα?ική έν??η ??ην ?ργεν?ινή, ??ναν?ήθηκε ?ήμερα για να ??ζη?ή?ει ?ην ?ρ??οβο?λία ?η? κ?βέρνη?η? και ?ροειδο?οίη?ε ??ι ο?οιαδή?ο?ε αλλαγή ??ον ν?μο για ?ι? ??μβά?ει? εργα?ία? ? ?ρέ?ο??α εργα?ία είναι "μη δια?ραγμα?εύ?ιμη". ? εκ?ελε??ική εξο??ία έ?ει ??μ?εριλάβει ??ο ??έδι? ?η? μια αναδια?ύ???η ?ο? ν?μο? ?ερί ??μβά?ε?ν εργα?ία?, η ο?οία δεν θα γίνει δεκ?ή ", δήλ??ε ο Héctor Daer, ένα? α?? ?ο?? μέλη ??ν ?ριανθρ???ν.

?ι ηγέ?ε? ??ν ??νδικά??ν ?ροειδο?οίη?αν ??ι, ελλεί?ει ??μ??νία? με ?ην κ?βέρνη?η, η εργα?ική έν??η θα αξιολογή?ει έ?ει?α "?α ?ιθανά ??νδικαλι??ικά μέ?ρα" ?ιοθε?ή??ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%