?ομινικανοί για?ροί ????άνε για 48 ?ρε?, ?ον έκ?ο α?? ?ον ?κ??βριο

Σήμερα, οι δομινικανοί για?ροί διοργαν?νο?ν νέα 48?ρη α?εργία ??α δημ??ια νο?οκομεία ?η? ??ρα?, έκ?ο α?? ?ι? αρ?έ? ?κ??βρίο?, για να ζη?ή?ο?ν ??βέρνη?η ?ην εκ?λήρ??η ??μ??νία? ?ο? ?ροβλέ?ει αύξη?η μι?θ?ν.

Santo ??ριακή 15 ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- ?ι για?ροί ?ομινικανή α??έρι ??ρα ?ε μια νέα 48?ρη α?εργία ??α δημ??ια νο?οκομεία ?η? ??ρα?, ?ην έκ?η διεξαγ?γή α?? ?ι? αρ?έ? ?κ??βρίο?, με ?ο ?κο?? να α?αι?ή?ει α?? ?ην κ?βέρνη?η να ??μμορ??θεί με μια ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ει ?ην αύξη?η ??ν μι?θ?ν.

? α?εργία έρ?ε?αι μία εβδομάδα με?ά ?ι? ε???ερικέ? εκλογέ? ?η? ?ομινικανή? Medical College (CMD), ?ύνεδρο? ??ν α?εργι?ν, η ο?οία έδ??ε ?ην Προεδρία για ?ην ?ρέ?ο??α αν?ι?ρ?εδρο? Wilson Roa, ο ο?οίο? οδήγη?ε ένα ?ίδερο ?ο? ??ο??ηρίζε?αι α?? ?ον α?ερ??μενο ε?ικε?αλή? ?η? έν??η?, Waldo Ariel Suero.

Suero, ο ο?οίο? θα ?αραμείνει ε?ικε?αλή? ?η? ομάδα? μέ?ρι ?ον ?εκέμβριο, δήλ??ε ??ι? δηλ??ει? ?ο? ??ην Efe ??ι οι θ?γα?ρικέ? ?η? ον???η?α? ??ο??ηρίζο?ν ?λήρ?? ?ην α?εργία ?ο? ??γκλήθηκε ?ριν α?? ?ην εικαζ?μενη άρνη?η ?ον ??ο?ργ? Υγεία?, Altagracia Guzmán Marcelino, για να μιλή?ει με ε?αγγελμα?ίε? ?γεία? για να κα?αλήξο?ν ?ε ??μ??νία. ? ??άλληλο? δήλ??ε ε?ανειλημμένα ??ι δεν θα κρα?ή?ει ?εν ??ήρξε διάλογο? ??? ?ίε?η ή ?ριν α?? ?ι? εκλογέ? ?η? ??νδικαλι??ική? οργάν??η?, αν και, ?ύμ??να με ?ον Σο?έρο, ανέλαβε ?ην ??ο?ρέ??η να αρ?ί?ει διάλογο α?? ?ι? 9 Νοέμβριο.

Ω????ο, ακ?μη CMD ?ρ?εδρο? εί?ε ??ι δεν έ?ει λάβει καμία ?ρ??κλη?η για διάλογο με?αξύ ?η? κ?βέρνη?η?, ???? ο ??ο?ργ?? αναμένει ??ι η α?ο?ελε?μα?ική αλλαγή ?ολι?ική? να λάβει μέ?ρα ?ρο? α??ή ?ην κα?εύθ?ν?η. ? Suero δήλ??ε ??ι ο Guzmán Marcelino ?ον κα?ηγ?ρη?ε να ?ολι?ικο?οιή?ει ?η διαδικα?ία εκλογή? ?ο? νέο? ??μβο?λίο? με α??έ? ?ι? ενέργειε?, "αλλά α??ή ?ο? ή?αν ?ολι?ι?μού », ενεργ?ν?α? ??έρ ?ο? ??ο?ή?ιο? Clemente Terrero, και ??ρα« είναι θ?μ?μένο? με μένα ». ?α?ά ?η γν?μη ?η?, για ?ο λ?γο α??? δεν ??ήρξε καμιά κλή?η για να ξεκινή?ε?ε ??νομιλίε?, ?ο ο?οίο θα είναι αρκε?? για να ??αμα?ή?ει ?ι? α?εργίε?, αλλά ο ??ο?ργ?? «α?ο?εύγει ?ο διάλογο.»

Σύμ??να με Suero, ο Πρ?εδρο? ?η? ?ημοκρα?ία?, Danilo Medina, ?ο γν?ρίζει α???, και «εν? η ??ρε?ε να δ??ει εν?ολή ??ον Guzman Marcelino να ??ναν?ηθεί μαζί μα? "καθ?? μέ?ρι ???ε θα ??νε?ί?ο?ν να καλούν α?εργίε?, ???? α??ή ?ο? θα ανακοιν?θεί για ?ην ε??μενη εβδομάδα, δήλ??ε ο αρ?ηγ??. gremial.

Το Νοέμβριο ?ο? 2016 με?ά α?? ??εδ?ν ε??ά μήνε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν και ??ά?ει? εργα?ία?, ?ην αύξη?η ??ν μι?θ?ν κα?ά 25% για ?ο?? ε?αγγελμα?ίε? και δια?ραγμα?εύθηκε ?ρ??βα?η ?ε ??ν?άξει? για 1.800 ά?ομα, με?αξύ ??ν άλλ?ν βελ?ι??ε?ν για ?ο?? εργαζ?μενο?? ?η? ?γεία?.

? ??μ??νία ορίζει ??ι η αύξη?η ??ν μι?θ?ν θα διεξα?θεί ?ε δύο μέρη, ?ο ένα 10%, η ο?οία ε?αρμ???ηκε ?ε ??? ?ον ?ανο?άριο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, και ένα άλλο ι?οδύναμο με ?ο 15%, ?ο? έ?ει ?ρογραμμα?ι??εί για ?ον ?ύγο???ο. Ω????ο, η CMD εξα??αλίζει ??ι ?ερι????εροι α?? 5.000 για?ροί, κ?ρί?? νο?οκομειακοί εργαζ?μενοι ?νήκαν ??ο ?ν??ι?ού?ο ?ομινικανή ?οιν?νικ?ν ???αλί?ε?ν (IDSS), έ??γε α?? ?ο δεύ?ερο ?αι?νίδι ?η? αύξη?η?, η ο?οία αμ?ι?βη?εί?αι α?? ?ο Υ?ο?ργείο Υγεία?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%