Τα ?????ρε?μένα κέρδη ?η? Walmart μει?νον?αι κα?ά 22,2% μέ?ρι ?ον ?κ??βριο

? αμερικανική αλ??ίδα λιανική? ??λη?η? Walmart ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? οικονομικού ?η? έ?ο?? (Φεβρο?άριο?-?ανο?άριο?) εί?ε μεί??η κα?ά 22,2% ??α καθαρά κέρδη ?η?, 7,687 εκα?ομμύρια δολάρια.

? αμερικανική αλ??ίδα λιανική? Walmart ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? οικονομικού έ?ο?? 2018 (Φεβρο?άριο?-?ανο?άριο?) ?ημει?θηκε μεί??η κα?ά 22,2% ?α καθαρά ο?έλη ?η?, μέ?ρι 7.687 εκα?ομμύρια δολάρια. ? ????η α??ή ??νδέε?αι με μια ?ειρά α?? έκ?ακ?ε? ?ληρ?μέ? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκαν κα?ά ?ο ?ελε??αίο ?ρίμηνο, ???? οι ?ληρ?μέ? ?ρέο?? και α?οθεμα?ικ?ν. λογι??έ? να κλεί?ο?ν ??μ??νία με ?ι? αρ?έ? για έρε?να ??ε?ικά με ?ερ?μενη δια?θορά ?ε ορι?μένε? ??ρε?.

? Walmart, η μεγαλύ?ερη αλ??ίδα λιανική? ??ον κ??μο, ανέ?ερε ?ήμερα ??ι ?ια ?α ?ρία ?ρ??α ?ρίμηνα ?η? ?ρή?η? 2018, ?α κέρδη ανά με?ο?ή ή?αν 2,54 δολάρια, έναν?ι 3,16 δολ. Την ίδια ?ερίοδο ?η? ?ρή?η? ?αρα?άν?.

Τα έ?οδα για ?ο εννιάμηνο α?ξήθηκαν 2,6% ?ε ??έ?η με ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο?? ?ε 364.076 εκα?ομμύρια δολάρια.

??ον α?ορά ?ο ?ιο ?ρ???α?ο ?ρίμηνο, ?α καθαρά έ?οδα ανήλθαν ?ε 1.749 εκα?ομμύρια, 42,4% λιγ??ερο ?ε ??έ?η με ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??.

Τα ?ριμηνιαία κέρδη ανά με?ο?ή ή?αν 58 cents, ?ε ?ύγκρι?η με 98 ?εν?? ?ο ?ρίμηνο ?ο? έληξε ?ον ?κ??βριο ?ο? 2016 και ?α έ?οδα α?ξήθηκαν κα?ά 4,2% ??α 123,179 εκα?. δολάρια. Το ?ριμηνιαίο κέρδο? ανά με?ο?ή θιγ??αν με α??λειε? 29 ?εν? για ?ην ?ληρ?μή ??ν ληξι?ρ?θε?μ?ν ο?ειλ?ν και ε?ι?λέον 9 ?εν?? για ?η ??μ??νία ?ο? ε?ιδι?κει με ?ι? αρ?έ? για κα?αγγελίε? δ?ροδοκία? ?ε αρκε?έ? ??ρε?.

Σύμ??να με ?ην ε?αιρεία, δήλ??ε, η ??μ??νία ε?ιδι?κει ?η ??μμε?ο?ή, κα? 'αρ?ήν, ένα α?οθεμα?ικ? 283 εκα?ομμύρια ε?ρ?, αν και ?ο θέμα δεν έ?ει ακ?μη κλεί?ει.

Τα καθαρά κέρδη ? ?ρο?αρμο?μένη με?ο?ή, εξαιρο?μέν?ν ??ν έκ?ακ??ν εργα?ι?ν, ή?αν ακριβή? κα?ά 1 δολάριο, ?άν? α?? ?α ο?οία εί?αν ??ολογί?ει οι αναλ??έ? ??ν 97 ?εν?.

Τριμηνιαίε? ??λή?ει? ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? α?ξήθηκαν κα?ά 2,7% και εκ??? ??ρα? α?ξήθηκαν κα?ά 4,1%. ? Walmart ??ολογίζει ένα καθαρ? κέρδο? ανά με?ο?ή με?αξύ $ 4.38 και $ 4.46, ?άν? α?? έναν ?ροηγούμενο ??ολογι?μ? ?ο? εί?ε καθορί?ει ?ο εύρο? ??ν $ 4.30-4.40. ?ολύ καλά ει?ή?θη ??η Wall Street, καθ?? μία ?ρα με?ά ?ην έναρξη ??ν εργα?ι?ν οι ?ί?λοι ?η? ε?αιρεία? οδήγη?αν ?ον ?μιλο Industrial Dow Jones, με κέρδο? 7,87%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%