?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? γίνον?αι ?ρά?ινε? δί?λα ??α αρ?εία Wall Street

?ι ??άν?ε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν βαμμένε? ?ρά?ινε? ?ήμερα με?ά α?? ?α αρ?εία ?η? Wall Street ?ο? ?ελεί??αν ?ε ε?ί?εδα ?ο? δεν ?αρα?ηρήθηκαν ??ι? ?ρει? ?αρα?ομ?έ?.

??ογκο?ά, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- Τα ?ρημα?ι??ήρια ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν βαμμένα ?ρά?ινα ?ήμερα με?ά α?? ?α αρ?εία ?η? Wall Street ?ο? έληξαν ?ε ε?ί?εδα ?ο? δεν εί?αν δει ?ο?έ ??ι? ?ρει? ?αρα?ομ?έ? ?ο??.

? Dow Jones Industrial Average, ο κύριο? δείκ?η? ?ο? ?ρεξίμα?ο? ?η? Νέα? Υ?ρκη?, α?ξήθηκαν 0,69% και ?ελεί??ε ??ι? 23,590.83 μονάδε?, ε?ιλεκ?ική S & P 500 ?ρο??ρή?ει 0,65% έ?? 2599,03 μονάδε? και ?ο Nasdaq έ?ε?ε 1.06% ?ε 6.862,48 ολ?κληρο, ?α ?ρία ?ε ε?ί?εδα ?ο? δεν εί?αν ?ο?έ δει. ?ι ?ορεί? εκμε?άλλε??η? ??ο ?αρκέ ?η? Νέα? Υ?ρκη? ??οι?ημα?ίζο?ν ??ι? αγορέ? καθ '?λη ?η διάρκεια ?η? ημέρα?, ?ε μια ??νεδρία ??ην ο?οία ?ο S & P 500 ?έ???ε για ?ρ??η ?ορά ??ην ι??ορία ?ο? να ξε?ερά?ει ??ιγμιαία ?ο εμ??διο ??ν 2.600 μονάδ?ν.

Το ενδιάμε?ο έλαιο ?ο? Τέξα? (WTI), ?Π? ?ημείο ανα?ορά?, α?ξήθηκε 0,72% και έκλει?ε ??ι? 56,83 $ ?ο βαρέλι, εν? ?ο Brent, ?ο ε?ρ??α?κ? κρι?ήριο ανα?ορά?, έκλει?ε ?ήμερα ??ην ?ροθε?μιακή αγορά ?ο? ?ονδίνο? ?ε $ 62.61 ένα 0,67% ?ερι????ερο α?? ?, ?ι ??ο ?έλο? ?η? ?ροηγούμενη? ??νεδρία?η?.

???ι, οι αμερικανικέ? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ακολούθη?ε ?ην ?ρά?ινη ?ά?η ?η? Wall Street.

Το Χρημα?ι??ήριο ?ο? Σάο Πάολο α?ξήθηκε 1 ?η? ημέρα? και ο δείκ?η? Ibovespa, ανα?ορά ?ο? ?αρκέ, ανήλθε ?ε 74.594 μονάδε?, με?ά α?? έναν κύκλο εργα?ι?ν ??ο Χρημα?ι??ήριο ?ο? Σάο Πάολο ?ο? έ?θα?ε ?α 13.557 εκα?ομμύρια ρεάλ (?ερί?ο? 4.170 εκα?ομμύρια).

? κύριο? δείκ?η? ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ξι?ν ?ο? ?εξικού (BMV), ο ?είκ?η? Τιμ?ν και οι ?ρο??ορέ? (IPC), κέρδι?ε 0,69% και έκλει?ε ??ι? 48,185.71 μονάδε?, μια αν?αλλαγή εγγρά??ν για 13,815 εκα?ομμύρια ?εξικάνικε? ?έ?ο? (735,2 εκα?ομμύρια δολάρια). ? δείκ?η? Merval ??ν με?ο??ν ??ν κορ??αί?ν ε?αιρει?ν ?ο? είναι ει?ηγμένε? ??ο ?ρημα?ι??ήριο ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε? έκλει?ε με άνοδο 0,54%, ??α 27.274,43 ε?ρ?, με?ά α?? ??λη?η 619,08 εκα?ομμ?ρί?ν pesos (35,41 εκα?ομμύρια δολάρια). ?ί?ε άνοδο 2,69% ??ο κύριο δείκ?η ?η?, ?ην IPSA, η ο?οία έκλει?ε ??α 5,212.61 μονάδε?, με?ά με?ο??ν ??νολικού ύ?ο?? 136 559 254 294 ?έ?ο? (214.710.000 δολάρια).

? ?ολομβία ?ρο??ρη?ε κα?ά 0,15% ??ον δείκ?η κε?αλαιο?οίη?η? (Colcap), ο ο?οίο? έκλει?ε ??ι? 1.448,48 μονάδε?, ?ε μια ημέρα δια?ραγμά?ε??η? ?ί?λ?ν για 110.104,88 εκα?ομμύρια ?ε??οί ?η? ?ολομβία? (?ερί?ο? 45,56 εκα?ομμύρια δολάρια). ? γενικ?? δείκ?η? S & P / BVL Περού έκλει?ε ??ι? 19.766,71, α?ού ?ημεί??ε αύξη?η 0,94%, με?ά α?? ?γκο ?ί?λ?ν κα?ά 41.242.862 (??οδύναμο με $ 12,721,426) ?ε 743 λει?ο?ργίε?.

Τέλο?, ο δείκ?η? ??ν Παγκ??μι?ν ?μολ?γ?ν Bolsa de Valores de ?ον?εβιδέο (BVMBG), κέρδι?ε 0,05% και διαμορ??θηκαν ?ε 115,84 με?ά α?? ??νολικά ?ράξει? για 102.410.047 ?ε?ού? ?η? ??ρο?γο?άη? (3.484.424 δολάρια). ? εξέλιξη ??ν ?ρημα?ι??ηρί?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν η ακ?λο?θη:

Σημεία

Σ?? Π???? + 1,58% 74594

?εξικ? 48,185.71 + 0,69%

Buenos Aires 27,274.43 + 0,54% < 5,512,61 COLOMBIA + 0,15% 1,448,48 LIMA + 0,94% 19,766,71 MONTEVIDEO + 0,05% 115,

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%