?ι με?ο?έ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? κλείνο?ν μικ?έ? με?ά α?? μεγάλε? α??λειε? ?η? Wall Street

?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν ?ήμερα ?ε μικ?? έδα?ο? με?ά ?ην ε?ίδειξη ι???ρ?ν ζημι?ν ??ην Wall Street, ?ον κύριο δείκ?η ?η?, ?ο Industrial Dow Jones, ?ο ο?οίο α?έδ??ε 0,59% και έληξε ??ο ?αμηλ??ερο ε?ί?εδο ?ε ?ρει? εβδομάδε?, ?ο ο?οίο έ?ε?ε α?? ?ην ?εραι?έρ? ????η ?ο? ?ε?ρελαίο?.

??ογκο?ά, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν ?ήμερα ?ε μικ?? έδα?ο?, α?ού η Wall Street, η ε?αιρεία ?η?, ?ημεί??ε ι???ρέ? α??λειε? ??ον κύριο δείκ?η ?η?, ο Dow Jones ? Industriales, η ο?οία έ?α?ε 0,59% και έληξε ??ο ?αμηλ??ερο ε?ί?εδ? ?η? ?ε ?ρει? εβδομάδε?, έ?ε?ε κά?? α?? μια ?εραι?έρ? ????η ??ν ?ιμ?ν ?ο? ?ε?ρελαίο?. ?ε?ά ?ο ?έλο? ?η? ??νεδρία?η?, ο δείκ?η? α???? έληξε 23,271,28, εν? ο ε?ιλεκ?ικ?? S & P 500 έ?α?ε 0,55% ??ι? 2.564,62 μονάδε? και ο ?ύνθε?ο? δείκ?η? ?η? αγορά? Nasdaq ??ο??ρη?ε 0,47% ??α 6.706,21 μονάδε?.

?αι ?άλι α??ή ?ην Τε?άρ?η, οι ?ορεί? εκμε?άλλε??η? ??ο ?αρκέ Νέα? Υ?ρκη? ??οι?ημά?ι?αν με ?ι? ??λή?ει? ?λη ?ην ημέρα, ?ύρον?αι α?? ?ον ενεργειακ? ?ομέα ?ριν α?? μια νέα ????η ?ο? ?ε?ρελαίο? και ??η μέ?η κ????η ??ι? αγορέ? με?ά ?α ?ελε??αία ι??ορικά αρ?εία. ???? ο?είλε?αι ??ο γεγον?? ??ι ο ?ιεθνή? ?ργανι?μ?? ?νέργεια? μεί??ε ?ην αύξη?η ?ο? ?ε?ρελαίο? κα?ά 100.000 βαρέλια ?ην ημέρα αργού ?ε?ρελαίο?. η ζή?η?η για ?ο ?ρέ?ον έ?ο? και ?ο ε??μενο.

?να βαρέλι ?ο? Τέξα?, ??ι? ?Π? ανα?ορά?, ??ο??ρη?ε 0,66% και έκλει?ε ??η Νέα Υ?ρκη ??α $ 55.33, εν? ?ο μ?ρεν?, Σ?ην ??ρ??η και ?ε άλλε? αγορέ?, έ?ε?ε 0,67% και έληξε ??ο ?ονδίνο ??α 61,82 δολάρια. ?ν?ίθε?α με ?, ?ι ??νέβη ?ην Τρί?η με ?η General Electric, η ο?οία έλαβε αριθμού? με κ?κκινο ?ρ?μα κα?ά ?η διάρκεια ?ην ημέρα, α??ή η ??νεδρία ?ο? ξεκίνη?ε με ?ι? μεγάλε? α??λειε? κα?ά?ερε να ?ερμα?ί?ει ?ην ημέρα με α?ξή?ει? και να ??αμα?ή?ει ?η ?ειρά ?ο? α?? ?η ?ε??έρα ?αρο??ία?ε ?ο νέο ?η? ??έδιο αναδιάρθρ??η?.

?να ?εριβάλλον Ποια ?ήγε ?ε άλλε? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? με κ?κκινο και ?ρά?ινο αριθμού?, εκ??? α?? ?ην Σάο Πάολο ο ο?οίο? ή?αν α?? ?ράξει? για ?ι? διακο?έ?.

Σ?ο ?εξικ?, ο ?είκ?η? ?ι ?ιμέ? και οι ?ιμέ? (IPC) ανήλθαν ?ε 47.690,8 μονάδε? και μει?θηκαν κα?ά 0,38% ?ε μια ??νεδρία?η ??ην ο?οία δια?ραγμα?εύθηκαν 16.642 εκα?ομμύρια μεξικάνικε? ?έ?ο? (?ερί?ο? 860.9 εκα?ομμύρια ?έ?ο?). δολάρια).

Σ?ο Σαν?ιάγο, ?ο IPSA, ο κύριο? δείκ?η? ?ημεί??ε ????η 0,66% για να 5,273.77 μονάδε?, έβδομη ??νε??μενη ημέρα ?η? ????η?, με ?ο ?ο?? ??ν με?ο??ν ?ίναι δια?ραγμά?ε??η 116 892 982 622 Χιλή? ?έ?ο? (184,37 εκα?ομμύρια δολάρια).

? δείκ?η? S & P / BVL Περού ολ?κληρη ??άν?α 19,422.62, κά?? α?? 0,39%, ?ε μια ??νεδρία με?ο?έ? δια?ραγμα?εύον?αι με 29.857.721 ??λε? (?ερί?ο? $ 9,211,082).

?ον?εβιδέο Stock Exchange (BVMBG) μει?θηκε 0,05% και βρι?κ??αν ??ι? 115,75 μονάδε?, με?ά ?ην εκ?έλε?η εργα?ι?ν 40601676 ?έ?ο? (?ερί?ο? $ 1382042).

??? ?η θε?ική έδα?ο?, ?ο δά?εδο ?ο? Buenos Aires με ?έρβαλ δείκ?η ?ημεί??αν αύξη?η ?ο? 2,80% έ?? 26,328.95 μονάδε?, ε?ι?ειρή?ει? ?ο? λει?ο?ργούν ?ε με?ο?έ? 1097800000 ?ργεν?ινή? ?έ?ο? (62.630.000 δολάρια).

COLCAP ??ην ?ολομβία α?ξήθηκε 0,38% ?ε 1.430,64 ακέραιοι, με?ά ?ι? κινή?ει? για 127.076,06 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (?ερί?ο? 42 εκα?ομμύρια δολάρια).

? εξέλιξη ??ν ?ρημα?ι??ηρί?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν η εξή?:

FESTIVE PAULO

?εξικ? -0,33% 47690.8

Buenos Aires 26,328.95 + 2,80%

-0,66% 5.273 SANTIAGO, + 0,38% 1,430.64

LIMA -0,39% 19.422,62

MONTEVIDEO -0.05% 115.75

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%