Το ?λ Σαλβαδ?ρ ?ρο?είνει ??ο?? οδηγού? να μην εξ??ηρε?ούν?αι με ?ο UBER ε?ειδή είναι ?αράνομο

? ?να?ληρ??ή? Υ?ο?ργ?? ?ε?α?ορ?ν ?ο? ?λ Σαλβαδ?ρ, Νέλ?ον ?καρ?ία, ?ήμερα ?ρ??εινε ??ο?? Σαλβαδ?ρο?? οδηγού? να α?ο?ύγο?ν ?ην ?αρο?ή ??ηρε?ι?ν με?α?ορά? μέ?? ?η? ?λα???ρμα? UBER "??ρί? εξο??ιοδ??η?η ", δεδομένο? ??ι δεν έ?ει νομιμο?οιηθεί ??η ??ρα.

Σαν Σαλβαδ?ρ, 9 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?να?ληρ??ή? Υ?ο?ργ?? ?ε?α?ορ?ν ?ο? ?λ Σαλβαδ?ρ, Nelson García, ?ήμερα ?ρ??εινε οδηγοί ?λ Σαλβαδ?ρ να α?ο?εύγο?ν να δίνο?ν ?ην ??ηρε?ία με?α?ορά? α?? UBER ?λα???ρμα "??ρί? ?η δέο??α έγκρι?η", δεδομένο? ??ι δεν είναι νομιμο?οιημένη ??η ??ρα. ? ??άλληλο? ?ημεί??ε ??ι η "??ηρε?ία με?α?ορά? ?ο? ?αρέ?ε?αι μέ?? ?η? ε?αρμογή? UBER δεν καλύ??ε?αι α?? κανένα ν?μο «και ??ι ?ε ??νάν?η?η με εκ?ρο???ο?? ?η? ε?αιρεία?» ξεναγήθηκαν α?? ?, ?ι οι μη?ανι?μοί για ?ην ανά???ξη «νομική ??ηρε?ία είναι.

??ε?ήμανε ??ι, ε?ειδή είναι ο?ήμα?α για ?ρο???ική ?ρή?η και δεν έ?ο?ν άδεια να λει?ο?ργή?ο?ν ?? ?αξί, οι οδηγοί δια?ρέ?ο?ν ?ον κίνδ?νο να κα?α??έ?ο?ν η α???νομία ?ην άδεια και να α?ο??είλο?ν ?ο ??ημα ?ε α?οθήκη ??ν α??οκινή??ν. "? νομοθε?ική ??νέλε??η είναι η μ?νη ον???η?α ?ο? μ?ορεί να με?αρρ?θμί?ει ?ο ν?μο ?ροκειμένο? να εν??μα???ει ?ο νέο ?ρ??ο με?α?ορά?, ε?ομέν??, η ε?αιρεία α??ή ?ρέ?ει να ?άει ??ην «Το UBER άρ?ι?ε να λει?ο?ργεί ??ο Σαλβαδ?ρ ?ον ?ερα?μένο ?άιο και α?? εκείνο ?ο μήνα ο ?καρ?ία ε?ε?ήμανε ?ιθανέ? ?αραβιά?ει? αλλά ο αν?ι?ρ?εδρο? ?scar Ortiz είδε ?ην ά?ιξή ?ο? ?? «ε??άρι??ο» και ?ροέβλε?ε ??ι «α??ή η νέα ε?ένδ??η θα είναι ε?ι???ή?», ?ύμ??να με ?ο?ικέ? εκθέ?ει? ?ύ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%