? ηγέ?η? ?η? ?ν??η? ??μ?ά??ει με ?ην ?ούβα για ?α μέ?ρα ?ο? "?ιθήκο? με ??ομ?αγέ?αλο" Trump

?ούβα ??ο?έρει μια «εμβάθ?ν?η ??ν ?αύλο??, εγκλημα?ική και άδικη α?οκλει?μ?» λ?γ? ??ν «μα?μού με ο?λο?ολ?β?λο», ?ο ο?οίο κα?ά ?η γν?μη ?ο? είναι ο ?ρ?εδρο? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, Ν??ναλν? Τραμ?, δήλ??ε ?ήμερα ο Marcelo Abdala, γραμμα?έα? ?ο? εργα?ιακού κέν?ρο? ?η? ??ρο?γο?άη?, ?ο? PIT CNT.

?ον?εβιδέο, 16η ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- ?ούβα ??ο?έρει μια «εμβάθ?ν?η ??ν ?αύλο??, εγκλημα?ική και άδικη α?οκλει?μ?» λ?γ? ??ν «μα?μού με ο?λο?ολ?β?λο», ?ο ο?οίο κα?ά ?η γν?μη ?ο? είναι ο ?ρ?εδρο? ??ν ?Π?, Ν??ναλν? Trump, δήλ??ε ?ήμερα ο Marcelo ?μ?ν?άλα, γραμμα?έα? ?ο? Σ?νδικά?ο? ?ργαζομέν?ν ?η? ??ρο?γο?άη?, ?ο PIT CNT.

«?λα αλληλεγγύη μα? με ?ι? ηρ?ικέ?, ένδοξο λα? ?η? ?ούβα? και ?ην κο?βανική ε?ανά??α?η, ε?ι?έθηκε και ?ο? ?λή??ον?αι α?? α???ν ?ον ?ίθηκο με ??ροβ?λο ??λο ?ο? ?ήμερα κα?ε?θύνει ?ο ?ε?ρ?μένο ?η? κύρια? ?αγκ??μια? εξο??ία?, ?ον Donald Trump, ?ο? ε?ι?έθηκε α?? ?ην ε?ιδείν??η ?η? νε?έ??ο, ?ον εγκλημα?ικ? και ?ον άδικο α?οκλει?μ? ??ην ένδοξη νη?ί «εί?ε ο ??νδικαλι??ή?.

» ?ή?? η κο?βανική ε?ανά??α?η, ο κο?βανικ?? λα?? ζ?ν?αν?? και ?άλι, ???? ?άν?α, η ?ούβα ναι, ?μερικανοί ??ι «, ??νέ?ι?ε ο ?μ?ν?άλα κα?ά ?η διάρκεια ?η? ομιλία? ?ο? κα?ά ?ην έναρξη ?ήμερα ?η? ??ειρ??ική ??νάν?η?η για ?η δημοκρα?ία και ?ον νεο?ιλελε?θερι?μ?, η ο?οία ??γκέν?ρ??ε ?ιλιάδε? ανθρ??ο?? α?? ??νδικά?α και κοιν?νικέ? οργαν??ει? ??η ?α?ινική ?μερική ??ο ?ον?εβιδέο.

Τα λ?για ?ο? Abdala έρ?ον?αι με?ά α?? ?εριορι?μού? ??ι? με?ακινή?ει? ??ην ?ούβα και α?αγ?ρε??η ??νεργα?ία? με ορι?μένε? ε?αιρείε? ?ο? νη?ιού ?έθηκε ?ε ι??ύ ??ι? 9 Νοεμβρίο?. ανακοίν??ε ?ον ?ούνιο ?ο? Trump.

?μ?ν?άλα εί?ε ??ι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? «??νε?ίζο?ν να κ?ριαρ?ούν ??ην ?ολι?ική, ?ι? αξίε? και ?ον ?ολι?ι?μ? μέ?α α?? ?ο βάρο? ??ν μέ??ν ενημέρ??η? ?η?», αλλά «δεν είναι ?λέον μια δύναμη ενεργεί μ?νο? ??ην ?αγκ??μια ??να?λία »και ??ι ??ρε? ???? η ?ίνα, η ?νδία και η Ρ??ία έ?ο?ν α?αν?ή?ει ??η μοναδική ??ερο?ή ?η?. ? ηγέ?η? ?η? ?ν??η? ?εριέγρα?ε ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? ??« ε?θρ? ?η? ανθρ????η?α? »και «? μεί??η ?η? α??οκρα?ορία?» ??ι «???? ?ο βαμ?ίρ ?ρέ?ει να ?ι?ιλίζο?ν ?ο ?ερά??ιο ?λού?ο» ?η? ?α?ινική? ?μερική?.

«?ίμα??ε αδέλ?ια ??ον αγ?να για καλύ?ερη ζ?ή. ?κείνη αν?ε?ίθε?η ? ιμ?εριαλι?μ?? είναι ?, ?ι ?ρέ?ει να νική?ει α?? α??ή ?ην ένδοξη ημέρα ??ην η?ειρ??ική ??ερά??ι?η ?η? δημοκρα?ία? και ενάν?ια ??ο νεο?ιλελε?θερι?μ?, μαζί μ?ορούμε «, δήλ??ε ο ?μ?ν?άλα.

?ο? ομιλία ?ο?, ?μ?ν?ο?λά? ε?έκρινε ε?ί?η? ?ην «κ?βέρνη?η κε?άλαιο» ?ρ?εδρο? ?η? ?ργεν?ινή?, Mauricio Macri, «?ρο?βάλλει ?ο με?α??ημα?ι??ή ε?ανα??α?ική διαδικα?ία ?η? ??ολιβαριανή? ?ημοκρα?ία? ?η? ?ενεζο?έλα "και ?ο" κακ?βο?λο μαλακ? ?ραξικ??ημα "?ο? οδήγη?ε ??ην α??λ??η ?η? Ν?ίλλα Ρο??έ? ?? ?ροέδρο? ?η? ?ραζιλία?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%