? ηθο?οι?? Τζε? ?ι και ο μεγι??άνα? Τζακ ?α? εν?νον?αι για να ?άρο?ν ?α taichi ??ο?? ?λ?μ?ιακού? ?γ?νε?

?ι κινεζικέ? ?αινίε? και ?ολεμικέ? ?έ?νε? α??έρι Jet Li και ο ε?ι?ειρημα?ία? Jack Ma, ιδιοκ?ή?η? ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? giant Alibaba, έ?ο?ν δημιο?ργή?ει α?? κοινού μια νέα ?ολεμική ?έ?νη με βά?η taichi με ?ην ο?οία ελ?ίζο?ν να ?άρο?ν α??ή ?ην αρ?αία ?αράδο?η ??ο?? ?λ?μ?ιακού? ?γ?νε?, ανα?έρει ?ο ε?ί?ημο ?ρακ?ορείο ειδή?ε?ν Xinhua.

Πεκίνο, 17, Νοέμ (EFE) .- ? κινεζική ??αρ ?ο? ?ινεμά και ?ολεμικέ? ?έ?νε? Jet Li και ε?ι?ειρημα?ία? Jack Ma, ιδιοκ?ή?η? ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? γίγαν?α? Alibaba, έ?ο?ν δημιο?ργή?ει α?? κοινού ένα νέο ?ολεμική ?έ?νη βα?ι?μένη ??ην taichi με ?ην ο?οία ελ?ίζο?ν να ?άρο?ν α??ή ?ην αρ?αία ?αράδο?η ??ο?? ?λ?μ?ιακού? ?γ?νε?, ενημερ?νει ?ο ε?ί?ημο ?ρακ?ορείο ειδή?ε?ν Xinhua.

Πριν α?? 20 ?ρ?νια - και ο ?ι βα??ί??ηκε α??ή ?η νέα μορ?ή αγ?να ?? Gong Shu Dao (ή GSD) και κύριο? ????ο? ?ο? είναι να ???ο?οιή?ει και να ε?αγγελμα?ι??εί ?ι? ?ολεμικέ? ?έ?νε? κινεζική? ?ροέλε??η? για να ?ο?? ??ά?ει για ?ο ?λ?μ?ιακ? ?ρ?γραμμα, ??? οι ?ορεά?ε? ?έ???αν με ?ο ?αεκβ?ν?ο και ?ο?? ?ά??νε? με ?ο ?ζούν?ο. "??? ?ο 1990 ?λοι οι ε?αγγελμα?ίε? ?ολεμικ?ν ?ε?ν?ν ??ην ?ίνα ?κε????αν ??? να ?ο?? ??ο?? ?λ?μ?ιακού? ?γ?νε?, και δο?λέ?αμε για α??? εδ? και δεκαε?ίε?, αλλά δεν είμα??ε ακ?μη εκεί «, εί?ε ο Li ??ην ?αρο??ία?η ?ο? νέο? Gong Σο? Τάο, κα?ά ?η διάρκεια ?ελε?ή? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ο Πεκίνο ?ην Πέμ??η.

?ι, μα?η?ή? α?? ?ην ηλικία ??ν οκ?? και ή?αν ήδη κινεζικ? εθνικ? ?ρ??αθλη?ή ?ε 12, δήλ??ε κα?ά ?ην ?αρο??ία?η ?ο? α?ε?θύνε?αι α??? ?ο θέμα ε?ί μακρ?ν με ?ον ?ίλο ?ο? Ma και ?ελικά α?ο?ά?ι?αν να μιμηθούν ?ι? εμ?ειρίε? ?η? ?α??νία? και ?η? Ν??ια? ?ορέα?. ?ε α??ή ?ην έννοια, ε?έλεξαν να ?άρο?ν μ?νο μία α?? ?ι? ?ολλέ? κινεζικέ? ?ολεμικέ? ?έ?νε? - ?ρη?ιμο?οι?ν?α? για ?αράδειγμα ένα άλλο ?ολύ Το ε??μενο βήμα θα είναι να ?ο ?ρο?θή?ο?με ?ε ?λο ?ον κ??μο, κά?ι ?ο? ?αίνε?αι α?λ? να έ?ει κανεί? μέ?α ?ο?. Υ?άρ?ο?ν ήδη 150 εκα?ομμύρια α?κούμενο?? ?ο? Τάι Τ?ι ??ον ?λανή?η, αν και ??άρ?ει ένα μειονέκ?ημα ??ι οι ?ερι????εροι α?? α??ού? είναι άνθρ??οι άν? ??ν 40 ?ο? ?ρη?ιμο?οιούν ?ην «αργή» ?ρο?ικ??η?α. . Πολεμικέ? ?έ?νη ?ερι????ερο α?? γ?μνα??ική ά?κη?η αθλη?ική?

Jack Ma, ένα? α?? ?ο?? ?λο??ι??ερο?? ανθρ??ο?? ??η ??ρα, ??μβάλλει ??ην ?ρο?θη?η ??ι μ?νο οικονομικά, αλλά ?? ηθο?οι??: ?ην εβδομάδα ?ια ?αινία μικρού μήκο?? ?αρο??ιά??ηκε α?? ?ον μεγι??άνα και εμ?ειρογν?μονε? ??ι? ?ολεμικέ? ?έ?νε? για ?ην ?ρο?θη?η ?ο? Gong Shu Dao, ?ο ο?οίο θα ?ροβληθεί ?ε κινημα?ογρα?ικέ? αίθο??ε? και ?ηλεορά?ει?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%