? δικα??ή? εμ?οδίζει έναν ει?αγγελέα να α?ομακρύνει α?? ?ην έρε?να ?ον ?ρ?ην διε?θ?ν?ή ?ο? Odebrecht ??ο Περού

Περού δικα??ή? Ρί??αρν? Concepción αρνήθηκε ?ήμερα ο α?οκλει?μ?? ?η? ει?αγγελία? ?ο? ?ρ?ην διε?θ?ν?ή ?η? Odebrecht ??ο Περού Jorge Barata έρε?να για δ?ροδοκίε? ?ο? κα?αβάλλον?αι α?? ?ον οικοδ?μο ?ραζιλία? ?ε Περο?βιανού? αξι?μα?ού?ο?? με αν?άλλαγμα ?ην ανάθε?η ??μβά?ε?ν εκα?ομμ?ριού??ν ?ε δημ??ια έργα.

?ίμα, 17η Νοεμβρίο? (EFE) .- Το Περού δικα??ή? Richard Concepción αρνήθηκε ?ήμερα ο α?οκλει?μ?? ?η? ει?αγγελία? ?ο? ?ρ?ην διε?θ?ν?ή ?η? Odebrecht ??ο Περού Jorge Barata έρε?να για δ?ροδοκίε? ?ο? κα?αβάλλον?αι α?? ?ον ?ραζιλιάνο κα?α?κε?ή Περού αν?άλλαγμα για ?ι? ?ρο?οδο??ρε? ??μβά?ει? ?ο? ??νά??ο?ν οι ??άλληλοι δημο?ί?ν έργ?ν.

Σύλλη?η, ε?ικε?αλή? ?ο? ?ρ??ο? ?ικα??ηρίο? ?η? ??ηλή? ?ρε?να? ?θνικ?, κα?έληξε ??ο ??μ?έρα?μα ??ι η ει?αγγελική αρ?ή δεν μ?ορεί να α?οκλεί?ει μονομερ?? ?ην Barata ε?ειδή η έρε?να ?η? ???θε?η? Odebrecht βρί?κε?αι ήδη ??ο ?ρο?αρα?κε?α??ικ? ??άδιο και η α???α?η α??ή α?αι?εί δικα??ική ?αρέμβα?η. ? δικα??ή? ?ροέ?ρε?ε ?ον ει?αγγελέα να ζη?ή?ει εν??ιον ?ο? δικα??ηρίο? ?ον α?οκλει?μ? ?ο? Barata ???ε ?ο δικα??ήριο να μ?ορεί να α?ο?α?ί?ει και να εκδ??ει ?ην α???α?η κα?άλληλο

«?ν η ???θε?η ??ι ?ο να λη?θεί α???α?η, ?ο δικα??ήριο θα ??γκαλέ?ει ??νεδρία?η και να ε?ιλ?θούν άμε?α.», εί?ε ο δικα??ή?.

Barata, ο ο?οίο? κα?ηγορεί?αι α?? ?ο έγκλημα αθέμι?η? ?ύμ?ραξη? κα?ά ?ο? ?ημο?ίο?, δήλ??ε ??ι ζή?η?ε α?? ?ην ?ι?αγγελία να α?οκλει??εί α?? ?ην έρε?να για να ??νε?ί?ει ?? α?ο?ελε?μα?ικ?? ??νεργά?η? και να ??νε?ί?ει να ?αρέ?ει ?ληρο?ορίε? ??ε?ικά με α?οδέκ?ε? ??ν δ?ροδοκι?ν ?ο? έδ??ε η ε?αιρεία ?ο? ??η ??ρα.

Σ?ο Περού, η ???θε?η Odebrecht ε?ικεν?ρ?νε?αι ??ην ανί?νε??η ?η? διαδρομή? ?ο? 29 εκα?ομμύρια $ η ε?αιρεία ?ραζιλία? δεκ??? ??ο ?ικαιο?ύνη? ??ν ?Π? έ?ο?ν ?ληρ??ει δ?ροδοκίε? για να Περού αξι?μα?ού?ο?? ?ε αν?άλλαγμα για ?α εκα?ομμύρια ??ν δολαρί?ν βραβε?μένα έργα α?? ?ο 2005 έ?? και ?ο 2014.

? ?ερίοδο? α??ή καλύ??ει ?ι? εν?ολέ? ?ροεδρικέ? εκλογέ? ?ο? Alejandro Toledo (2001-2006), ο ο?οίο? διαθέ?ει έν?αλμα ?ύλλη?η? για ?ην ??ο?ιθέμενη δ?ροδοκία ύ?ο?? 20 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν · έρε?νε? για δ?ρα για ?ο με?ρ? ?ο? ?ίμα και Ollanta Humala (2011-2016), ??λακι?μένη για ?ην ??ο?ιθέμενη ?αρά???η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κ?μμα??? ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%