�? �?�? θα �?αρο�?�?ιά�?ει αύριο �?ην έκθε�?ή �?η�? �?�?ε�?ικά με �?ο κρά�?ο�? �?η�? �?νεργειακή�? �?ν�?�?η�?

�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?�?ι�?ρο�?ή θα �?αρο�?�?ιά�?ει αύριο, �?ην Παρα�?κε�?ή, �?ην �?ελε�?�?αία �?η�? έκθε�?η �?�?ε�?ικά με �?ην κα�?ά�?�?α�?η �?η�? �?νεργειακή�? �?ν�?�?η�? και �?ην �?ρ�?οδο �?ο�? �?ημει�?θηκε �?�?ον �?ομέα α�?�?�?.

�?ρ�?ξέλλε�?, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �? �?�?ρ�?�?α�?κή �?�?ι�?ρο�?ή θα �?αρο�?�?ιά�?ει αύριο, Παρα�?κε�?ή, �?ελε�?�?αία έκθε�?ή �?η�? για �?ην κα�?ά�?�?α�?η �?η�? �?ν�?�?η�? για �?ην ενέργεια και �?ην �?ρ�?οδο �?ε α�?�?�?ν �?ον �?ομέα.

ο αν�?ι�?ρ�?εδρο�? �?η�? �?�?ι�?ρο�?ή�? �?νεργειακή�? �?ν�?�?η�?, �?άρο�? Σε�?�?�?�?βι�?�?, θα είναι �?�?εύθ�?νο�? για �?ην �?αρο�?�?ία�?η �?η�? έκθε�?η�? μαζί με �?ον �?�?�?αν�? �?�?ί�?ρο�?ο για �?η �?ρά�?η για �?ο �?λίμα και �?ην �?νέργεια, Miguel Arias Cañete, ο ο�?οίο�? αρ�?ικά θα �?αρο�?�?ιά�?ει α�?�?ή �?η δέ�?μη μέ�?ρ�?ν �?ήμερα.

�? Arias Cañete έ�?ει ήδη �?�?ο�?�?ηρίξει �?ην �?�?ο�?�?ήριξη �?ο�? �?�?ρ�?�?α�?κού �?οινοβο�?λίο�? για μέ�?ρα ενί�?�?�?�?η�? ανανε�?�?ιμε�? �?ε μια �?ιο �?�?ν�?ονι�?μένη ενεργειακή έν�?�?η με�?αξύ �?�?ν είκο�?ι οκ�?�?. Σ�?�?�?ο�? είναι η ε�?αρμογή μέ�?ρ�?ν για �?ην ε�?ί�?ε�?ξη μια�? ανανε�?�?ιμη�? ενέργεια�? 27 �?οι�? εκα�?�? για �?ο έ�?ο�? 2030. Σ�?ον �?ομέα α�?�?�? �?�?ν ανανε�?�?ιμ�?ν �?ηγ�?ν ενέργεια�?, η �?�?ρ�?�?α�?κή �?�?ι�?ρο�?ή δε�?μεύε�?αι να �?ιοθε�?ή�?ει μια ε�?ρ�?�?α�?κή �?ρο�?έγγι�?η �?λαι�?ίο�? αν�?ί �?�?ν α�?�?ν�?�?νι�?�?�?ν εθνικ�?ν �?ρο�?εγγί�?ε�?ν.