? Παραγο?ανική ?ερο??ία ?ρο?ο?οιεί ?ον ?ρο??ολογι?μ? και ε?ι??ρέ?ει ??ο?? ?ν?ι?ρο???ο?? για ?ην ?ελική κύρ??η

? Παραγο?άη? ?ερο??ία ενέκρινε ?ήμερα με ?ι? ?ρο?ο?οιή?ει? ?ο? ?ενικού Προ??ολογι?μού ?ο? ?θνο?? (PNG) για ?ο 2018 ?ρο?είνει η ??ι?ρο?ή ?ικονομικ?ν ?η? ?ερο??ία?, η ο?οία θα ?ρέ?ει να ε?ι??ρέ?ει ε?ι?έλο?? κοινοβο?λε??ική εξο??ία ??ο?? βο?λε??έ? για ορι??ική κύρ??η με?ά ?ι? αλλαγέ?.

? Παραγο?ανική ?ερο??ία ενέκρινε ?ήμερα με ?ρο?ο?οιή?ει? ?ον ?ενικ? ?θνικ? Προ??ολογι?μ? (PNG) για ?ο 2018 ?ο? ?ρο?άθηκε α?? ?ην ?ικονομική ??ι?ρο?ή ?η? ?ν??α?η? ?ο?λή?, η ο?οία θα ?ρέ?ει να ε?ι??ρέ?ει ??ι? ?ελε??αίε? βο?λε??ικέ? ??μα ?ν?ι?ρο????ν για ?ελική έγκρι?η με?ά ?ι? αλλαγέ?.

? ?ερο??ία α?ο?ά?ι?ε να εγκρίνει ?ην ?ρ??α?η ν?ρί? ?ο ?ρ?ί Σε γενικέ? γραμμέ?, ?ριν α?? ?η με?άβα?η να α??οληθεί με ?α ?ο?ά ?η? κάθε ??ο?ργικ? ?αρ?ο??λάκιο και κ?βερνή?ε?ν ?ραμμα?εία.

Σε α??? ?ο ?λαί?ιο, η ?ερο??ία α?ο?ά?ι?ε να ?ορηγή?ει αύξη?η ??ν μι?θ?ν 8% ?λοι οι ??άλληλοι ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ημ??ια? Υγεία?, οι ο?οίοι θα ε?αρμο??ούν α?? ?ο δεύ?ερο εξάμηνο ?ο? 2018.

?ι εργαζ?μενοι ??ον ?ομέα ?η? ?γεία? ζή?η?αν αύξη?η κα?ά 12% για ?ην ανα??ρη?η ?ρο??ολογι?μ? ?ο? ε??μενο? έ?ο??, αλλά γερο??ια??έ? ?αρέμεινε ??ο με?αξύ.

?να άλλο ?ημαν?ικ? ?ημει??ει? ή?αν να διαθέ?ει ένα ??γκεκριμένο ?ο?? ??η ?ερο??ία για ?ην ε?ι?κε?ή ?ο? ?μήμα?ο? ?ο? κ?ιρίο? ?ο? ?ογκρέ?ο? ?ο? ??ρ?ολήθηκε και λεηλα?ήθηκε κα?ά ?η διάρκεια ??ν ?αρα??ν ?η? 31η? ?αρ?ίο?, ??ο ?λαί?ιο ?η? ?ολι?ική? ?ύγκρο??η? για ?ην έγκρι?η ?η? ε?ανεκλογή? Το ?ο?? ?ο? καθορί??ηκε α?? ?ο?? γερο??ια??έ? ??ην ?ροκειμένη ?ερί????η είναι 20.000 εκα?ομμύρια εγγ?η?έ? (?ερί?ο? 3.5 εκα?ομμύρια δολάρια), ?ο ο?οίο θα ?ρη?ιμο?οιηθεί για ?ην κάλ??η ??ν εξ?δ?ν ?ο? ε?ι?κε?έ? ?ο? δεν καλύ??ον?αι α?? ?ην α??άλι?η ??ν κ?ιρί?ν.

Το ??ο?ργείο ????ερικ?ν ??έ??η μεί??η ??ην έναρξη ?ο?? 18 εκα?ομμύρια, ?ο?? ?ο? θα ?ροορίζον?αι για ένα ?ύ??ημα νέε? ?α????η?ε? μέ?? ?ο? Τμήμα?ο? ?ναγν?ρι??ικ?ν. ? ?ερο??ία ενέκρινε ε?ί?η? αύξη?η 4% για ?η δημ??ια διδα?καλία, η ο?οία θα ?ρο??εθεί ??ο 12% η ?κ?ελε??ική για ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια, η ο?οία ικανο?οιεί εν μέρει ?ι? α?αι?ή?ει? ?ο? κλάδο?, η ο?οία εκδηλ?θηκε ?ριν α?? ?ο ?ογκρέ?ο κα?ά ?η διάρκεια ?η? μελέ?η? ?η? PGN.

?α?ά ?η διάρκεια ?η? ημέρα?, εκα?ον?άδε? ??ν ανθρ???ν α?? δια?ορε?ικέ? ??ν?ε?νίε? ??γκεν?ρ?θηκαν ?ριν α?? ?ο κ?ίριο ?ο? ?ογκρέ?ο? για να ζη?ή?ο?ν βελ?ι??ει? μι?θ?ν, εν? οι γερο??ια??έ? ??ζή?η?αν ??ο ε???ερικ? ?ο? κ?ιρίο? ?ι? δια?ορε?ικέ? δημο?ιονομικέ? δια?άξει?.

?νάμε?α ?ε α??ού? ??γκεν?ρ?θηκαν ??ην κεν?ρική ?λα?εία Plaza de Armas ??ήρ?αν αξι?μα?ού?οι ?ο? ?θνικού Πανε?ι??ημίο? ?η? ??ο?ν?ι?ν (UNA), η ο?οία διέκο?ε ?ι? δρα??ηρι??η?έ? ?η? α??ή ?ην εβδομάδα διοικη?ική να α?αι?ή?ει αύξη?η ?ο? κονδ?λίο? ?ο? ?ρο??ολογι?μού για να ε?ι?ε??θεί ανα?ρο?αρμογή μι?θού κα?ά 25%. Σ?η ??γκέν?ρ??η ??μμε?έ?ο?ν ε?ί?η? οι εργαζ?μενοι ?ο? κρά?ο?? ?θνική ?ιοίκη?η ?λεκ?ρι?μού (ANDE), η ο?οία εδ? και εβδομάδε? α?αι?εί α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν να ?ρο?αρμ??ει ?ον ?λά?ι??ο ?ναλογι??ικ? ?α ε?ιδ?μα?α. ? ?ρο??ολογι?μ?? ?ο? 2018 έλαβε ??ι? αρ?έ? Νοεμβρίο? μι?ή κύρ??η ??η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν, η ο?οία ει?ήγαγε ο??ια??ικέ? αλλαγέ? ??α μερικά ?αρ?ο??λάκια α?ξάνον?α? ?ο ?ο?? Τελικ?? ?ρο??ολογι?μ? ?ερί?ο? 62 εκα?ομμύρια $ ?ε ??έ?η με ?ο ??έδιο ?ρο??ολογι?μού ?ο? ??οβάλλει ο εκ?ελε??ικ??.

?ε?ά ?ην αύξη?η ?ο? ?ο?ού ?ο? ?ρο??ολογι?μού ?ν?ι?ρο????ν, η ??ι?ρο?ή ? ?α?ιέν?α και ο ?ρο??ολογι?μ?? ?η? ?ερο??ία? ?ρο?δι?ρι?αν μεί??η ??εδ?ν 7 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%