?ι ?ολομβιανοί ε?ι?ειρημα?ίε? θα μ?ορούν να ?ρημα?οδο?ή?ο?ν έργα για ?ην κα?αβολή ?ο? ??ρο? ει?οδήμα?ο?

? κ?βέρνη?η ?η? ?ολομβία? α?ο?άνθηκε ?ήμερα ??ι οι εργοδ??ε? ?ρημα?οδο?ούν έργα ??ο ?λαί?ιο ?η? μερική? κα?αβολή? ?ο? ??ρο? ει?οδήμα?ο? για ?ην ανά???ξη και ?ην α?α???λη?η ??ι? ?ιο ?ληγεί?ε? ?εριο?έ? για ?ην ένο?λη ?ύγκρο??η.

??ογκο?ά, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ολομβία? α?ο?άνθηκε ?ήμερα ??ι οι εργοδ??ε? ?ρημα?οδο?ούν έργα ??ο ?λαί?ιο ?η? μερική? κα?αβολή? ?ο? ??ρο? ει?οδήμα?ο? για ?η δημιο?ργία ανά???ξη? και α?α???λη?η? ?εριο?έ? ?ο? ?λή??ον?αι ?ερι????ερο α?? ?ην ένο?λη ?ύρραξη. "? ιδι??ικ?? ?ομέα? α?ο?ελεί βα?ικ? ??οι?είο για ?ην οικοδ?μη?η ?η? ειρήνη?, θέλο?με να ε???εληθούμε α?? α??ή ?η νέα κα?ά??α?η για να δημιο?ργή?ο?με ?ερι????ερη α?α???λη?η, μεγαλύ?ερη οικονομική ανά???ξη και οικοδ?μη?η κοιν?νικού ι??ού ??ι? ?εριο?έ? ?ο? ?λή??ον?αι α?? ?η ?ύγκρο??η ", δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? ?η? ?ολομβία? Juan Manuel Santos, ??ογρά?ον?α? ?ο διά?αγμα ?ο? ρ?θμίζει ?η με?αρρύθμι?η Φ?ρο? ?ο? 2016. Σύμ??να με ?ον Santos, η κα?αβολή ?ο? ??ρο? μ?ορεί να γίνει με ?ην εκ?έλε?η έργ?ν μεγάλη? κοιν?νική? ?ημα?ία? ??ι? ?εριο?έ? ???? η ?αρο?ή ???ιμο? νερού, ?η? ενέργεια?, ?η? δημ??ια? ?γεία?, ?η? εκ?αίδε??η? και ?η? κα?α?κε?ή? ή ?η? ε?ι?κε?ή? ?η? οδική? ??οδομή?. ? ν?μο? 1819 ?ο? 2016, ο ο?οίο? ρ?θμίζει ?ον μη?ανι?μ? «?ργα για Φ?ρο??», ανοίγει ?ο δ?να???η?α για ε?ι?ειρή?ει? ?ο? κα?ά ?η διάρκεια ?η? ?ερι?δο? εί?αν μεικ?ά ει?οδήμα?α ί?α ή μεγαλύ?ερα α?? 1.071 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (?ερί?ο? 359.929 δολάρια) για να ?ληρ??ο?ν έ?? ?ο 50% ?ο? ??ρο? ει??δημα α?? άμε?ε? ε?ενδύ?ει? ?ε έργα.

? ?ορολογική με?αρρύθμι?η άνοιξε ε?ί?η? ?η δ?να???η?α για ?ο?? ?ορολογούμενο?? για να ε?ιλέξε?ε μια άλλη μορ?ή ?ο? είναι ??ι ??αν ?α έργα ??οδομή ??ερβαίνει ?ο 50% ?ο? ??ρο?, οι ?ορολογούμενοι μ?ορούν να ?ρη?ιμο?οιή?ο?ν μια ?ραγμα?ική έκ????η ??ην ?ληρ?μή.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%