?κανο?οίη?η ??ην ????α Ρίκα για ?ην αξιολ?γη?η ?ο? ??Σ? ??ο ?ύ??ημα ?γεία?

? κ?βέρνη?η ?η? ????α Ρίκα "ικανο?οιήθηκε" με ?ην αξιολ?γη?η ?ο? ????ήμα?ο? ?γεία? ?η? ????α Ρίκα α?? ?ον ?ργανι?μ? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?), ?ύμ??να με ε?ί?ημη δήλ??η.

? κ?βέρνη?η ?η? ????α Ρίκα "ικανο?οιήθηκε" α?? ?ην αξιολ?γη?η ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?ε ο ?ργανι?μ?? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?) ?ο? ?ο????ο?εδίο?, Σύμ??να με ε?ί?ημη δήλ??η. ? ??Σ? δημο?ίε??ε ?ήμερα ?η δημο?ίε??η "?να?κ??η?η ?ο? ????ήμα?ο? ?γεία?: ????α Ρίκα", έγγρα?ο ?ο? αν?ι??οι?εί ??α α?ο?ελέ?μα?α ?η? αξιολ?γη?η?. ?ο? διεξή?θη ??η ??ρα ??ον ?ομέα ?η? ?γεία?, α?? ?ον ?ργανι?μ? ??ο ?λαί?ιο ?η? διαδικα?ία? ?ρο???ρη?η? ?η? ????α Ρίκα.

«? έκθε?η ??ογραμμίζει ?η δύναμη ??ν θε?μ?ν ?η? με ?ο και ?ε ολ?κληρη ?ην εθνική ε?ικρά?εια, η ο?οία ε?έ?ρε?ε ?ην ενί????η ?ο? ????ήμα?ο? ?ρ??οβάθμια? ?ερίθαλ?η? και ?ην ??ηλή κάλ??η ?ε ??έ?η με ?ον ??νολικ? ?ληθ??μ? »,

?ε?αξύ ??ν ζη?ημά??ν ?ο? ?ρέ?ει να βελ?ι?θούν, η έκθε?η ε?ι?ημαίνει ?ην ενί????η ?η? διακ?βέρνη?η? ?ο? ????ήμα?ο? μέ?? ?η? λογοδο?ία? για ?α α?ο?ελέ?μα?α. δια?είρι?η α??δο?η? · ειδικά για ?ην ?γεία ??ν ανθρ???ν, με?αξύ άλλ?ν.

Karen Mayorga, ??ο?ργ?? Υγεία? ?η? ????α Ρίκα, ή?αν ε??αρι??ημένο? με ?ην αναγν?ρι?η α?? ?ο ??Σ? ?ο? ????ήμα?ο? ?γεία? ????α Ρίκα «?λα??ά κά?? α?? ?ο?? ??λ?νε? ?η? καθολικ??η?α?, ?η? αλληλεγγύη? και ?η? ι???η?α?», λέει.

«???? αν?ι?ρο???εύει μια ε?καιρία να ρίξε?ε μια μα?ιά, με ε?κρίνεια ?η? μα? ε?ι?ρέ?ει να δούμε με άλλο?? ?ακού?, ?ο?? ??ρο?? ??ο?? ο?οίο?? ?ρέ?ει να εργα??ούμε, ???ε ο ?ληθ??μ?? μα? να έ?ει καλύ?ερη ?γεία. ??ν ε?ι?έδ?ν ?γεία? ?ο? κάνο?ν ?ο ?ύ??ημά μα? ??γκρί?ιμο με α??? ??ν ??ρ?ν ?ο? ??Σ? ", λέει." Ω????ο, ?ρο?θέ?ει, ?ρέ?ει να ??νε?ί?ο?με να εργαζ?μα??ε για ?ην α?ο?ελε?μα?ικ??η?α και ?η ??νε?ή βελ?ί??η. ?ο? ????ήμα?ο? μα? "και ??ογραμμίζει ?η ?ημα?ία μια? ??ηρε?ία? ???ο ??ηλού ?ε?νικού ε?ι?έδο? ?ο? να αναγν?ρίζει ?ι? ε?καιρίε? βελ?ί??η? ??ι? ο?οίε? ?ρέ?ει να δ??ει ?ρο?ο?ή η ??ρα.

??? ?ην ?λε?ρά ?η?, ? ?λέξανδρο? Mora, Υ?ο?ργ?? ?ξ??ερικού ?μ?ορίο? ?η? ????α Ρίκα και ??ν?ονι??ή? ?η? διαδικα?ία? ?ρο???ρη?η?, ανα?έρει ??η δήλ??η ??ι "α??ή η έκθε?η είναι ?ο κλειδί για ?ην α?ο?α?ι??ική αν?ιμε???ι?η α???ν ??ν ?ροκλή?ε?ν ?ο? ?ήμερα αν?ιμε???ίζει ?ο ?ύ??ημα ?γεία? μα?. "?ι 'α???ν ?ον λ?γο η κα?ο?ή ?ο? ??Σ? ?? ε?αίρο? ?ε α??ή ?η διαδικα?ία είναι α?αραί?η?η για να καθοδηγή?ο?με ?ην ?ορεία ?ρο? ?ην κα?εύθ?ν?η ?η? καλύ?ερη? ?ρακ?ικέ? ?ο? εγγ??ν?αι ?ην καλύ?ερη ?οι??η?α και μεγαλύ?ερη κάλ??η ??ν ?γειονομικ?ν ??ηρε?ι?ν μα? για κα?οίκ?ν ?η? ????α Ρίκα «, κα?αλήγει.

????α Ρίκα ξεκίνη?ε ε?ί?ημη διαδικα?ία ει?αγ?γή? ?η? ??Σ? ?ο 2015. Σ?ο ?λαί?ιο ??ν δρά?ε?ν α???ν, η ??ρα αξιολογεί?αι α?? 22 ?ε?νικέ? ε?ι?ρο?έ? ?ο? ?ργανι?μού.

? α?ο??ολή ?ο? ??Σ? είναι η ?ρο?θη?η ?ολι?ικ?ν ?ο? ??ο?εύο?ν για ?η βελ?ί??η ?η? οικονομική? και κοιν?νική? ε?ημερία? ??ν ανθρ???ν ?ε ?λο ?ον κ??μο.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%