? οικονομική δύναμη ?η? ??ρο?γο?άη? είναι η βά?η για μεγαλύ?ερη κοιν?νική ανά???ξη, λέει ο ??ο?ργ?? ?ικονομία?

? Υ?ο?ργ?? ?ικονομία? ?η? ??ρο?γο?άη?, Danilo Astori, διαβεβαί??ε ??ι η ??ρο?γο?άη έ?ει ρε?????η?α ύ?ο?? ?ερί?ο? 5.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν και ??ι «η οικονομική δύναμη» ?η? ??ρα? είναι η βά?η για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ηλ??ερα ε?ί?εδα κοιν?νική? ανά???ξη?.

? ??ο?ργ?? ?ικονομία? ?η? ??ρο?γο?άη?, Danilo Astori, διαβεβαί??ε ??ι η ??ρο?γο?άη έ?ει ρε?????η?α ?ερί?ο? 5.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν και ??ι «η οικονομική δύναμη» ?η? ??ρα? είναι η βά?η για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ηλ??ερ?ν ε?ι?έδ?ν κοιν?νική? ανά???ξη?.

«? οικονομική ε?ρ???ία ?η? ??ρο?γο?άη? ?αρέ?ει μια βά?η για ?ην ά?κη?η ?η? μακροοικονομική? ?ειρά, η ο?οία είναι ένα ?αρακ?ηρι??ικ? θεμελι?δη για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ηλ??ερ?ν ε?ι?έδ?ν κοιν?νική? ανά???ξη? ", δήλ??ε ο Astori, ?ύμ??να με ?ημεί?μα ?η? ??ρο?γο?άη? Προεδρία?. ? ??ρο?γο?άη έ?ει ρε?????η?α για ?ερί?ο? 5.000 εκα?ομμύρια δολάρια ?ηρή?ει ?ι? δε?μεύ?ει? ?ο? ε??μενο? έ?ο?? κα?ά 3.000 εκα?, «εξήγη?ε ο αρ?ηγ??.

» ? ??ρα έ?ει δια?εθεί 2.400 εκα? ενδε??μενε? δάνεια ?έραν ??ν 2.700 εκα?ομμύρια βρί?κον?αι ??ο δημ??ιο ?αμείο «εί?ε.

??ι?λέον, Astori εί?ε ??ι η ??ρο?γο?άη» έ?ει μια ά?θονη διεθνή ρε?????η?α με ?α διεθνή α?οθέμα?α ??ερβαίνει ?α 17.000 εκα?ομμύρια δολάρια», ?ράγμα ?ο? ?ημαίνει ??ι ?ο 25% ?ο? ακαθάρι??ο? εγ??ριο? ?ρο??ν?ο?.

Σύμ??να με ?ι? ?ληρο?ορίε? ?η? Προεδρία?, ?η δια?είρι?η ?ο? ?ρέο?? ?εριλαμβάνει ανα?ρημα?οδ??η?η? ?ροκειμένο? να α?ο?ε??θούν οι κίνδ?νοι ?ο? εμ?οδίζο?ν ?ην εκ?λήρ??η ??ν δε?μεύ?ε?ν και ?η μεί??η ?η? έκθε?η? ?ο? ??ναλλαγμα?ικού κινδύνο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%