?κα?ομμ?ριού?ο? ε?ένδ??η α?? ?η Νέα Υ?ρκη για ?ην ανακαίνι?η ?η? ?ιο διά?ημη? βιβλιοθήκη? ?η?

? ?ιο διά?ημη βιβλιοθήκη ?η? Νέα? Υ?ρκη?, γν???ή για ?α εικονικά λιον?άρια ?ο? ??ηρίζε?αι ??ην εί?οδο, θα αναλάβει ?ημαν?ική με?αρρύθμι?η ??ην ι??ορία ?η?, ?ο ο?οίο θα κο??ί?ει 317 εκα?ομμύρια δολάρια και δεν ?α είναι ελεύθερη α?? διαμά?ε?.

? ?ιο διά?ημη βιβλιοθήκη ?η? Νέα? Υ?ρκη?, γν???ή για ?α εικονικά λιον?άρια ?ο? βρί?κον?αι ??ην εί?οδ? ?η?, θα αναλάβει ?η μεγαλύ?ερη με?αρρύθμι?η ?η? ι??ορία? ?η?, η ο?οία θα κο??ί?ει 317 ε?ρ?. εκα?ομμύρια δολάρια και δεν θα είναι α?αλλαγμένε? α?? διαμά?ε?. ? βιβλιοθήκη, ??ην Πέμ??η ?ε???ρο, ?ο? ???νά ??ναν?ιέ?αι α?? ?ο?ρί??ε?, είναι ε?ί?η? ένα? α?? ?ο?? ?ιο δημο?ιλεί? με?αξύ ??ν ερε?νη??ν ??ο ?ύνολο ??ρα και να ?αραμείνο?ν ??? κα?α?κε?ή μέ?ρι ?ο ?έλο? ?ο? 2021.

Πριν α?? ?έ??ερα ?ρ?νια, μια ομάδα ερε?νη??ν ??ύ?η?ε ?ο ?ροηγούμενο ??έδιο και α?είλη?ε να μηνύ?ει ?ο ίδρ?μα, αν δεν ?ον ?άρ?ιο ?ί?? α?? ?ην ?ρο??άθειά ?η? να α?αλλαγεί α?? ?α εκα?ον?αε?ή ρά?ια ?η?. ?ε ?η νέα με?αρρύθμι?η, η βιβλιοθήκη θα α?οκ?ή?ει ?ο 20% ?ο? ??ρο? για αίθο??ε? έρε?να?, εκθέ?ει? και εργα??ήρια . ?κ?αιδε??ικέ? και θα εν??μα???ει ένα κα?έ, ένα άλλο νέο κα?ά??ημα, ανελκ???ήρα και μια νέα βεράν?α

Ω????ο, ?ο ρ?θμι??ικ? ??έδιο δεν είναι ένα δύ?κολο θέμα: η ?ρή?η ?ο? θα δοθεί ?ε εμβλημα?ικ? ρά?ια.

Τα ρά?ια, με ημερομηνία 1911, δεν ?ληροί ?ι? α?αι?ή?ει? ?η? θερμοκρα?ία?, ?η? ?γρα?ία? και ?η? ??ρα??άλεια? ?ο? α?αι?ούν ?ερι????ερε? ??λλογέ? λε??ή.

????? είναι ο λ?γο? για ?ον ο?οίο ?α ?ερι????ερα ?ρη?ιμο?οιούμενα αρ?εία με?α?έρθηκε ?ρο??ρινά για να ?ιλοξενή?ει ?η βιβλιοθήκη Bryant Park, και ?α ρά?ια ?η? διαθέ?ο?ν δια?ορε?ική ??λλογή, ?ην α?? ?η βιβλιοθήκη Mid-Manhattan, η ο?οία εμ?λέκε?αι ?ε μια άλλη ?ερά??ια με?αρρύθμι?η αξία? 200 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν.

"?α ?ρεια??ούμε λίγο ?ρ?νο για να ?άρο?με ?ην α???α?η. λίγο ?ιο ?ριν α?ο?α?ί?ει βια??ικά και λάθο? «, ο ?ρ?εδρο? ?ο? δικ?ύο? ??ν δημ??ι?ν βιβλιοθηκ?ν ??η Νέα Υ?ρκη, ο Anthony ?αρξ, να α?αλλαγεί ο ίδιο? κα?ά ?η διάρκεια ?η? ?αρο??ία?η? ?ο? ??εδίο? κα?ά ?η διάρκεια ακρ?α?η? δημ??ια α??ή ?ην εβδομάδα.

«Π?? ?ολμά? να καλέ?ε?ε master plan αν δεν ει??ράξει ?ο ?ιο ?ημαν?ικ? ??οι?είο ?η? βιβλιοθήκη?, ???? ?α ρά?ια;» ρ??η?ε ένα? ?ρή??η? κα?ά ?η διάρκεια ?η? Ώρα ??ν ερ??ή?ε?ν.

«???? ?ο? οι άνθρ??οι θέλο?ν να έ?ο?ν ??η διάθε?ή ?ο?? ?ερι????ερα βιβλία και να μ?ορεί?ε να έ?ε?ε ?ρ??βα?η ??ο ?ο δ?να??ν ??ν?ομ??ερα,» εί?ε ένα? άλλο?, ο ο?οίο? ??ενθύμι?ε με νο??αλγία ?ι? ημέρε? ??αν θα μ?ορού?ε να κα?α?κο?εύ? ανάμε?α ??α ρά?ια, ?ηκ???ε ?ο βιβλίο εα??? ?ο? και, ??ην ?ορεία, «?ρ??κρο??η ?ε άλλα αν?ίγρα?α» ?ο? δεν ξέρα?ε ??ήρ?αν.

? ?αρξ ??ο??ήριξε ??ι, αν και ?α βιβλία ανά?α??η ?ε άλλε? βιβλιοθήκε?, ο μέ?ο? ?ρ?νο? ?αράδο?η? είναι 27 λε??ά και ??νι?ε ??ι ?άρη ?ε ??μ??νία με ?α ?ανε?ι??ήμια ?ο? Χάρβαρν?, ?ολούμ?ια και Πρίν??ον, ο κα?άλογο? έ?ει ε?εκ?αθεί ?ε ε??ά εκα?ομμύρια νέα αν?ί???α.

Το άνοιγμα μια? κα?ε?έρια? ??η βιβλιοθήκη αύξη?ε ε?ί?η? ?α ?άθη. bibliophile, ?ροκαλ?ν?α? μια ε?ίμονη ovation α?? ?ο κοιν? ?ο? ?αρε?ρί?κον?αι ??ην ?αρο??ία?η ?ο? ??εδίο?. ??? ?α 317 εκα?ομμύρια δολάρια ??ο ??έδιο, 144 έ?ο?ν ήδη ε?ενδύ?ει ?ην ?ελε??αία δεκαε?ία, και η ?ι ?ερι????εροι ?ροέρ?ον?αι α?? δ?ρεέ? ??ο δίκ??ο δημ??ι?ν βιβλιοθηκ?ν ??η Νέα Υ?ρκη. Το δίκ??ο α???, ?αρά ?ο ?νομά ?ο?, είναι ένα ιδι??ικ? ίδρ?μα ?ο? λαμβάνει δημ??ια και ιδι??ικά κε?άλαια και έ?ει 92 κέν?ρα ??ο ?αν?ά?αν, ?ο ??ρονξ και ?ο νη?ί Staten. ? με?αρρύθμι?η θα ?εριλαμβάνει αναδιοργάν??η ??ν ??ρ?ν. οι μαθη?έ?, οι αναγν???ε? και οι ερε?νη?έ?, εν? οι ε?ι?κέ??ε? και οι εκδηλ??ει? θα βρί?κον?αι ??α ι??γεια.

Το εξ??ερικ? ?ο? κ?ιρίο? δεν θα αλλάξει, εκ??? α?? ?η με?α?ρο?ή εν?? ??ρ?α για εργαζ?μενο?? ??ο Calle 40, η ο?οία θα γίνει μια βεράν?α με κή?ο, ??εδια?μένη για ?ι? ομάδε? ??ν ?οι?η??ν ?ο? ?ην ε?ι?κέ??ον?αι και η ο?οία θα βοηθή?ει ??ην α?ο??μ??ρη?η ??ν ?ρο??ελά?ε?ν.

? ολλανδ?? αρ?ι?έκ?ονα? Francine Houben, ?ο? ο?οίο? ?ο γρα?είο θα είναι ??εύθ?νο για ?η με?αρρύθμι?η, εξήγη?ε ??ι ?ο κ?ίριο είναι "??έρο?ο" αλλά ??ρα ??άρ?ο?ν μερικά ε?γενή δ?μά?ια ?ο? ?ο κοιν? δεν βλέ?ει, «Σ?άλμα» θα ?ρο?ο?οιηθεί με?ά ?ην εργα?ία.

Παρά ?ην ε?ιμονή ?ο? κοινού ?ο? ζή?η?ε ε?ίμονα για ?ο μέλλον ?η? ??α ρά?ια ??ν κα?α??ημά??ν, Anthony ?αρξ εί?ε μ?νο ??ι «?ελέ?η» ?λε? ?ι? ?ιθανέ? ?ρή?ει? ?ο? μ?ορεί να έ?ο?ν.

«Τι ?ρή?η θα δ??ει ένα ρά?ι; Colocad ?α βιβλία ?α?!» Snapped μια κ?ρία ??ο κοιν?, ?ροκαλ?ν?α? γέλια ??ο δ?μά?ιο

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%