? ?ρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού εκδίδει ?ορολογικέ? εκ????ει? για ?ην ??ν??η ?η? οικονομία?

? ?ρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού, ?ένιν ?ορένο, α?ο?ά?ι?ε νέα ?ορολογικά μέ?ρα, με?αξύ ??ν ο?οί?ν ??άρ?ει α?αλλαγή α?? ?ην κα?αβολή ?ο? ??ολοί?ο? ?η? ?ροκα?αβολή? ?ο? ??ρο? ε?ί ?ο? ει?οδήμα?ο? ?η? ?ορολογική? ?ερι?δο? 2017, για ε?αιρείε? και ιδι??ε? ?ο? είναι ??ο?ρε?μένοι να ?ηρούν λογαρια?μού?, ανέ?ερε ?ήμερα η κ?βέρνη?η.

?ί?ο, 22, Νοέμ (EFE) .- ? ?ρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού, ?ένιν ?ορένο, α?ο?α?ί??ηκε νέα ?ορολογικά μέ?ρα, ?α ο?οία ?εριλαμβάνο?ν ?ην α?αλλαγή α?? ?ην κα?αβολή ?ο? ??ολοί?ο? ?η? ?ροκα?αβολή? ??ρο? ει?οδήμα?ο? ?ο? οικονομικού έ?ο?? 2017, για ε?αιρείε? και ιδι??ε? ?ο? είναι ??ο?ρε?μένοι να ?ηρούν λογαρια?μού?, η κ?βέρνη?η ανέ?ερε ?ήμερα.

Σε εκ?ελε??ικ? διά?αγμα, ο ?ρ?εδρο? ορίζει ??ι ?ο μέ?ρο, ?ε ά?ομα ή ε?αιρείε? ??ν ο?οί?ν οι ??λή?ει? ή ?α ακαθάρι??α ε?ή?ια έ?οδα είναι ί?α ή μικρ??ερα α?? $ 500.000, να ενι??ύ?ο?ν ?ην οικονομική ?ο?? θέ?η και να ενθαρρύνο?ν ?ην ?αραγ?γή και ?ην α?α???λη?η, ?ύμ??να με ?ημεί?μα ?ο? ?θνικού ?ραμμα?έα ??ικοιν?νία?. ? ?ροεδρική διά?αξη ορίζει ??ι οι ε?αιρείε? θα α?αλλά??ον?αι α?? ?ην κα?αβολή ?η? ?ρί?η? δ??η? ?η? ?ροκα?αβολή? ??ρο?. ??ο ει??δημα ?ο? έ?ρε?ε να εκ?ληρ?θεί ?ον ??ρίλιο ?ο? ε??μενο? έ?ο??, για να ?αρά??ει ?ι? ?αραγ?γικέ? μονάδε? με ρε?????η?α και να ενι??ύ?ει ?ην οικονομική δρα??ηρι??η?α.

??αιρείε? ?ο? έ?ο?ν ??λή?ει? μέ?ρι εκα?ομμύρια δολάρια θα λάβο?ν ?ορολογική έκ????η 60% και για ε?ι?ειρή?ει? με ??λή?ει? ?ο? ??ερβαίνο?ν ?ο ?ο?? α???, η μεί??η θα είναι 40%.

Moreno ανέθε?ε ?ην εκ?έλε?η ?ο? δια?άγμα?ο? ????ερική ?ημ??ια ?ικονομική Υ?ηρε?ία (SRI), ?ο ?κο?αδ?ρ ?ικονομικ?ν.

Τον ?κ??βριο, ο ?ρ?εδρο? ?αρο??ία?ε ένα ??έδιο για ?ην ??ν??η ?η? οικονομία? με μέ?ρα ???? η ?αρο?ή κινή?ρ?ν για ?η δημιο?ργία ?η? α?α???λη?η?, ?ην ενί????η ?η? δολαριο?οίη?η?, ε?αρμογή ηλεκ?ρονικού ?ρήμα?ο?, η λι???η?α ??ην κ?βέρνη?η, κα?α?ολέμη?η? ?ο? λαθρεμ?ορίο? και ?η? ?οροδια??γή?.

?ί?ε ε?ί?η? ??ι θα ε?ι??ρέ?ει ?ο ?ο?ο??? ??ρο? ει?οδήμα?ο? 25% για ?ι? ε?ι?ειρή?ει? και θα άρει ?ην ?ροκα?αβολή για ?ο εν λ?γ? ?έλο? για ?ο 82% ?ο? ??ν?λο? ??ν ε?αιρει?ν ??ν ο?οί?ν οι ε?ή?ιε? ??λή?ει? δεν έ?θα?αν 300.000 δολάρια.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%