?ι ??ν?ε?νίε? διαμαρ?ύρον?αι εν??ιον ?ο? ?ογκρέ?ο? ?η? Παραγο?άη? κα?ά ?η διάρκεια ?η? μελέ?η? ?ο? ?ρο??ολογι?μού

Χιλιάδε? άνθρ??οι α?? δια?ορε?ικά ??νδικά?α ??ναν?ήθηκαν ?ην Τε?άρ?η ?ριν α?? ?ο κ?ίριο ?ο? ?ογκρέ?ο? για να ζη?ή?ο?ν βελ?ι??ει? μι?θ?ν, ?εριμένον?α? ?η ?ερο??ία να ?ρο?έρει ?ήμερα ?ενικ?? Προ??ολογι?μ?? ?ο? ?θνο?? 2018.

??ο?ν?ι?ν, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ια ?ιλιάδε? άνθρ??οι α?? διά?ορα ??μα?εία ??ναν?ήθηκε ?ην Τε?άρ?η ??ο κ?ίριο ?ογκρέ?ο να α?αι?ούν καλύ?ερο?? μι?θού?, εν αναμονή ?η? ?ερο??ία? να κηρύξει ?ήμερα ?ον ?ενικ? Προ??ολογι?μ? ?ο? ?θνο?? 2018. ?ε?αξύ εκείν?ν ?ο? ??γκεν?ρ?θηκαν ??ην κεν?ρική Plaza de Armas είναι αξι?μα?ού?οι ?ο? ?θνικού Πανε?ι??ημίο? ?η? ??ο?ν?ι?ν (UNA), α??ή ?ην εβδομάδα έ?α??αν ?ι? διοικη?ικέ? ?ο?? δρα??ηρι??η?ε? να α?αι?ή?ο?ν αύξη?η ?ο? κονδ?λίο? ?ο? ?ρο??ολογι?μού με ?κο?? ?ην ε?ί?ε?ξη ανα?ρο?αρμογή? μι?θ?ν κα?ά 25%.

? ι???ρι?μ?? ??ο??ηρίζε?αι α?? ?ο?? ??ο?δα??έ? ?ο ?ανε?ι??ήμιο, ?ο ο?οίο με?έ?ερε ?αραγο?άη ?ημαίε? και ?αν? κα?ά ?η? "ιδι??ικο?οίη?η?" ?ο? κέν?ρο?, ?η? κορ??αία? δημ??ια? αν??α?η? εκ?αίδε??η? ?η? ??ρα?.

ε?ί?η? εργαζ?μενοι ?η? κρα?ική? ?θνική? ?ιεύθ?ν?η? ?λεκ?ρική? ?νέργεια? (ANDE), οι ο?οίε? ε?ί εβδομάδε? ζή?η?αν α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ?ρο?αρμογή ?ο? ελά?ι??ο? μι?θού ανα?ορά?, Τα ε?ιδ?μα?α ανα?ρο?αρμ?ζον?αι.

? άλλη ομάδα είναι ??γκεν?ρ?μένη δημ??ια ??ολεία, ζη??ν?α? α?? ?η ?ερο??ία για να αν?ι??ρα?εί η θέ?η ν?ρί?ερα α??? ?ο μήνα α?? ?ην ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν, η ο?οία α?έρρι?ε ?ο αί?ημά ?ο? για αύξη?η μι?θ?ν, δίνον?α? μι?ή κύρ??η ?ε ένα κα???ερο έργο και ??ερα??ί??ηκε α?? ?ο ?κ?ελε??ικ?. Το ?ά?? ?ο?λή ?ή?ι?ε ???ε αύξη?η ??ν μι?θ?ν κα?ά 12% α?? Τον ?ανο?άριο και για ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια, εν? ?α ??νδικά?α ??ν εκ?αιδε??ικ?ν ζή?η?αν να ?ρο??εθούν ?ε α??? ?ο 12% ?ον ?ανο?άριο κα?ά 8% ?ερι????ερο ?ον ?ούλιο, έ?? ?ο ?έλο? ?ο? έ?ο?? με ??νολικ? ?ο?ο??? 20%.

δια?ορε?ικέ? ??ν?ε?νίε? έ?ο?ν ??ι? ?ρο?ο?οιή?ει? ?ο? η ?ερο??ία ει?άγει ?ήμερα ?η δ?να???η?α α??κ?η?η? ??ν ι???ρι?μ?ν ?ο?? για μι?θολογικέ? α?ξή?ει? ή ανακα?ανομή ??ν ?ρο??ολογι?μ?ν.

? ?ρο??ολογι?μ?? ?ο? 2018 έλαβε, ??ι? αρ?έ? Νοεμβρίο?, κ?ρ??ει? ??η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν, οι ο?οίοι ει?ήγαγαν ο??ια??ικέ? αλλαγέ? ?ε ορι?μένα ?αρ?ο??λάκια, α?ξάνον?α? ?ο ?ο?? ?ο? ?ελικού ?ρο??ολογι?μού ?ερί?ο? 62 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??έ?η με ?ο ??έδιο ?ρο??ολογι?μού ?ο? ?αρο??ία?ε η εκ?ελε??ική εξο??ία. ?ε?ά ?ην αύξη?η ?ο? ?ο?ού ?ο? ?ρο??ολογι?μού ?ε αν?ι?ρο???ο??, η ??ι?ρο?ή ?ικονομικ?ν και Προ??ολογι?μού ?η? ?ερο??ία? ?ρ??εινε μεί??η ??εδ?ν ε??ά εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν. ?ι ?ρο?ο?οιή?ει? ?ο? έγιναν α?? ?ο?? γερο??ια??έ? κα?ά ?η διάρκεια ?η? ??ν?δο? ?ην Τε?άρ?η θα ?ρέ?ει να ε?ι??ρέ?ο?ν ??ο ?ά?? ?ο?λή για ?ην ?ελε??αία κοινοβο?λε??ική ?ερίοδο και για ?ην ορι??ική κύρ??η ?ο? ?ρο??ολογι?μού, ενδε?ομέν?? ?ε λίγε? μέρε? ή ?ην ε??μενη εβδομάδα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%