?ι ?ρ?ξέλλε? καλούν ?ι? ??ρε? να ενι??ύ?ο?ν ?ι? ε?ενδύ?ει? και να α?ξή?ο?ν ?ο?? μι?θού?

? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) ?ροέ?ρε?ε ?ήμερα ?α κρά?η μέλη ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) να ?ραγμα?ο?οιή?ο?ν διαρθρ??ικέ? με?αρρ?θμί?ει? για ?ην ??ν??η ??ν ε?ενδύ?ε?ν και ?ην αύξη?η ?η? ανά???ξη? ?ραγμα?ικού? μι?θού? για ?ην ??ο??ήριξη ?η? εγ??ρια? ζή?η?η?, ??ρί? να ?αραμελούν ?ι? «??εύθ?νε?» δημο?ιονομικέ? ?ολι?ικέ?.

?ρ?ξέλλε?, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (EC) ?ροέ?ρε?ε ?ήμερα α?? ?α κρά?η μέλη ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) να ?ραγμα?ο?οιή?ει ?ι? διαρθρ??ικέ? με?αρρ?θμί?ει? για ?ην ??ν??η ??ν ε?ενδύ?ε?ν και να α?ξή?ο?ν ?ην αύξη?η ??ν ?ραγμα?ικ?ν μι?θ?ν για να ??ηρίξο?ν ?ην εγ??ρια ζή?η?η, ??ρί? να ?αραμελούν ?ι? «??εύθ?νε?» δημο?ιονομικέ? ?ολι?ικέ?. ?ε α??έ? ?ι? ?ρο?ά?ει?, οι ?ρ?ξέλλε? ?ρέ?ει ε?ειγ?ν??? να βρο?ν ι?ορρο?ία με?αξύ ?η? ??ήριξη? ?η? οικονομική? ε?έκ?α?η? και ?η? βι??ιμ??η?α? ??ν δημ??ι?ν οικονομικ?ν, ιδί?? με ?η μεί??η ??ν ??ηλ?ν ε?ι?έδ?ν ?ρέο??.

Σ???ά?ει? α?ο?ελούν μέρο? ?η? α?οκαλούμενη? «?θινο??ρινή? δέ?μη? ?ο? ε?ρ??α?κού εξαμήνο?», η ο?οία ?εριλαμβάνει ?ι? αξιολογή?ει? ??ν ?ρο??ολογι?μ?ν ??ν ??ρ?ν ?η? ε?ρ?ζ?νη? για ?ο 2018, με εξαίρε?η ?ην ?λλάδα, και ?ρο?ανα?ολι?μού? ??ν οικονομικ?ν ?ολι?ικ?ν ??ν δύο ??ρ?ν ??ο ενιαίο ν?μι?μα είκο?ι οκ??.

Το εκ?ελε??ικ? ?ργανο ?η? ?? ??ογραμμίζει ?ην οικονομική ανά???ξη και ?η βελ?ί??η ?η? αγορά? αλλά ?ονίζει ??ι οι μι?θοί α?ξάνον?αι "αργά" και ??ι η ?ρο?εραι??η?α ??ρα είναι να δια??αλι??εί ??ι θα δια?ηρηθεί η "δ?ναμική δ?ναμική ?η? ανά???ξη?" και θα ??ελή?ει ?λα ?α μέλη ?η? κοιν?νίε?».

???ι, καλεί ?ην ?ρο?θη?η ??ν ε?ενδύ?ε?ν ?? μέ?ο για να ??ο??ηρίξει ?ην ε?έκ?α?η και ?ην αύξη?η ?η? ?αραγ?γικ??η?α? και ?η? ανά???ξη? ?ε μακρο?ρ?θε?μο ορίζον?α, εκ??? α?? ?ην ε?ιμείνει ??ην η ανάγκη διαρθρ??ικ?ν με?αρρ?θμί?ε?ν για να κα?α??ή?ει ?ην ε?ρ??α?κή οικονομία «?ιο ??αθερή, ??ρί? α?οκλει?μού?, ?αραγ?γική και ανθεκ?ική».

"?ι δημο?ιονομικέ? ?ολι?ικέ? ?ρέ?ει να βρο?ν ι?ορρο?ία με?αξύ ?η? εξα??άλι?η? ?η? βι??ιμ??η?α? ??ν δημ??ι?ν οικονομικ?ν και ?η? ??ήριξη? ?η? οικονομική? ε?έκ?α?η?. ?ρο?εραι??η?α? «, λέει ?ρ?ξέλλε? ?ε μια δήλ??η.

?ια ?ην ε?ρ?ζ?νη, ιδί??, η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή ζη?εί ε?ί?η? ?ρο?ανα?ολι?μένη με?αρρ?θμί?ει? για ?ην αύξη?η ?η? ?αραγ?γικ??η?α?, ?η βελ?ί??η ?ο? ?εριβάλλον?ο? να διε?κολύνο?ν ?ι? ε?ενδύ?ει?, να ??ηρίξο?ν ?η δημιο?ργία ?οιο?ικ?ν θέ?ε?ν εργα?ία? και να μει??ο?ν ?ι? ανι???η?ε?.

"? οικονομία ?η? ε?ρ?ζ?νη? ανα??ύ??ε?αι με ?ον ?α?ύ?ερο ρ?θμ? ?η? ?ε δέκα ?ρ?νια και ?ο μέ?ο έλλειμμά ?η? θα μει?θεί κά?? α?? ?ο 1% ?ο? ??Π ?ο ?ρο?ε?έ? έ?ο?, α?? 6% ?ο 2010. Ω????ο, αρκε?ά κρά?η μέλη εξακολο?θούν να ?έρο?ν ??ηλά ε?ί?εδα δημ??ιο? ?ρέο??, ?εριορίζον?α? ?ην ικαν??η?ά ?ο?? να ε?ενδύ?ο?ν ??ο μέλλον «, δήλ??ε ο ??ί?ρο?ο? ?ικονομικ?ν Υ?οθέ?ε?ν, Pierre Moscovici.

???ι, η εκ?ελε??ική εξο??ία ?η? ?? ?ρο?είνει ??ι? ??ρε? με ελλείμμα?α ή ??ηλή η εξ??ερική αύξη?η ?ο? ?ρέο?? ?η? ?αραγ?γικ??η?α?, εν? οι ??ρε? με ?λε?να?μα καλούν?αι να ?ρο?θή?ο?ν ?ην αύξη?η ??ν μι?θ?ν και να ενι??ύ?ο?ν ?ι? ε?ενδύ?ει? και ?ην εγ??ρια ζή?η?η. α?οκάλ??η ??ν «ρ?λ?ν ?ο? ?αραδεί?ο?», ??ι? δρα??ηρι??η?ε? ??ν δημ??ι?ν ?ρο????ν ?ε αδια?ανή εδά?η, οι ?ρ?ξέλλε? καλούν ε?ί?η? ?ι? ??ρε? ?η? ζ?νη? ?ο? ε?ρ? να ?ορολογικού ??εδια?μού «ε?ιθε?ική» α?ο?εύγον?α? ?ην κα?αβολή ??ρ?ν.

??ι?λέον, ?ο ?? καλεί ?ι? ??ρε? να μει??ο?ν ?α ε?ί?εδα ??ν μη εξ??ηρε?ούμεν?ν δανεί?ν, καθ?? και ?ην ολοκλήρ??η ?η? ενιαία? αγορά?, Την ?ικονομική και Νομι?μα?ική ?ν??η και ?ην Τρα?εζική ?ν??η, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? ??ρ??α?κού Σ???ήμα?ο? ?γγύη?η? ?α?αθέ?ε?ν και ?ην έναρξη λει?ο?ργία? ?ο? Τεί?ο?? ?ρο??α?ία? ?ο? Ταμείο? ?νιαία? ?ιε?κ?λ?ν?η? (FUR). ??ού ?ρ??εινε ?έρ??ι ένα δημο?ιονομικ? κίνη?ρο 50.000 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?, ένα ?ρ??ο βήμα ?ρο? μια ε?εκ?α?ική ?ολι?ική, ?ο 2017 οι ?ρ?ξέλλε? ε?ιλέγο?ν δημο?ιονομική θέ?η ??ον α?ορά ?α ??έδια ?ρο??ολογι?μού ??ν ε?αίρ?ν ?ο? ε?ρ?, η ??ι?ρο?ή ?οβά?αι ??ι ?ο ?έλγιο, η ??αλία, η ????ρία, η Πορ?ογαλία και η Σλοβενία ????δεν θα ε?ι?ύ?ο?ν ?ο?? ????ο?? για ?ο έλλειμμα ?ο? ??μ??νήθηκαν με ?ρ?ξέλλε? για ?ο 2018. ??ι?λέον, ?ο ?έλγιο και η ??αλία αναμένο?ν ε?ί?η? ?αραβία?η ??ν ?????ν μεί??η? ?ο? ?ρέο??. Το ??ηλ? ι?αλικ? δημ??ιο ?ρέο? είναι ιδιαί?ερα ανη???η?ικ? η ??ι?ρο?ή, ?ε ?ημείο ?ο? ο εκ?ελε??ικ?? αν?ι?ρ?εδρο? ?η? ??, Valdis Dombrovskis και ο ??ί?ρο?ο? Moscovici α?έ??ειλε ε?ι??ολή ?ρο? ?ι? αρ?έ? ?η? ??ρα? να ενημερ??ει ?ο?? ?ην ?ρ?θε?η να ε?ανεξε?ά?ει ?ην εκ?λήρ??η ??ν ?????ν ?ο? ?ρέο?? ?ην ε??μενη άνοιξη. ???? η εκ?ελε??ική εξο??ία ?η? ?? ??νέ??η?ε ?ήμερα να κλεί?ει η διαδικα?ία λ?γ? ??ερβολικού ελλείμμα?ο? ??ο ?α?ίλειο ?ν?μένε? ??ρε?, μ?νο η ?αλλία και η ???ανία βρί?κον?αι ?ε α??ή ?η διαδικα?ία. ?ν και αναμένε?αι ??ι η ?αλλία θα θέ?ει ?ο έλλειμμα κά?? α?? ?ο 3% και θα εγκα?αλεί?ει α??ή ?η διαδικα?ία με?ά ?ο 2018, η ?? θα δεί?νει ??ι δεν θα μ?ορού?ε να ?εβα??εί ?ι? δε?μεύ?ει? ?ο? ανέλαβε ??ο ?λαί?ιο ?ο? Σ?μ??νο? Σ?αθερ??η?α? και ?νά???ξη? ?ο ε??μενο έ?ο?. ??ον α?ορά ?ην ???ανία, αναμένει να μει??ει ?ο έλλειμμα κά?? α?? ?ο 3% ?ο 2018, αν και ?ροειδο?οιεί ??ι δεν θα εκ?ληρ??ει ?ον ??μ??νημένο ????ο να ?ο ?άρει ??ο 2,2%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%