? ?ραζιλία θα διερε?νή?ει ?ην ?αρο??ία ρακε?οαμίνη? ??ο κρέα? ?ο? εξάγε?αι ??η Ρ??ία

? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? α?ε?θύνθηκε ?ήμερα ??ι? ρ??ικέ? ?γειονομικέ? αρ?έ? για να ζη?ή?ει ανα?ορέ? ?ο? ανί?νε??αν ?ην ?αρο??ία ρακε?ο?αμίνη? ??ο ?οιριν? ?ο? εξή?θη ??η ??ρα α??ή, α?? ?ην ο?οία θα ξεκινή?ει έρε?να, ενημερ?νον?αι ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? ?ραγμα?ο?οίη?ε ?ήμερα ε?α?ή με ?ι? ρ??ικέ? ?γειονομικέ? αρ?έ? για να ζη?ή?ει ανα?ορέ? ?ο? ανί?νε??αν ?ην ?αρο??ία ρακε?ο?αμίνη? ?ε ?οιριν? κρέα? ?ο Υ?ο?ργείο ?ε?ργία? "ζή?η?ε ?ην α?ο??ολή ??ν ?ι??ο?οιη?ικ?ν" ??ν ??ηρε?ι?ν ε?ιθε?ρη?η?, καθ?? και ?ι? εργα??ηριακέ? εκθέ?ει? "?ο? ??οδεικνύο?ν ?ην ?αρο??ία ?ο? διεγερ?ικού για ?ην ανά???ξη" ?ροκειμένο? να ?ροβεί ?ε "ε???ερική έρε?να και κα?ά ??νέ?εια ??ι? διορθ??ει? ?ίναι α?αραί?η?η αν ναι «, εί?ε ?ε μια δήλ??η.

? Ρ??ία α?αγ?ρε??ε ?ρο??ρινά ?ι? ει?αγ?γέ? βοδινού και ?οιρινού κρέα?ο? α?? ?η ?ραζιλία α?? ?ην 1η ?εκεμβρίο?, λ?γ? ?η μη ??μμ?ρ???η με ?ο?? κανονι?μού? ?γιεινή?, ???? ανα?έρθηκε ?ην ?αραμονή ?η? ?μο??ονδιακή? Υ?ηρε?ία? ??ηνια?ρικού και Φ??ο?γειονομικού ?λέγ?ο? (Rosseljoznadzor). Ω????ο, ?ο Υ?ο?ργείο ?ε?ργία? ??νι?ε ??ι "μέ?ρι ??ιγμή? δεν έ?ει λάβει α?? ?η ρ??ική κ?βέρνη?η καμία κοινο?οίη?η ανα??ολή? ?ο? βραζιλιάνικο? βοδινού και ?οιρινού κρέα?ο?, μ?νο η ειδο?οίη?η ??ε?ικά με ?ην ?αρο??ία ρακ?ο?αμίνη, ένα ?άρμακο ?ο? ?ρη?ιμο?οιεί?αι ?? ?ρ??θε?ο για ?ην ?ρο?θη?η ?η? ανά???ξη? ??ν μ??ν ??ν ζ??ν.

?ε ?ο ???μνημά ?ο?, εί?ε ??ι η ?ραζιλία ?ρη?ιμο?οιεί «?ύ??ημα δια??ρι?μού για ?ο?? ?οίρο?? εξαγ?γέ? κρέα?ο? ??η Ρ??ία, η ο?οία θα α?οκλείει ?ην ανί?νε??η ?η? ρακ?ο?αμίνη?. «

Τα έγγρα?α αναλύ?ει? ?ο? έ?ο?ν ήδη ?αραδοθεί ??ην Πρε?βεία ?η? ?ραζιλία? ??η Ρ??ία, ??η ????α, και ?ίναι ??ο ??άδιο ?η? με?ά?ρα?η? για ?ην ε? 'α??ού α?ο??έλλε?αι ??ην Νο?ιοα?ρικάνικη γίγαν?α, ο ο?οίο? είναι ένα? α?? ?ο?? μεγαλύ?ερο?? εξαγ?γεί? ?ο? βοείο? κρέα?ο? ??ον κ??μο.

ανακοίν??ε ?ρ???α?α ??ι Rosseljoznadzor θα ε?έβαλε ένα ?ρ??θε?ο καθε???? ελέγ?ο? ??α ?ρο??ν?α κρέα?ο? α?? έξι ε?αιρείε? ?η? ?ραζιλία?, ??ν ο?οί?ν οι ?ρομήθειε? δεν αν?α?οκρίνον?αι ??α κ?ηνια?ρικά και ?γειονομικά ?ρ????α Ρ??ία. Το 2016, η Ρ??ία ή?αν η ?έ?αρ?η μεγαλύ?ερη αγορά για εξαγ?γέ? β?ειο? κρέα?ο? ?η? ?ραζιλία? ?ί?? α?? ?ο Χονγκ ?ονγκ, ?ην ?ίνα και ?ην ?ίγ???ο, ?ύμ??να με ??οι?εία ?η? ?ραζιλία? ?ρέα? εξαγ?γικέ? βιομη?ανίε?.

Το ?άρ?ιο αρκε?έ? ε?αιρείε? ?η? ?ραζιλία? με βά?η ?ο κρέα? ή?αν ?ο αν?ικείμενο ?η? ε?ι?είρη?η? ?ο? ονομάζε?αι «Carne αδύναμη» ( «Το κρέα? Fraca» ??α ?ορ?ογαλικά), η ο?οία α?οκάλ??ε μια μα?ία ?αραγ?γού? ?ο? δ?ροδ?κη?αν ?γειονομικού? ει?αγγελεί? να ??λούν κρέα?α ?ε κακή κα?ά??α?η ή νοθε?μένα ???ο ?ε εθνικ? έδα?ο? ??ο και ??ο εξ??ερικ?. ???? ?ο ?κάνδαλο οδήγη?ε ?ε μια βαθμολογία ει?αγ?γεί?, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ?ημαν?ικ?ν αγορ?ν ???? η ?ίνα, ?ο Χονγκ ?ονγκ και η ??ρ??α?κή ?ν??η (??), να ε?ιβάλλο?ν ?ρο??ρινού? ?εριορι?μού? ??α βραζιλιάνικα κρέα?α, ?α ο?οία έ?ο?ν ήδη αρθεί.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%