? Ν?ίαζ ??νι?ε εν??ιον ?η? ?? ??ι η ??αθερ??η?α ?η? ?νδαλο??ία? δίνει «βεβαι??η?α» ??ι? ε?ενδύ?ει?

? ?ρ?εδρο? ?ο? διοικη?ικού ??μβο?λίο?, Susana Díaz, ?ημεί??ε ?ήμερα ??ι? ?ρ?ξέλλε? ?ην ?ολι?ική, οικονομική και θε?μική ??αθερ??η?α ?η? ?νδαλο??ία? ?? "αξία για ?ρο??α?ία" ε?ειδή ?αρέ?ει «εμ?ι??ο?ύνη και βεβαι??η?α "??ι? ε?ενδύ?ει?, μέ?α ?ε μια ?λο και ?ιο ?αγκ??μια οικονομία.

?ρ?ξέλλε?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) - ? ?ρ?εδρο? ?ο? διοικη?ικού ??μβο?λίο? Susana Díaz ??νι?ε ?ήμερα ??ι? ?ρ?ξέλλε? ?ην ?ολι?ική, οικονομική και θε?μική ??αθερ??η?α ?η? ?νδαλο??ία? ?? "αξία για ?ρο??α?ία" ε?ειδή Παρέ?ει "εμ?ι??ο?ύνη και βεβαι??η?α" ??ι? ε?ενδύ?ει?, μέ?α ?ε μια ολοένα και ?ιο ?αγκ??μια οικονομία. ???? με?α?έρθηκε ??ον ??ί?ρο?ο ?μ?ορίο? ?η? ?? κ. Cecilia Malmström κα?ά ?η διάρκεια ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?αν ?ήμερα ?ο α??γε?μα ??ι? ?ρ?ξέλλε?, ??ο ?λαί?ιο ?η? ε?ί?ημη? ?ριήμερη? ε?ί?κε?ή? ?ο?? ??ην κοινο?ική ?ρ??εύο??α. Σε ε??μενε? δηλ??ει? ?ρο? δημο?ιογρά?ο??, ο ε?ικε?αλή? ?η? κ?βέρνη?η? ?ερι?ερειακ? έ?ει ε?ι?ημάνει ??ι κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? έ?ο?? η ?νδαλο??ία ??ύ?η?ε ένα νέο ρεκ?ρ ??ν εξαγ?γ?ν, να α?ξηθεί ?άν? α?? 20% και να ??ά?ει ?α 22.727 εκα?ομμύρια ε?ρ? «? δι?λα?ια?μ?? ?η? μέ?η? εθνική? ανά???ξη?».

? ίδιο? ??νι?ε ??ι ?νδαλο??ία? εξαγ?γέ? αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 20,3% ?ο? ??Π και ??ι η ?νδαλο??ία είναι η δεύ?ερη εξαγ?γέ? ι??ανική ?ερι?έρεια με?ά ?ην ?α?αλονία. ? Díaz ανέ?ερε ??ι ?ο 2016 ξε?έρα?ε για ?ρ??η ?ορά ?ο εμ??διο ??ν 10 δι?. ε?ρ? ??ι? εξαγ?γέ? ?ρο?ίμ?ν και ?ο??ν και με?αξύ ??ν ?λέον εξαγ?μεν?ν ?ρο??ν??ν. είναι ?ο ελαι?λαδο, ελιέ?, ν?ομά?ε?, ?ι?εριέ? και κ?κκινα μούρα.

?λλά ?άν? α? '?λα, ο ίδιο? ??νι?ε ??ι ?ο 20% ??ν εξαγ?γ?ν είναι ??ον ?ομέα ?η? ?ε?νολογία?, ?ο? ?ημαίνει «αλλαγή» ??ο μον?έλο ?αραγ?γή?, ??ρα διεθνο?οίη?η ?? ένα? α?? ?ο?? «??λ?νε?» ?η?.

??? ?ην άλλη ?λε?ρά, έ?ει α??οληθεί με ?ην κα?αγγελία ?ο? ??ι?ρ??ο? ??ι? ?Π? ???ανικ?ν ?αραγ?γ?ν ε?ι?ρα?έζι?ν ελι?ν και ??νι?ε ?ην «ι???ρή ??ο??ήριξη» ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? ??ην άμ?να ??ν ?αραγ?γ?ν, καθ?? και ?ο «??ν?ονι?μένο έργο ?η? ??, Την ???ανία και ?η Junta de Andalucía, μαζί με ?ο?? ?αραγ?γού? και ?ο?? εξαγ?γεί?. "Πρ?κει?αι για" α??ή ?ην αδικία ?ο? ?ροκαλεί αβεβαι??η?α και ανα??άλεια έ?ει λύ?η ?ο ??ν?ομ??ερο δ?να?? ?κανο?οιη?ικ?? », ανέ?ερε.

??ει ε?ί?η? ?ρο?θή?ει ??ι οι ?αραγ?γοί θα με?ρούν α?? ?ον ?ανο?άριο με ?ην" ??νοδεία "??ν ε?ρ??αί?ν ε?ιθε?ρη??ν για να αξιολογή?ο?ν ?ι? ε?ιδο?ή?ει?" με έναν ?ρ??ο "Díaz ?ι??εύει ??ι μέ?ρι ?ον ?άρ?ιο, ?ην ημερομηνία κα?ά ?ην ο?οία θα ?εθεί ?ο ορι??ικ? ?ή?ι?μα, ??άρ?ει ?ροθε?μία για να κα?αδει?θεί ??ι οι ε?ιδο?ή?ει? είναι ν?μιμε? και ??ι δεν ??άρ?ει «ν?άμ?ινγκ» α?? ?ο?? ι??ανού? ?αραγ?γού?. »??ομέν??, έ?ει εμ?ι??ε??εί ??ι, ανεξάρ?η?α α?? ?ο ?ενάριο, θα ??άρξο?ν« εναλλακ?ικέ? λύ?ει? », μολον??ι εξέ?ρα?ε ?η λύ?η ?ο? για ?ο γεγον?? ??ι οι αρ?έ? ?ι ?μερικανοί «?ρη?ιμο?οιούν ?η μαύρη ελιά για να αμ?ι?βη?ή?ο?ν ?ο ?λο ?ύ??ημα ενί????η? α?? ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η». Σ?η ??νάν?η?ή ?η? με ?ον ??ί?ρο?ο ?μ?ορίο?, ο ?ρ?εδρο? ?η? ?νδαλο??ία? δείξει ενδια?έρον για ?ην εκμάθη?η για εμ?ορικέ? ??μ??νίε? ?ο? η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή ??νεργάζε?αι με ?ρί?ε? ??ρε? και ??? θα ε?ηρεά?ο?ν ?ην ?νδαλο??ία.

???ι, γι?ρ?α?ε ?ην ε??μενη ??μ??νία με ?ην ?α??νία ", η ο?οία θα βελ?ι??ει ?ην ?ρ??βα?η ??ν ?ρο??ν??ν ?η? ?νδαλο??ία? ??ην ια??νική αγορά, ιδιαί?ερα ??ν οίν?ν και ?ο? με?α?οιημένο? ?οιρινού κρέα?ο? ?ο? δεν έ?ο?ν ?λέον ?ιμολ?για". ? Πρ?εδρο? ?η? ?νδαλο??ία? αύριο θα ?ραγμα?ο?οιή?ει ??ναν?ή?ει? εργα?ία? με ?ον ??ρ??αίο ??ί?ρο?ο αρμ?διο για θέμα?α ?ικονομικ?ν, ?ικονομικ?ν, Φορολογία? και Τελ?νεί?ν Pierre Moscovici και με ?ον ??ρ??αίο ??ί?ρο?ο για ?ην ?ρε?να, ?ην ??ι??ήμη και ?ην ?νά???ξη ?αινο?ομία, Carlos Moedas.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%