? ?λλάδα θα αν?α?οκριθεί και ?άλι ?λήρ?? ??ο?? ????ο?? ?ρ??ογενού? ?λεονά?μα?ο?

? ελληνική κ?βέρνη?η εκ?ιμά ??ι ακ?μη και με?ά ?η διανομή εν?? «κοιν?νικού μερί?μα?ο?» αξία? 1.400 εκα?. ??ρ?, ?ο ?ρ??ογενέ? ?λε?να?μα θα ?θά?ει ??ο 2,45% ?ο? εγ??ριο? ?ρο??ν?ο? ?έ?ο?. ακαθάρι??ο (??Π), ?α??? ?άν? α?? ?ο 1,75% ?ο? ??μ??νήθηκε με ?ο?? ?ι????έ?.

? ελληνική κ?βέρνη?η εκ?ιμά ??ι ακ?μα και με?ά ?η διανομή εν?? «κοιν?νικού μερί?μα?ο?» αξία? 1.400 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?, ?ο ?ρ??ογενέ? ?λε?να?μα θα ??ά?ει ?ο 2,45% ?έ?ο?. ?ο? ακαθάρι??ο? εγ??ριο? ?ρο??ν?ο? (??Π), ?ολύ ?άν? α?? ?ο 1,75% ?ο? ??μ??νήθηκε με ?ο?? ?ι????έ?.

Σύμ??να με ?ο ??έδιο ?ο? γενικού κρα?ικού ?ρο??ολογι?μού για ?ο 2018 ?ο? ??οβλήθηκε ?ήμερα Το ?οινοβούλιο, ε?ί?η? ?ο ε??μενο έ?ο?, ?ο ?ρ??ογενέ? ?λε?να?μα (?ο ο?οίο α?οκλείει ?ην κα?αβολή ??κ?ν ε?ί ?ο? ?ρέο??) θα ??ερβεί και ?άλι ?α ε?ί?εδα ?ο? α?αι?ούν?αι ??ο ?ρ?γραμμα ??να??ν μέ?ρ?ν ??ην ?ρί?η διά???η και, αν?ί για ?ο 3,5% ?ο? αναμένε?αι, θα ανέλθει ??ο 3,8% ?ο? ??Π. Το ??έδιο ?ρο??ολογι?μού ?ροβλέ?ει για ?ο 2018 οικονομική ανά???ξη 2,5% ??ην ?λλάδα, εν? για Φέ?ο?, ?ο ??Π θα ?ημει??ει αύξη?η μ?νο κα?ά 1,6%. ?άν οι εκ?ιμή?ει? ικανο?οιηθούν, θα είναι η ?ρ??η ?ορά ?ε εννέα ?ρ?νια ?ο? η ελληνική οικονομία θα ?αρο??ιά?ει αξιο?ημεί??η ανά???ξη. μ?νο ?ο 2014 εί?ε ?ημει??ει μικρή αύξη?η κα?ά 0,7%. Το νομο??έδιο, ?ο ο?οίο θα ??ζη?ηθεί ??ην ?λομέλεια ??ι? 18 ?εκεμβρίο? και θα ?η?ί?ει ??ι? 22, ?εριλαμβάνει ε?ί?η? η ει?αγ?γή νέ?ν ??ρ?ν και μέ?ρ?ν ?ερικο?ή? για ??νολικά 1.900 εκα?ομμύρια ε?ρ?. ?ε?αξύ ??ν μέ?ρ?ν ?εριλαμβάνον?αι η κα?άργη?η ?ο? μει?μένο? ??ν?ελε??ή ΦΠ? ?ο? ι??ύει ?ε 32 νη?ιά ?η? Το ?ιγαίο Πέλαγο?, ?ο ο?οίο μει?νει κα?ά ?ο ήμι?? ?η βοήθεια θέρμαν?η? για ά?ομα με ?αμηλά ει?οδήμα?α και ει?άγει ??ρο με?αξύ 15% και 45%) για ενοικιαζ?μενα διαμερί?μα?α ???? ο δημο?ιλή? αερομε?α?ορέα?. ?ι ?ρο??ολογι?μοί ?ο? 2018 ?εριλαμβάνο?ν έ?οδα 50,509 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?, αύξη?η 1,794 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ? ?ε ??έ?η με ?ο ?ρέ?ον έ?ο? και δα?άνε? για ??νολικά 48,438 εκα?ομμύρια ε?ρ?, 2,077 εκα?ομμύρια λιγ??ερα α?? ?ο 2017. ??ι?λέον, ?ροβλέ?ει ??ι οι δημ??ιε? ε?ενδύ?ει? ?θάνο?ν ?α 6.750 εκα?ομμύρια ε?ρ?, ?ο ίδιο ?ο?? με α??? έ?ο??.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%