? ?ο?ρκική λίρα ?έ??ει ??ο ι??ορικ? ?αμηλ? ?η? έναν?ι ?ο? ε?ρ? και ?ο? δολαρίο?

? ?ο?ρκική λίρα έ?ει ?έ?ει ??ο ι??ορικ? ?αμηλ? ?ήμερα α?? ?η με?άβα?η ??ο 4,64 ανά ε?ρ? και 3,95 ανά δολάριο ?Π?, ?ο ο?οίο ?????ρεύε?αι μια ????η ?η? ?άξη? ?ο? 14% κα?ά ?ο ?αρελθ?ν δέκα εβδομάδε?

?γκ?ρα, 21 Νοέμβρη (EFE) .- ? ?ο?ρκική λίρα έ?ει ?έ?ει ??ο ι??ορικ? ?αμηλ? ?ήμερα α?? ?η με?άβα?η ??ο 4,64 ανά ε?ρ? και 3,95 ανά δολάριο ?Π?, ?ο ο?οίο ?????ρεύε?αι μια ????η ?η? ?άξη? ?ο? 14% ?ο ?ελε??αίο δεκαήμερο. ? α?οδ?νάμ??η ?η? λίρα? και η αύξη?η ?ο? ?ληθ?ρι?μού -11,9% ?ε ε?ή?ια βά?η ?ον ?κ??βριο, ?ο ??ηλ??ερο ε?ί?εδο ?ε εννέα ?ρ?νια- α?κούν ?ίε?η Το?ρκική ?εν?ρική Τρά?εζα να α?ξή?ει ?α ε?ι??κια, αν και ο ?ρ?εδρο? ?η? ??ρα?, Ρε?ζέ? Ταγί? ?ρν?ογάν ε?έκρινε ?η δ?να???η?α α??ή.

? ?ρν?ογάν δήλ??ε ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα ??ι η εκδ??ρια ?ρά?εζα ??αν «λάθο?» να θέλει να κα?α?ολεμή?ει ?ον ?ληθ?ρι?μ? με ??ηλά ε?ι??κια και ??ο??ήριξε, ?????ο, α?? κά?? ?ο??.

«?ένε ??ι η ?εν?ρική Τρά?εζα θα ?ρέ?ει να είναι ανεξάρ?η?η και να μα? ?εί?ε ??ι ?ρέ?ει να ?αρέμβο?με. οικονομικά οδηγούν ?ην α??λεια αξία? ?ο? ?ο?ρκικού νομί?μα?ο?. ??ι?λέον, οι αγορέ? εκκρεμούν ?η δοκιμή ?ο? θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ??α ?έλη Νοεμβρίο? ??η Νέα Υ?ρκη (?Π?) ??ην Reza ? Zarrab, ε?ι?ειρημα?ία? ?ο?ρκική? και ιρανική? ??ηκο??η?α?, ο ο?οίο? ?έρε?αι να βοήθη?ε ?ο ?ράν να α?ο?ύγει ?ι? οικονομικέ? κ?ρ??ει? ?η? ??ά?ινγκ?ον και να δ?ροδοκή?ει ?ρα?εζί?ε? και αν??ερο?? αξι?μα?ού?ο?? ??ην Το?ρκία. ?ρι?μένε? α?? α??έ? ?ι? ε?ι?ειρή?ει? ??ο?ίθε?αι ??ι έγιναν ?άρη ??ην ?ο?ρκική κρα?ική ?ρά?εζα HalkBank και ορι?μένοι αναλ??έ? ?οβούν?αι ??ι οι α?οκαλύ?ει? α??ή? ?η? δοκιμή? θα μ?ορού?αν να ε?ηρεά?ο?ν ? ?ο?ρκική ?ολι?ική ?άξη και η οικονομία. Το ?ο?ρκικ? οικονομικ? ?εριοδικ? Paraanaliz ε?ε?ήμανε ??ι η ???θε?η Zarrab δημιο?ργεί δ???ι??ία ??ο?? οικονομικού? ε?ενδ??έ? και μ?νο ??η δεύ?ερη εβδομάδα ? Νοέμβριο? α?έ??ρε 1.000 εκα?ομμύρια δολάρια α?? ?ην ?ο?ρκική οικονομία.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%