? ???ανία θα ??οβάλει ?ρο??ορά για εκ?ελε??ική θέ?η ??ην ??Τ ??ρί? να α?οκαλύ?ει ?ον ??ο?ή?ιο ?η?

? κ?βερνη?ικ?? εκ?ρ????ο? Íñigo Méndez de Vigo δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ???ανία θα ??οβάλει ?ρο??ορά για μια θέ?η ??ε?ικά με ?ην εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ??ην ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) ?ον ?ρο?ε?ή ?άιο, αλλά ??ι θα α?οκαλύ?ει ?οιο? θα είναι ο ??ο?ή?ιο?.

?ρ?ξέλλε?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κ?βερνη?ικ?? εκ?ρ????ο?, Íñigo Méndez de Vigo, δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ???ανία θα ??οβάλει ?ρο??ορά για μια θέ?η ??ην εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?η? ??ρ??α?κή? ?εν?ρική? Τρά?εζα? (??Τ) ?ην ε??μενη ??ορεί, αλλά δεν α?οκάλ??ε ?οιο? είναι ο ??ο?ή?ιο?.

«???ή ?η ??ιγμή, α??? ?ο? βλέ?ο?με είναι ?ί?? ??ην εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?η? ??ρ??α?κή? ?εν?ρική? Τρά?εζα? (...). Πρ??α ?ρέ?ει να ?άρει α??ή ?η θέ?η, η ο?οία είναι ?ημαν?ική, ε?ιμέν? και ??η ??νέ?εια θα βάλο?με ?ο ?ρ????ο ", εκ?ρ????ο? ?η? κ?βέρνη?η? και ε?ικε?αλή? ?η? Παιδεία?, ??ο ?εριθ?ριο εν?? Σ?μβο?λίο? Υ?ο?ργ?ν Νεολαία, ?κ?αίδε??η, Πολι?ι?μ?? και ?θλη?ι?μ??. ? Méndez de Vigo ε?ε?ήμανε ??ι η ???ανία θα κα?α?ολεμή?ει αρ?ικά ?η δο?λειά και ??η ??νέ?εια θα α?οδ??ει ?ον ???ο και ??ι ?ο αν?ί??ρο?ο, δι??ι «θα ??ήρ?αν ?ρο?δοκίε? ??ι «? θέ?η ??ην εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?η? ??ρ??α?κή? ?εν?ρική? Τρά?εζα? είναι ?ολύ ?ημαν?ική», δήλ??ε ο κ?βερνη?ικ?? εκ?ρ????ο?, ο ο?οίο? ε?ανέλαβε ??ι ο ??ο?ργ?? ?ικονομία? ?ο?ί? de Guindos, δεν θα ε?ιλέξει να αν?ικα?α??ή?ει ?ον ?λλανδ? Jeroen Dijsselbloem ?? ?ρ?εδρο ?η? ??ρ?ομάδα? ??ι? 4 ?εκεμβρίο?.

? εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?η? ??Τ ε?ί ?ο? ?αρ?ν?ο? α?ο?ελεί?αι α?? ο ?ρ?εδρο? ?η?, Mario Draghi, ο αν?ι?ρ?εδρο? Vítor Constâncio και ένα γαλλικ? μέλο?, Benoît Coeuré, μια γερμανική, Sabine Lautenschläger, μια βελγική Peter Praet, και ?ο ?ο?ξεμβούργο, Yves Mersch. Το 2012, η ???????ανία ?αρο??ία?ε ?ον ??ο?ή?ιο Antonio Sáinz de Vicuña, ο ο?οίο? διε?έλε?ε διε?θ?ν?ή? ??ν νομικ?ν ??ηρε?ι?ν ?η? ??Τ, ?? ??ο?ή?ιο? για ?ην αν?ικα?ά??α?η ??ν εξερ??μεν?ν José Manuel Gonzalez-Paramo, αλλά η δο?λειά ?ήγε ?ελικά ??ην διοικη?ή? ?η? Τρά?εζα? ?ο? ?ο?ξεμβούργο?, Yves Mersch.

«??αν ?ο θέλημα ?ο? εί?αν κά?οιοι, ?ο? ή?αν η ?λειο?η?ία, να λάβει ?ο εκ?ελε??ική ε?ι?ρο?ή ?η? ??Τ ?ε ?ρει? ??ρε? ?ο? ή?αν ?ρι?λέ? ? και ?ρει? ?ο? δεν ή?αν. ? ???ανία ?ρέ?ει να ε?ι??ρέ?ει εκεί και είμαι ?ολύ ?ε?ει?μένο? ??ι θα είναι ", δήλ??ε ο εκ?ρ????ο? ?η? κ?βέρνη?η?. ? Méndez de Vigo ε?έμεινε ??ι ?ο 2012" ??ήρξε ?ολι?ική βούλη?η μαζί ?ρει? «?ρι?λ? ?» (μέγι??η βαθμολογία α?οδίδον?α? ?ο?? οίκο?? αξιολ?γη?η? με ?ο δημ??ιο ?ρέο?) και ?ρει? ?ο? δεν ή?αν. «

» ?α μα? αγγίξει, ε?ειδή εί?ε ε?ιλέξει ν?ρί?ερα για να Πορ?ογαλία δεδομένο? ??ι, με?ά ?ην ?αρακέν?η?η ?θε? α?? ?η ?αρκελ?νη ?? ?η νέα έδρα ?ο? ??ρ??α?κού ?ργανι?μού Φαρμάκ?ν (EMA), Méndez de Vigo εί?ε ??ι «η ???ανία έ?ει ?ερά??ια ?ολι?ική ?ο? κε?αλαίο? ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η» ε?ειδή εργά??ηκε ?άν?α για ?ην "ε?ρ??α?κή οικοδ?μη?η" και έ?ει δείξει ??ι ξέρει ??? να ξε?ερά?ει ?ι? "?ροκλή?ει?" ???? η ?ρ???α?η οικονομική κρί?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%