? ?ρ?εδρο? ?αρέλα ε?ιδι?κει ?ην αδελ???η?α με ?η Σαγκάη ?? ??λη λιμάνι

? Πρ?εδρο? ?ο? Παναμά Juan Juan Varela ενέκρινε ?ήμερα ??ην ??λη ?η? Σαγκάη? ?ο νέο ??άδιο ??ν ??έ?ε?ν με?αξύ ?ίνα? και ?η? ??ρα? ?ο? και ??ογράμμι?ε ?ην αδελ???η?α με ?ην ??λη α??ή ε?ειδή ή?αν και οι δύο λιμενικ?ν ?εριο??ν ?αγκ??μια? ?ημα?ία?.

? Πρ?εδρο? ?ο? Παναμά Χο?άν ?άρλο? ?αρέλα ενέκρινε ?ήμερα ??ην ??λη ?η? Σαγκάη? ?ο νέο ??άδιο ??ν ??έ?ε?ν με?αξύ ?ίνα? και ?η? ??ρα? ?ο? και ??ογράμμι?ε ?ην αδελ???η?α με ?ην ??λη α??ή να είναι και οι δύο λιμενικέ? ?εριο?έ? ?αγκ??μια? ?ημα?ία?. Σαγκάη και (Π?λη ?ο?) Παναμά? είναι ??λει? με κοινά ?αρακ?ηρι??ικά, και οι δύο είναι ?αράκ?ιε? ??λει?, με οι λιμένε? και οι ?λα???ρμε? ε?οδια??ική? ?ο? εξ??ηρε?ούν ?ον ?αγκ??μιο να??ιλιακ? ?ομέα και ένα ?αγκ??μιο ?ρημα?ο?ι????ικ? κέν?ρο », δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? ?ε ένα ε?ι?ειρημα?ικ? ??ρο?μ. ?ο θε?ρούμενο οικονομικ? κε?άλαιο ?η? ?ίνα? "να μοιρα??εί α??? ?ο? ε?ι?ύ?αμε ??ο Πεκίνο", ανέ?ερε, κα?ά ?ην ?ρ??η κρα?ική ε?ί?κε?η εν?? ?αναμαίο? ?ροέδρο? με?ά ?ην καθιέρ??η ??έ?ε?ν διμερεί? με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν. Τον ?ερα?μένο ?ούνιο ο Παναμά? ανακοίν??ε ?ην αναγν?ρι?η ?η? αρ?ή? ?η? «μια? ?ίνα?» και ?ο ?έλο? ??ν δι?λ?μα?ικ?ν ??έ?ε?ν ?ο? δια?ηρούν?αι μέ?ρι ???ε με ?ην Τα?βάν, ξεκιν?ν?α? μια ι??ορική ?κηνή με?αξύ ?ο? Παναμά και ?ο? Πεκίνο?. ? ηγέ?η? ?ο? Παναμά ξεκίνη?ε ?ο ε?ί?ημο ?αξίδι ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα και ??ναν?ήθηκε με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ?ίνα? Xi Jinping, οι ο?οίοι ??έγρα?αν ??νολικά δεκαεννέα ??μ??νίε? ??νεργα?ία? ?ε διά?ορο?? οικονομικού? ?ομεί?, ???? οι με?α?ορέ?, ο ?ο?ρι?μ??, οι ε?ενδύ?ει?, ?ο εμ??ριο, η ενέργεια ή η ?ρημα?οδ??η?η. ένα ε?οικοδομη?ικ? ξεκίνημα και θα ε?ι?ύ?ο?με ?ημαν?ικά ορ??ημα ?ε εμ?ορικά, οικονομικά, να??ικά, ?ολι?ικά θέμα?α και θέμα?α ??νεργα?ία? ", δήλ??ε ?ήμερα η ?αρέλα εν??ιον μια? ομάδα? ε?ι?ειρημα?ι?ν. Shanghai, εί?ε, είναι «?ο ?έλειο ?κηνικ? για ?ην ?ρο?θη?η ?ο? Παναμά ?? ?ροορι?μ? για ε?ενδύ?ει?» και η ??ρα ?η? ?α?ινική? ?μερική?, ?ρ??θε?ε, είναι «η ιδανική ?ύλη ει??δο? α?? ?ην ?ίνα ?ρο? ?η ?α?ινική ?μερική».

«?ίναι μια μια α??αλή και ?γιή ??ρα ?ο? θα ?ο?? ε?ι?ρέ?ει α?? α??ή ?η γε?γρα?ική θέ?η να ε?εκ?είνο?ν ?ην ?αρο??ία ?η? ε?αιρεία? ?ο?? ??ην ?εριο?ή, μια ??ρα ?ο? ??ο??ηρίζει ?ι? ξένε? ε?ενδύ?ει? και με α??άλεια νομικά ", δήλ??ε η ?αρέλα. ?ρκε?ά μέλη ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? Παναμά ??μμε?εί?αν ?ήμερα ??η ??νάν?η?η, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? Υ?ο?ργού ?μ?ορίο? και ?ιομη?ανία?, ?ο?γκού??ο ?ρ??ένα, ο ο?οίο? ?ιαβεβαί??ε ??ι ο Παναμά? είναι "μια ??ρα ?ο? έ?ει ι??ορικά μεγάλη ε?ι???ία ?ο? ?ρο?ελκύει ξένε? ε?ενδύ?ει?". Σ?εδ?ν ?ο ήμι?? ??ν ξέν?ν ε?ενδύ?ε?ν ?η? ?εν?ρική? ?μερική? ?αραλαμβάνον?αι α?? α??ή ?η ??ρα, με ?ην ο?οία δα?ανούν ?ο 50% ??ν ?ρο??ν??ν ?ο? κ?μαίνον?αι α?? ?ην ?ίνα ?ρο? ?ην ανα?ολική ακ?ή ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, ?ρ??θε?ε.

«?ίμα??ε βέβαιοι ??ι με?ά α?? α??ή ?ην ε?ί?κε?η δε?μού? με ?ην ?ίνα θα ενι??ύ?ει ?ερι????ερο και θα γίνει ακ?μη ?ιο ?ημαν?ικ?? εμ?ορικ?? ε?αίρο? «, ?ημεί??ε ο Arosamena.

?ε?ά ?ο άνοιγμα ?η? Πρε?βεία? ?ο? Παναμά ??ο Πεκίνο ?ο α??γε?μα ?ραγμα?ο?οιήθηκε η ορκ?μο?ία Varela ??μβολική ?ο? Προξενείο? ?η? Σαγκάη? και θα ??μμε?ά??ει ε?ί?η? ?ε ένα ??ρο?μ για ?ον ?ο?ρι?μ? με ?ον ο?οίο θα ολοκληρ??ει ?ην ε?ί?κε?ή ?ο? ??ην ?ίνα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%