?ν??μα??νο?ν ε?αιρείε? ?η? ?ραζιλία? ??η διερεύνη?η ??ο?ιθέμεν?ν δ?ροδοκία? ??ο Περού

?ια Περού δικα??ήριο κριθεί βά?ιμο? ?ήμερα η ?ροκειμένο? να εν??μα??θούν, ?? «??εύθ?νοι ??ν ?ολι??ν ?ρί??ν» ε?αιρείε? ?η? ?ραζιλία? Camargo Correa, Andrade Gutierrez και Queiroz Galvao ?ε η έρε?να ?ο? ακολο?θεί?αι για ?ην ??ο?ιθέμενη ?αράνομη ?αρα??ρη?η ?ο? ?μήμα?ο? 4 ?η? Ν??ια? ?ιακλαδική? ?δού.

?ίμα, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?να ?ερο?βιαν? δικα??ήριο ε?ικύρ??ε ?ην εν?ολή να εν??μα???ει, ?? «??εύθ?νοι ??ν ?ολι??ν ?ρί??ν» ε?αιρείε? ?η? ?ραζιλία? Camargo Correa, Andrade Gutierrez και Queiroz ?ήμερα Galvao ??ην έρε?να ?ο? ακολο?θεί ??ε?ικά με ?ην ??ο?ιθέμενη ?αράνομη ?αρα??ρη?η ?ο? ?μήμα?ο? 4 ?η? Ν??ια? ?ιακλαδική? ?δού. ? α???α?η ελή?θη α?? ?ον δικα??ή Richard Concepción, Πρ??ο εθνικ? δικα??ήριο ?ρο?αρα?κε?α??ικ?ν ερε?ν?ν, με?ά α?? αξιολ?γη?η, ?ε δημ??ια ακρ?α?η, ?ο? αι?ήμα?ο? ?η? ?ι?αγγελία? ?ο? Odebrecht και ?η? θέ?η? ?η? νομική? ??ερά??ι?η? ?ο? οι δικα??ικέ? αρ?έ? ενημερ?θηκαν ?ε δελ?ίο Τύ?ο?. Το γρα?είο ?ο? ?ενικού ?ι?αγγελέα ανέ?ερε ??ι οι ε?αιρείε? ?ο? εν?θηκαν για να ??ημα?ί?ο?ν Intersur Concessiones και, μέ?? ??ναινε?ική? δ?ροδοκία? με?αξύ ??ν ??ελε??ν, να λάβο?ν ?ον διαγ?νι?μ? για ?ο ?μήμα 4 ?η? Ν??ια? ?ιακλαδική? ?δού κα?ά ?η διάρκεια ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? Alejandro Toledo (2001-2006). ? ?ενικ?? ?ι?αγγελέα? θε?ρεί?αι ?? ??οι?είο κα?αδίκη? ??ην ύ?αρξη ηλεκ?ρονικ?ν μην?μά??ν ?ο? κα?α??έθηκαν α?? ?ον διε?θ?ν?ή ?ο? Intersur, Marcos de Moura Wanderley, ??ο? ?έρε?αι ??ι γίνε?αι ανα?ορά ?ε δ?ροδοκίε?. ??ι?λέον, ανέ?ερε ?ην ?ην ύ?αρξη κα?αθέ?ε?ν ?ε λογαρια?μού? ?ο? Josef Maiman, εν?? ?ερο?βιανού-ι?ραηλινού ε?ι?ειρημα?ία ?ο? θε?ρεί?αι ??ο?ιθέμενο κε?άλι ?ο? Toledo, α?? μια ε?αιρεία ?ο? ??νδέε?αι με ε?αιρείε? ?ραζιλιάνο?. ? ??ερά??ι?η ??ν ε?αιρει?ν έκρινε ??ι ο ?ενικ?? ?ι?αγγελέα? δεν εί?ε ?ην νομιμ??η?α να ??οβάλει ?ο αί?ημά ?ο? και αρνήθηκε ?ην ύ?αρξη μην?μά??ν με βά?η ??ο?ιθέμενη αλλά ?ο ε?ι?είρημά ?ο?? α?ορρί?θηκε α?? ?ον δικα??ή Concepción. Σ?ο Περού, η ???θε?η Odebrecht ε?ικεν?ρ?νε?αι ??ην ανί?νε??η ?η? διαδρομή? ??ν 29 εκα?ομμ?ρί?ν δολάρια ?ο? η βραζιλιάνικη ε?αιρεία ?αραδέ??ηκε ??ο ?ικα??ήριο ??ν ?Π? ??ι έ?ει ?ληρ??ει δ?ροδοκίε? ?ε αξι?μα?ού?ο?? με αν?άλλαγμα ?ην α?ονομή εκα?ομμ?ριού??ν έργ?ν με?αξύ ?ο? 2005 και ?ο? 2014. ???ή η ?ερίοδο? ?αλύ??ει ?ι? ?ροεδρίε? ?ο? Alejandro Toledo (2001-2006), ο ο?οίο? έ?ει ένα έν?αλμα ?ύλλη?η? για ??ο?ιθέμενη δ?ροδοκία λαμβάνει 20 εκα?ομμύρια? ?ο? ??μ?εριλή?θηκε ??ι? έρε?νε? για δ?ρα για ?ο με?ρ? ?ο? ?ίμα και Ollanta Humala (2011-2016), ??λακί??ηκε για ?ην ??ο?ιθέμενη ?αρά???η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κ?μμα??? ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%