? Παναμά? θα ενι??ύ?ει ?ο ανθρ??ινο ?αλέν?ο ?ο? ??ον ??ρο ?η? ε?οδια??ική? για ?ι? κινεζικέ? ε?ενδύ?ει?

Το Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? και ?νά???ξη? ?η? ?ργα?ία? (Mitradel) ?ο? Παναμά ανέ?ερε ?ήμερα ??ι ο δημ??ιο? και ιδι??ικ?? ?ομέα? ?η? ??ρα? κα?ε?θύνει ?ι? ?ρο??άθειε? για ?ην εκ?αίδε??η ??ν ε??μεν?ν γενε?ν ??αδιοδρομίε? ?ο? ??νδέον?αι με ?ον ?ομέα ?η? ε?οδια??ική?, η ζή?η?η ??ν ο?οί?ν θα α?ξηθεί ?α ε??μενα ?ρ?νια με ?ι? κινεζικέ? ε?ενδύ?ει?.

Παναμά 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? και ?νά???ξη? ?ργα?ικού ??ναμικού (Mitradel) ?ο? Παναμά ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι οι ?ρο??άθειε? ?ο? δημ??ιο? και ?ο? ιδι??ικού ?ομέα για να κα?ε?θύνο?ν ?ην ενδ?νάμ??η ?η? ??ρα? οι ε??μενε? γενιέ? ?ε ??αδιοδρομίε? ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?ον ?ομέα ?η? ε?οδια??ική?, η ζή?η?η ??ν ο?οί?ν θα α?ξηθεί ?α ε??μενα ?ρ?νια με κινεζικέ? ε?ενδύ?ει?.

???? ανακοιν?θηκε α?? ?ον ?ύμβο?λο ?ε θέμα?α εργα?ία? ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ργα?ία? και ?νά???ξη? ?ργα?ία? ?ο? Παναμά, κ. René Quevedo, κα?ά ?η διάρκεια έκθε?η? ??ε?ικά με ?ι? ε?καιρίε? α?α???λη?η? ??ον Παναμά, ??ο? ανέ?ερε ??ι ??άρ?ο?ν ?ήμερα ανη???ίε? ??ε?ικά με ?ον ?ρ??ο θα ?ρο??έρει εξειδικε?μένο ανθρ??ινο ?αλέν?ο με εξειδίκε??η ?ε διά?ορε? ?ε?νικέ? δεξι??η?ε?.

"Το ??ι?ειρημα?ικ? Σ?μβούλιο Logistics ?ο? Παναμά (COEL) ανη???εί για ?ο θέμα, γι 'α??? κα?αλαμβάνο?ν ένα ?ομεακ? ?ρα?έζι ??α ?ρογράμμα?α ??ο?δ?ν ?ο? ?ν??ερο? Τε?νικού ?ν??ι?ού?ο? ?η? ?να?ολή? (ITSE) ", διαβεβαί??ε ο ?ύμβο?λο?. Το εκ?αιδε??ικ? α??? ίδρ?μα, ?ο ο?οίο θα αρ?ί?ει να λει?ο?ργεί ?ο 2019, θα ?ρο??έρει με?αδε??εροβάθμια εκ?αίδε??η με διε?ή ?ρογράμμα?α ??ο?δ?ν, ??ι? ο?οίε? οι ειδικ??η?ε? ?ο? ?ρέ?ει να διδα?θούν ??εδιά??ηκαν με βά?η ?η ζή?η?η εργα?ία? ??ην ?ε?νική ??αδιοδρομία ?ε ?ομεί? ???? ?ον ?ο?ρι?μ?, ?ην ε?οδια??ική, ?η ?ρημα?οδ??η?η, ?η βιομη?ανία και ?ην αερονα??ιλία.

"?ν?ρίζο?με ?ο είδο? ??ν ε?αγγελμα?ι?ν ?ο? α?αι?ούν - ?ινέζοι ε?ενδ??έ? - ειδικά εκ?αιδε?μένοι ?ε δρα??ηρι??η?ε? δια?είρι?η? κ?κλο?ορία ?ορ?ίο?, ??άρ?ει ένα? κα?άλογο? ??ν θέ?ε?ν logistics ?ο? αναζη?ούν », εξήγη?ε ο ?ύμβο?λο?. Σ?η ??ρα ?η? ?εν?ρική? ?μερική?, ανα??ύ??ον?αι ??έδια κινεζικού κε?αλαίο? ?ο? α?αι?ούν εξειδικε?μένο εργα?ικ? δ?ναμικ? ???? ?ο λιμάνι με?α?ορά? εμ?ορε?μα?οκιβ??ί?ν Panama-Colón ?ο? Σαγκάη Gorgeous Chinese Group, ?ο? βρί?κε?αι ??ον ??λαν?ικ? ?ομέα ?ο? νη?ιού Margarita. ? Παναμά? α?ο?ά?ι?ε ??ι? 13 ?ούνιο? ?αραβιάζει ?ι? δι?λ?μα?ικέ? ??έ?ει? με ?ην Τα?βάν και αναγν?ρίζει ?ην αρ?ή ?η? "μια? ?ίνα?", καθι???ν?α? έ??ι ?η δεύ?ερη ??ρα ?η? ?εν?ρική? ?μερική?, με?ά ?ην ????α Ρίκα, δι?λ?μα?ικέ? ??έ?ει? με ?ην ?ίνα. ??? ?ην ?λε?ρά ?ο?, ο Υ?ο?ργ?? ?ργα?ία?, ?ο?ί? ?ρνέ??ο ?άρλε?, ??ολία?ε ??ην ?αρο??ία?η ??ι οι ??έ?ει? με ?ον α?ια?ικ? γίγαν?α θα ?ροβάλλο?ν μεγάλε? ?ην κλίμακα ??ν ε?ι?έδ?ν κα?α?κε?ή? ?η? ιδι??ική? ε?ενδ??ική? ??οδομή? και εργάζε?αι ??ον ?ομέα ?η? ε?οδια??ική?, ?ο? ?ο?ρι?μού, ?ο? εμ?ορίο?, ?η? ?γεία?, ?η? ε?ικοιν?νία? και ?η? ?ε?νολογία?. ?θνικ? ?ν??ι?ού?ο ??αγγελμα?ική? ?α?άρ?ι?η? για ?ην ?νθρ??ινη ?νά???ξη (Inadeh) και η ?ρ?ή ?ο? Πολύ ?ικρέ?, ?ικρέ? και ?ε?αίε? ??ι?ειρή?ει? (Ampyme) βελ?ί??η ??ν ?ε?νικ?ν ε?αγγελμά??ν και θα ε?ι?ρέ?ο?ν ?ερι????ερη ε?ι?ειρημα?ικ??η?α. "??ο?με ?ρο?ανα?ολί?ει 32.000 νέο?? να κα?αλάβο?ν ??ι οι ε?καιρίε? για κα?άρ?ι?η ??ι? ?ε?νικέ? και ε?αγγελμα?ικέ? δεξι??η?ε? ??ον Παναμά αλλάζο?ν, οι ?εριο?έ? ?ο? ανα?έρον?αι είναι εκείνε? ?ο? θα έ?ο?ν μεγαλύ?ερη ?ρ??λη?η ", δήλ??ε ο Carles. ? ιδιοκ?ή?η? ?ο? ?αρ?ο??λακίο? δήλ??ε ??ι οι θέ?ει? εργα?ία? ?ροβάλλον?αι ?ε θε?ικά αλλά ??ι ?ε ?λα ?α ε?αγγέλμα?α, και ??ι ?ο 70% ??ν θέ?ε?ν εργα?ία? ?ο? θα ανα????θούν ??α δέκα ?ρ?νια θα α?αι?ή?ει ?ε?νικέ? ?ροδιαγρα?έ? και ?ο 30% ??ν ε?αγγελμα?ικ?ν μελε??ν.

? Carles εί?ε ε?ί?η? ??ι μέ?ρι ?ο 2018 ?εριμένο?ν ?η δημιο?ργία ?ερι????ερ?ν α?? 40.000 νέ?ν θέ?ε?ν και ?ρ??θε?ε ??ι ?ήμερα η αν?αλλαγή α?α???λη?η? Mitradel διαθέ?ει ?ερί?ο? 4.500 κενέ? θέ?ει? ??ον ιδι??ικ? ?ομέα με μι?θού? με?αξύ 500 και 2.000 δολάρια ?ο μήνα. ?ι ξένε? άμε?ε? ε?ενδύ?ει? (???) ??ον Παναμά έ?θα?αν ?α 2029,3 εκα?ομμύρια δολάρια ?ο 2016, 15,9% ?ερι????ερα α?? ?α 4.494,2 εκα?ομμύρια ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??, ?ύμ??να με με ε?ί?ημα ??οι?εία. ? ?ο?ρι?μ??, η ε?οδια??ική και οι ?ρημα?ο?ι????ικέ? ??ηρε?ίε? α?ο?ελούν ?ο?? ??λ?νε? ?η? οικονομία? ?ο? Παναμά, μία α?? ?ι? ?ιο δ?ναμικέ? ?η? ?εριο?ή?, με αύξη?η 4,9% ?ο ίδιο έ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%