? ανά???ξη και η δια?ήρη?η ??ν ?αλέν??ν, ένα ?ημαν?ικ? ?ρ?βλημα για ?η ?α?ινική ?μερική

? ανά???ξη και ??η ??νέ?εια η δια?ήρη?η ιδιαί?ερα εξειδικε?μέν?ν ?αλέν??ν είναι ένα α?? ?α μεγαλύ?ερα ?ροβλήμα?α ?ο? αν?ιμε???ίζο?ν οι λα?ινοαμερικανικέ? ??ρε? για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ν ?????ν οικονομική? ανά???ξη? ?ο??, ?ύμ??να με ?α α?ο?ελέ?μα?α μια? μελέ?η? ?ο? ?έν?ρο? Παγκ??μια? ?ν?αγ?νι??ικ??η?α? (CCM) ?η? ??ολή? ε?ι?ειρή?ε?ν IMD.

?ενεύη, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ανά???ξη και δια?ήρη?η εξαιρε?ικά εξειδικε?μέν?ν ?αλέν??ν είναι ένα α?? ?α μεγαλύ?ερα ?ροβλήμα?α ?ο? αν?ιμε???ίζο?ν οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ν ?????ν ?ο?? ?ύμ??να με ?α α?ο?ελέ?μα?α μια? μελέ?η? ?ο? ?έν?ρο? Παγκ??μια? ?ν?αγ?νι??ικ??η?α? (CCM) ?η? ??ολή? ε?ι?ειρή?ε?ν IMD. ???ή η ακαδημα?κή ον???η?α δημο?ίε??ε ?ην ?άξη ?η? κα?ά?αξη? ?ήμερα με ε?ικε?αλή? ?ην ?λβε?ία, ακολο?θούμενη α?? ?η ?ανία, ?ο ?έλγιο, ?ην ????ρία, ?η Φινλανδία, ?ι? ?ά?? Χ?ρε?, ?η Νορβηγία, ?η ?ερμανία, ?η Σο?ηδία και ?ο ?ο?ξεμβούργο. ? έκθε?η βα?ίζει ?α ??μ?ερά?μα?ά ?η? ??ην ανάλ??η ?ρι?ν ?ι κύριε? κα?ηγορίε?: η ανά???ξη ??ν ε?ενδύ?ε?ν και ?η? εκ?αίδε??η?, η ελκ???ικ??η?α και η ικαν??η?α ?ο?ική? ?αραγ?γή? ?ο? ?αλέν?ο? ?ο? α?αι?εί η οικονομία.

?έ?α ?ε α??ή ?ην ?αλέ?α θεμά??ν, αξιολογεί ??ρε? ανάλογα με ?αράγον?ε? ???? η εκ?αίδε??η, η μαθη?εία, η κα?άρ?ι?η ??ν εργαζομέν?ν, οι γλ???ικέ? δεξι??η?ε?, ?ο κ???ο? και η ?οι??η?α ζ?ή?, οι μι?θοί και οι ??ροι. ??? ?ι? 63 ??ρε? η ?α?ινική ?μερική μ?λι? άρ?ι?ε να εμ?ανίζε?αι ??ην 44η θέ?η, η ο?οία κα?αλαμβάνει ?η Χιλή, η ο?οία είναι ?α??? η ??ρα ?ο? βρί?κε?αι ?ε καλύ?ερη θέ?η ?ε ?λο?? ?ο?? ?αράγον?ε? ?ο? εξε?άζον?αι και η ο?οία ?αίρνει έξι θέ?ει? ?ργεν?ινή, η ε??μενη ??ρα ??ην ?εριο?ή να εμ?ανι??εί ?ε α???ν ?ον κα?άλογο. ?κ??? α?? α??έ? ?ι? δύο ??ρε?, ??ην ?εριο?ή ?η? ?α?ινική? ?μερική? εμ?ανίζον?αι ??ην κα?ά?αξη ?η? ?ραζιλία? (52η θέ?η), ??ην ?ολομβία (55), ?εξικ? (56) και ?ο Περού και ?η ?ενεζο?έλα (63), ?ο ο?οίο κλείνει ?η λί??α.

«? ??ρα ?ο? κάνει καλύ?ερα είναι η Χιλή, με α??δο?η ?ο? είναι ??νε?ή? ???ε ?ο? ξεκινή?αμε α??ή ?ην έκθε?η ?ο 2014. ? Χιλή ξε??ρίζει για ?ην ε?ένδ??ή ?η? ??ην εκ?αίδε??η και για ?ην ?οι??η?ά ?η? και για ?ο ??? θα ?αράγει ?α α?αραί?η?α ?αλέν?α για ?ην οικονομία ?η? », ??ολία?ε ??ην Efe ο αν??ερο? οικονομολ?γο? ?ο? IMD José Caballero. ?ε εξαίρε?η ?η Χιλή, οι λα?ινοαμερικανοί εμ?ανίζον?αι ιδιαί?ερα κακ?? ?ο?οθε?ημένοι ??ον ?αράγον?α ?η? ?ρο???ική? α??άλεια? και ?η? ιδι??ική? ιδιοκ?η?ία? », η ο?οία είναι μια α?? ?ι? βά?ει? για να δια?ηρή?ει και να ?ρο?ελκύ?ει ?αλέν?ο », εξήγη?ε ο ειδικ??.

" ?ια να έ?ε?ε μια ??αθερή ροή ?αλέν?ο? α?αι?εί α??άλεια », ?ρ??θε?ε. ?ενικά, οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? μια α?ογοη?ε??ική αξιολ?γη?η ??ην ικαν??η?ά ?ο? να δημιο?ργή?ει ?ο ?αλέν?ο ?ο? α?αι?ούν οι οικονομικοί ?ο? ????οι, ένα? δείκ?η? ??ον ο?οίο ?ο ?εξικ? βρί?κε?αι ??ην 53η θέ?η, η ?ολομβία ??ην 57η και ?ο Περού ??ην 58.

"?ν θέλε?ε να έ?ε?ε μια οικονομία βα?ι?μένη ??ην έρε?να και ?ην ανά???ξη, ???ε ?α ?ανε?ι??ήμια δεν μ?ορούν να ?αράγο?ν ?ο 30% ??ν α?ο?οί??ν ??ι? ?οιν?νικέ? ??ι??ήμε?", δήλ??ε ο Caballero. η εκ?αίδε??η είναι ?ο κλειδί για ?ην ?αραγ?γή ?αλέν?ο?, αλλά οι ??ρε? αναλαμβάνο?ν α??ή ?ην ?ρ?κλη?η δια?ορε?ικά, ???? α?οδεικνύε?αι α?? ?ο γεγον?? ??ι, με?αξύ ??ν ?ρι?ν α???ν ??ρ?ν, ?ο Περού εμ?ανίζε?αι ?? ?ο λιγ??ερο ε?ενδύ?ο?ν ?ε α???ν ?ον ?ομέα, αλλά δεί?νει καλύ?ερη ?οι??η?α.

Το αν?ίθε?ο ??μβαίνει με ?ην ?ολομβία, εν? ??ο ?εξικ? ?α δύο ?ροβλήμα?α ?ο? ?αρα?ηρούν?αι ?α????ρονα, ?αμηλή ε?ένδ??η ??ην εκ?αίδε??η η ο?οία με ?η ?ειρά ?η? έ?ει κακή ?οι??η?α.

Σε ?ερί????η ?ο? ?ο ?εξικ? ?αρο??ιάζει μια καλύ?ερη γν??η είναι η ικαν??η?α ?ο? ιδι??ικού ?ομέα να ?ρο?ελκύ?ει, δια?ηρή?ει και να ?αρακινή?ει ?ο ?αλέν?ο μέ?? ?η? κα?άρ?ι?η? και ενθάρρ?ν?η ?η? μάθη?η?, εν? ?α????ρονα, μέ?α ??ην ?ροανα?ερθεί?α ομάδα ??ρ?ν, έ?ει ?ο μεγαλύ?ερο αριθμ? ??ελε??ν με διεθνή εμ?ειρία. Σ?ε?ικά με ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?, ένα α?? ?α ?ιο Παραδο?ιακά, ένα μεγάλο μέρο? ?ο? ?αλέν?ο? ?ο? ά?η?αν οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? κα?ε?θύνε?αι, η έκθε?η ε?ι?ημαίνει ??ι η ??ρα α??ή κινδ?νεύει να ?ά?ει ?ην αν?αγ?νι??ικ??η?ά ?η? εάν δεν α?ξή?ει ?ην ε?ενδύ?ε?ν ??η δημ??ια εκ?αίδε??η.

«?α?ά μέ?ο ?ρο, οι ?Π? ε?ενδύει λιγ??ερο ??ην ανά???ξη ??ν ?ο?ικ?ν ?αλέν??ν ?ε ?ύγκρι?η με ?ο?? ??νομηλίκο?? ?ο?? ?ε άλλα μέρη ?ο? κ??μο?», λέει έκθε?η?.

?ν? 'α??ού, να θ?μά??ε ??ι α??ή η ??ρα κάνει άρι??α με άλλε? ??ρε? «, ??αν ?ρ?κει?αι για ?ην ?ρο?έλκ??η ξέν?ν ?αλέν?ο, ?άρη ??ην ?οι??η?α ?η? ζ?ή?, ?ι? ε?καιρίε? ?ην ε?αγγελμα?ική ??αδιοδρομία και ?ο?? ??ηλού? μι?θού? ?ο? ?ρο??έρον?αι ", ιδιαί?ερα ??αν α??ολούν?αι με εξειδικε?μένο?? ή εκ?ελε??ικού? ε?αγγελμα?ίε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%