? οικονομική δρα??ηρι??η?α ανα??ύ??ε?αι ?ρία ??νε??μενα ?ρίμηνα ??η ?ραζιλία με?ά ?ην ύ?ε?η

? οικονομική δρα??ηρι??η?α ??η ?ραζιλία α?ξήθηκε κα?ά 0,58% ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? ?ε ?ύγκρι?η με ?η δεύ?ερη, ολοκληρ?νον?α? ?ρία ??νε??μενα ?ρίμηνα ε?έκ?α?η? με?ά ?η βαθιά ύ?ε?η ??η ?ραζιλία. ??ι η ??ρα β?θί??ηκε ?ο 2015 και ?ο 2016, ?ύμ??να με δείκ?η ?ο? εξέδ??ε ?ήμερα η ?εν?ρική Τρά?εζα.

Ρίο ν?ε Τζανέιρο, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? οικονομική δρα??ηρι??η?α ??η ?ραζιλία α?ξήθηκε 0,58% κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? ?ε ?ύγκρι?η με ?ο δεύ?ερο, ?ο ο?οίο ολοκλήρ??ε ?ρία ??νε??μενα ?ρίμηνα ?ο? ε?έκ?α?η με?ά ?η βαθιά ύ?ε?η ??ην ο?οία η ??ρα έ?ε?ε ?ο 2015 και ?ο 2016, ?ύμ??να με δείκ?η ?ο? κ?κλο??ρη?ε ?ήμερα η ?εν?ρική Τρά?εζα.

? οικονομική δρα??ηρι??η?α α?ξήθηκε κα?ά 1,1% ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? και ?ο 0,39% ??η δεύ?ερη, ?ύμ??να με ?ον ίδιο δείκ?η ?ο? ?ορέα έκδο?η?. ? οικονομική αν?ίδρα?η ?ο 2017 με?ά ?η μεγαλύ?ερη κρί?η ??η ?ραζιλία ?ι? ?ελε??αίε? δεκαε?ίε? ?γινε ε?αλήθε??η α?? ?ον ε?ονομαζ?μενο δείκ?η οικονομική? δρα??ηρι??η?α? (IBC-Br), ένα? δείκ?η? ?ο? ??ολογίζε?αι μηνιαί?? και με ?ον ο?οίο η ?εν?ρική Τρά?εζα ?ρο??αθεί να ?ροβλέ?ει ?η ??μ?ερι?ορά ?ο? ?καθάρι??ο? ?γ??ριο? Προ??ν?ο?. (??Π) ?η? ??ρα?. Το α?ο?έλε?μα ?ο? δείκ?η ενι??ύει ?ην ?ρ?βλε?η ??ν οικονομολ?γ?ν ??ι η ?ραζιλία θα ?ημει??ει μικρή οικονομική ανά???ξη ?ο 2017 με ?ην ο?οία θα ?ερμα?ί?ει ?ην ύ?ε?η η οικονομική ανά???ξη ξεκίνη?ε ?ο 2015, ??αν ?ο ??Π μει?θηκε κα?ά 3,5% και ?αρέμεινε ?ο 2016, ??αν η οικονομία ??ο??ρη?ε 3,6%.

"Το α?ο?έλε?μα α??? ε?ιβεβαι?νει ?ην ?ρο?δοκία μα? ?η ??αδιακή ε?ανάλη?η ?η? οικονομική? δρα??ηρι??η?α?, με ?ην αύξη?η ?ο? ??Π κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο. η οικονομία θα ανα????θεί ?έ?ο?, «?ύμ??να με μια έκθε?η Bradesco ?ρά?εζα έ??ειλε ??ο?? ?ελά?ε? ?η? ?η ?ε??έρα.

Σύμ??να με ?ο ?ρακ?ορείο έκδο?η?, η οικονομική δρα??ηρι??η?α ??η ?ραζιλία α?ξήθηκε κα?ά 0,40% ?ε Τον Σε??έμβριο ?ον ?ύγο???ο, ο ο?οίο? αν?ι??άθμι?ε ?η ??ρρίκν??η κα?ά 0,37% ?ον ?ύγο???ο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ούλιο. ? ίδιο? δείκ?η? δεί?νει ??ι η οικονομική δρα??ηρι??η?α ?η? ??ρα? ??γκεν?ρ?νει αύξη?η κα?ά 0,43% ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? 2017 ?ε ?ύγκρι?η με ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016, αλλά ο αριθμ?? α???? δεν λαμβάνει ακ?μη ????η ?ι? ε?ο?ιακέ? ε?ι????ει?. ?ραζιλιάνο ??Π ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο θα κ?κλο?ορή?ει μ?νο ?ην 1η ?εκεμβρίο?. Σύμ??να με έρε?να ??ν οικονομολ?γ?ν ?ο? διενήργη?ε ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα α?? ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα και α?οκάλ??ε ε?ί?η?, ?η ?ε??έρα, η ?ρημα?ο?ι????ική αγορά ?ροβλέ?ει ??ι η οικονομία ?η? ?ραζιλία? θα λήξει ?ο 2017 με αύξη?η 0,73% και ??ι η ανάκαμ?η α??ή θα εδραι?θεί ?ο 2018, ??αν αναμένει μια αύξη?η ??ν 2,51%. ?ι οικονομολ?γοι ??ν ιδι??ικ?ν ?ρα?εζ?ν είναι ?ιο αι?ι?δοξοι α?? ?ην ίδια ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα, η ο?οία ?ροβλέ?ει για ?ο ?ρέ?ον έ?ο? αύξη?η κα?ά 0,70% και ??ι ?ο Υ?ο?ργείο Σ?εδια?μ??, ο ο?οίο? αναμένει αύξη?η 0,50%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%