? ?? ?αρο??ιάζει ένα ??έδιο εν??ει ?η? ?εριορι?μένη? ?ρο?δο? ??η μεί??η ?ο? μι?θολογικού ?ά?μα?ο?

? ??ρ??α?κή ??ί?ρο?ο? για ?ην ????η?α ??ν Φύλ?ν, κ. Vera Jourová, ?αρο??ία?ε ?ήμερα ένα ??έδιο δρά?η? για να διορθ??ει ?ην ανε?αρκή ?ρ?οδο ??η μεί??η ?ο? μι?θολογικού ?ά?μα?ο? με?αξύ ??ν δύο ?ύλ?ν, εξακολο?θεί να είναι ?ημαν?ική ?αρά ?ι? ?ρο??άθειε? ??ν ?ελε??αί?ν ε??ν.

?ρ?ξέλλε?, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??ί?ρο?ο? για ?ην ????η?α ??ν Φύλ?ν, κ. Vera Jourová, ?αρο??ία?ε ?ήμερα ένα ??έδιο δρά?η? για ?η δι?ρθ??η ?η? ανε?αρκού? ?ρο?δο? ??η μεί??η ?ο? μι?θολογικού ?ά?μα?ο? με?αξύ ανδρ?ν και γ?ναικ?ν εξακολο?θεί να είναι ?ημαν?ική, ?αρά ?ι? ?ρο??άθειε? ??ν ?ελε??αί?ν ε??ν.

Jourová κα?ήγγειλε ?ε ανακοίν??ή ?ο? ??ι ??ην ??ρ??η «οι γ?ναίκε? εξακολο?θούν να ??οεκ?ρο???ούν?αι ??ην ??ην αγορά εργα?ία? και ?ε θέ?ει? λή?η? α?ο?ά?ε?ν «???ο ??ην ?ολι?ική ??ο και ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν, και ??ενθύμι?ε ??ι η βία κα?ά ??ν γ?ναικ?ν» εξακολο?θεί να είναι ε?ρέ?? διαδεδομένη. «

? ??ί?ρο?ο? Υ?ενθύμι?ε ??ι οι γ?ναίκε? εξακολο?θούν να ?ρε?νο?ν κα?ά μέ?ο ?ρο κα?ά 16% λιγ??ερο ??ην ?? α?? ?ο?? άνδρε?. Ω? εκ ?ού?ο?, ανακοίν??ε ??ι ?ο ??έδιο δρά?η? ?η? ??, ?ο ο?οίο θα διαρκέ?ει μέ?ρι ?ο 2019 και θα ε?ικεν?ρ?θεί ??ην η μεί??η ?ο? μι?θολογικού ?ά?μα?ο?, ενθαρρύνει ?α κρά?η μέλη να «?ροβούν ??ι? α?αραί?η?ε? ενέργειε? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?ο? δια??ρι?μού με?αξύ ?ομέ?ν», εξήγη?ε ο Jourová.

?ι γ?ναίκε? εργάζον?αι ?ε ?ομεί? με λιγ??ερα ει?οδήμα?α », δήλ??ε η ??ί?ρο?ο? και ανέ?ερε ??ι μ?νο ?ο 13% ??ν γ?ναικ?ν ανήκει ??ην ?η?ιακή οικονομία, αλλά ??άρ?ει« ?ερά??ιο μι?θολογικ? ?ά?μα »?ε ?ύγκρι?η με άλλο?? ?ομεί? ?? «εκ?αίδε??η, κοιν?νική βοήθεια ή ?γειονομική ?ερίθαλ?η», ??ο? ??άρ?ει ?ερι????ερη εκ?ρο???η?η ??ν γ?ναικ?ν.

? ??ί?ρο?ο? ?αρακ?ήρι?ε ε?ί?η? ?? ?ηγή ?ο? μι?θολογικού ?ά?μα?ο? ??ι "η ?ρον?ίδα ?ο? η οικογένεια βρί?κε?αι κ?ρί?? ??ο?? ?μο?? ??ν γ?ναικ?ν »και ζή?η?ε α?? ?ο Σ?μβούλιο και ?ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο να εγκρίνο?ν ?ι? νομοθε?ικέ? και μη νομοθε?ικέ? ?ρο?ά?ει? ?ο? ??έβαλε η ?? ??η ?ύνοδο κορ??ή?. ?κέ?εμ?οργκ (Σο?ηδία) ?ο ?ερα?μένο Σαββα?οκύριακο.

??ηύθ?νε ε?ί?η? έκκλη?η για ?η βελ?ί??η ?η? ι??ρρο?η? εκ?ρο???η?η? ??ν ?ύλ?ν ?ε αν??ερα ??ελέ?η ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν και οι θέ?ει? λή?η? α?ο?ά?ε?ν ??ην ?ολι?ική για να α?αιρέ?ε?ε γ?άλινη ορο?ή, ??ην ο?οία ?ρ??θε?ε ??ι «?ρειαζ?μα??ε ?λο?? να εμ?λακούν» και κάλε?ε ?ι? ε?ι?ειρή?ει?, ?ι? κ?βερνή?ει? και ?ην κοιν?νία ??ν ?ολι??ν να ??νεργα??ούν ??ο θέμα α???.

?ε ?ην ανακοίν??η α??ή ο ??ί?ρο?ο? άνοιξε ?ο ??νέδριο ??ν θεμελι?δ?ν δικαι?μά??ν ?ο? 2017, ?ο ο?οίο διεξάγε?αι με?αξύ ?ο? ?ήμερα και ?ο? αύριο και ?ο ο?οίο έ?ει ?έ?ο? ?? κύριο θέμα «?α δικαι?μα?α ??ν γ?ναικ?ν ?ε καιρού? "? εκδήλ??η, ???? εί?ε, θα ε?ι?ρέ?ει ?η ??λλογή" ιδε?ν για ?ην ?ρο?θη?η και ?ρο??α?ία α???ν ??ν δικαι?μά??ν ". ? ??ρ??αίο? ??ί?ρο?ο? ??ενθύμι?ε ε?ί?η? μια ?ρ???α?η δήλ??η ??ν ??ο?ργ?ν ?η? ?μάδα? ??ν 7 ??ε?ικά με ?ην «οικονομική ?ειρα?έ?η?η ??ν γ?ναικ?ν και ?η βία κα?ά ??ν ?ύλ?ν».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%