? ?αρέλα ?ρο?είνει ?ον Παναμά ?? λα?ινοαμερικανική ?λα???ρμα για ?ην ?ίνα

? Παναμά? θα διαδραμα?ί?ει βα?ικ? ρ?λο ?? η ?λα???ρμα ?η? ?ίνα? για ?η ?α?ινική ?μερική ?ε ?ομεί? ???? οι ε?ενδύ?ει?, οι με?α?ορέ?, η ε?οδια??ική και ο ?ο?ρι?μ??, δήλ??ε ?ήμερα ο ?αναμά? ?ρ?εδρο? Juan Carlos ?αρέλα.

Το Παναμά θα διαδραμα?ί?ει βα?ικ? ρ?λο ?? ?λα???ρμα ?η? ?ίνα? για ?η ?α?ινική ?μερική ?ε ?ομεί? ???? οι ε?ενδύ?ει?, οι με?α?ορέ?, η ε?οδια??ική και ο ?ο?ρι?μ??, δήλ??ε ?ήμερα ο ?ρ?εδρο?. Παναμά, Χο?άν ?άρλο? Varela.

? κεν?ρική θέ?η ?η? ??ρα? ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική, καθ?? και ?η? ?ι?ρ?γα? ?ο? και ?ο γεγον?? ??ι ο Παναμά? είναι μια οικονομική και logistics hub, με νομική α??άλεια και ?ολι?ική ??αθερ??η?α ", θα μα? βοηθή?ο?ν να διο?ε?εύ?ο?με ?ολλέ? ε?ενδύ?ει? α?? ?ην ?ίνα", δήλ??ε η ?αρέλα ?ε ??νέν?ε?ξη ?ύ?ο? ??ην ο?οία έκλει?ε ?ο Πεκίνο ?ο ?ρ??ο ??άδιο ε?ί?ημη ε?ί?κε?η ?αναμανού ?ροέδρο? ??η ??ρα α??ή. ? ?αρέλα εξέ?α?ε ?α βα?ικά ε?ι?εύγμα?α α??ού ?ο? ?αξιδιού και έδειξε ?ην ?ε?οίθη?ή ?ο? ??ι ?αρά ?ην ε?ιθ?μία ??ν λα?ινοαμερικανικ?ν ??ρ?ν ?ε ?ην ?ρο?έλκ??η ε?ενδύ?ε?ν και εμ?ορικ?ν ??ναλλαγ?ν α?? ?ην ?ίνα, ο Παναμά? θα ?ρο?ελκύ?ει ?ημαν?ικ? μέρο? ?η? οικονομική? δρα??ηρι??η?α? ?η? α?ια?ική? γίγαν?α? ??ην ?εριο?ή α??ή. "?ναμ?ι?βή?η?α θα ??άρξο?ν ?ολλέ? ε?ενδύ?ει? (?ίνα) ??ην ?εριο?ή, αλλά κάθε ??ρα ?ρέ?ει να δημιο?ργή?ει ε?νο?κέ? ??νθήκε? "για να ?ην ?ρο?ελκύ?ει", εί?ε, ?ρο?θέ?ον?α? ??ι αναμένει ??ι μ?νο κινεζικέ? ε?ενδύ?ει? ??η ??ρα ?ο? αλλά και ?ε άλλε? ??ρε? ?η? ?εριο?ή?. ζ?νη με ?ον Παναμά ?? βά?η. ? Παναμά? ?ρ?εδρο? έκρινε ε?ί?η? ??ι η «??ρα?ηγική έν??η» ?η? ??ρα? ?ο? με ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? «είναι α??λ??α ??μβα?ή» με ?ην «?ρο?έγγι?η» ?η? ?ίνα και ?η ?ρή?η ?ο? Παναμά ?λα???ρμα για να «α?ξή?ει ?ην ?αρο??ία ?η? ??η ?α?ινική ?μερική.»

Varela Υ?ενθ?μίζε?αι ??ι κανένα? κινεζικέ? ε?αιρείε? Παναμά? ?ην κα?α?κε?ή εν?? λιμένα κρο?αζιέρα?, καθ?? και ?α έργα ύδρε??η? και ??έγα?η? ή είναι εγκα?ε??ημένα ??ην ελεύθερη ζ?νη ?ο? Colon, με ε?ενδύ?ει? ??νολικού ύ?ο?? 1.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν έ?? ?ην εγκαθίδρ??η ??έ?ε?ν «?ίμαι βέβαιο? ??ι ?ολλέ? κινεζικέ? ε?αιρείε? θα ακολο?θή?ο?ν ?ην ίδια διαδρομή», ε?έμεινε, ?ι??εύον?α? ??ι «ο Παναμά? θα είναι ?ο ?ημείο ει??δο? για ?ολλέ? κινεζικέ? ε?αιρείε? ??ο ?α?ινική ?μερική «

Σ?ον ?ομέα ??ν με?α?ορ?ν, Varela ??νι?ε ?η ?ημα?ία ?η?» κ?μβο «αέρα ?η? ??ρα? ?ο?, ??νδέε?αι με ?ερί?ο? 80 αμερικανικέ? ??λει?, και θα ενι???θεί α?? ?ον ?άρ?ιο 2018 Air China ξεκινή?ει ?ην ?ρ??η α?ε?θεία? ??ή?η Πεκίνο-Παναμά με μια ενδιάμε?η ??ά?η ??ο Χιού??ον (?Π?), η ο?οία «θα ενι??ύ?ει ?ον ?ο?ρι?μ? με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν».

??ι?λέον, ο ?ρ?εδρο? και η ??νοδεία ?ο? ?αξίδε?ε α??? ?ο α??γε?μα ??η Σαγκάη με ?ρένο ??ηλή? ?α?ύ?η?α? για να δει α?? ?ρ??ο ?έρι ?ο κινεζικ? ?ύ??ημα, ?ο ?ιο εκ?ε?αμένο ??ον κ??μο, και να ?ρο??αθή?ει να ?ο ε?αρμ??ει ??ο έργο μια? ?α?εία? γραμμή? ε?ιβα??ν και αγαθ?ν ?ε γει?ονική ????α Ρίκα, α?? ?ην ο?οία θα μ?ορού?ε να ε?εκ?αθεί αργ??ερα ??ην ???λοι?η ?εν?ρική ?μερική.

Varela εί?ε ??ι έ?ει ?ρο?κληθεί να ??μμε?ά??ει ??ην έκθε?η ?ο?ρι?μού ?ο? θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ?ον ?ρο?ε?ή ?άιο ??ην ??λη Hangzhou (ανα?ολικά) και ??νι?ε ??ι ο Παναμά? θα εν?α?θεί ??η ??ρα?ηγική ?ολλα?λ?ν ?ροορι?μ?ν με ??ρε? με ?αράδο?η ??ον ?ο?ρι?μ? ???? η ????α Ρίκα ή η ?ούβα για να ?ρο?ελκύ?ο?ν ο α?ξαν?μενο? αριθμ?? κινεζικ?ν ε?ι?κε???ν ??ο εξ??ερικ?. Σ?ε?ικά με ?ον ?ο?ρι?μ? και ?ον εκ?ο?ι?μ? ??ν ??ελε??ν ε?ι?ειρή?ε?ν είναι ?ο ζή?ημα ??ν θε?ρή?ε?ν και η ?αρέλα ??ενθύμι?ε ??ι ?ολύ ?ύν?ομα ?ριν ?ο? ?αξιδεύο?ν ?ρο? ?ην ?ίνα για ?ην κ?βέρνη?η ?η? ενέκρινε ?η ?αλάρ??η ??ν διαδικα?ι?ν για ?ο?? ?ινέζο?? ?ολί?ε? να α?οκ?ή?ο?ν θε?ρη?η γρήγορα, «?ε 24 ή 48 ?ρε?.»

? ίδιο? εξήγη?ε ??ι ο Παναμά? έ?ει ήδη ?αρο??ία?ε «ένα ?ημαν?ικ? έργο» κινέζικα ?ρημα?οδ??η?η? α???ν ??ν έργ?ν ??ην ??νδε?ιμ??η?α ?εριο?ή και ??ο έδα?ο? ?ο? Παναμά με ?ην ?ίνα, ??ο ?λαί?ιο ??ν νέ?ν δρομολογί?ν Το με?άξι ξεκίνη?ε α?? ?ο κομμο?νι??ικ? καθε????. ? Παναμά? έκλει?ε έ??ι ?ο Πεκίνο ??ην ?ρ??η ε?ί?κε?η εν?? ?ροέδρο? ?η? ??ρα? ?ο? ??ην ?ίνα με?ά ?ην καθιέρ??η δι?λ?μα?ικ?ν ??έ?ε?ν ?ον ?ερα?μένο ?ούνιο. α???α?η είναι «μ?νιμη» και «?έρει καμία δε?μού?» με ?ην ανά???ξη ??ν οικονομικ?ν αν?αλλαγ?ν.

Σ?η Σαγκάη, Παναμά Πρ?εδρο? θα εγκαινιά?ει ?ο ?ροξενείο θα ??νε?ί?ει ?ι? ??ζη?ή?ει? να α?ξή?ο?ν ?η διμερή ??νεργα?ία ??ι? θαλά??ιε? με?α?ορέ?, να ??μμε?ά??ο?ν ?ε ένα ε?ι?ειρημα?ικ? ??ρο?μ και να διοργαν??ο?ν ?ην ΠαναμάFest, μια γιορ?ή για ?ην ?ρο?θη?η ?ο? κινεζικού ?ο?ρι?μού ??η ??ρα ?α?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%