? ?εν?ρική ?μερική και η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία ζο?ν μια "?ηγή ε?ι?ειρημα?ικ??η?α?"

? ?εν?ρική ?μερική και η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία ζο?ν μια «?ηγή ε?ι?ειρημα?ικ??η?α?» ?ο? οδηγεί?αι α?? ένα «δημογρα?ικ? ε?ίδομα», ?ην καλύ?ερη εκ?αίδε??η, ?ην ?ρ??βα?η ??ι? ?ε?νολογίε? και ?ην άρθρ??η ??ν κρα??ν, ??νέν?ε?ξη με ?ον κ. Efe Miosotis Rivas, διε?θ?ν?ή εξειδικε?μένο? οργανι?μού ?ο? Σ???ήμα?ο? ?λοκλήρ??η? ?η? ?εν?ρική? ?μερική? (SICA).

Σαν Σαλβαδ?ρ, 19 Νοέμβρη (EFE) .- ?εν?ρική ?μερική και ?η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία ?ο? ζο?ν μια «άνοιξη ??ν έργ?ν» οδηγεί?αι α?? μια «δημογρα?ική μ??νο??», καλύ?ερη εκ?αίδε??η, ?ην ?ρ??βα?η ??ην ?ε?νολογία και άρθρ??η ??ν μελ?ν, δήλ??ε ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ο Efe Miosotis Rivas, διε?θ?ν?ή? ?ο? εξειδικε?μένο? ?εν?ρική? ?μερική? Σ???ήμα?ο? ?λοκλήρ??η? (SICA) ?ο? ??μα?ο?.

«Νομίζ? ??ι είμα??ε ?ε α??? ?ο λο?λούδι "?η?« άνοιξη? ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? »ε?ειδή η ?εριο?ή« κερδίζει με δημογρα?ικ? ε?ίδομα »και« οι άνθρ??οι είναι ?ρ?θ?μοι να κάνο?ν ένα άλμα ?ρο? μια νέα μορ?ή ε?καιρι?ν », εί?ε ε?ικε?αλή? ?ο? Περι?ερειακού ?έν?ρο? για ?ην Προ?θη?η ??ν ?ολύ μικρ?ν και μικρ?ν ε?ι?ειρή?ε?ν (CENPROMYPE) κά?? α?? ?ο SICA.

Σημεί??ε ??ι έ?ει ??μβεί α??ή η «άνοιξη», δι??ι ο ?ληθ??μ?? «είναι ?ολύ ?ιο εκ?εθειμένο, με ?ε?νολογίε? ε?ικοιν?νία?, ?ε μεγαλύ?ερο αριθμ? ?ληρο?ορι?ν "και ε?ειδή" είναι ?ολύ ?ιο μορ??μένο ". ?να? άλλο? ?αράγον?α? ?ο? οδήγη?ε ?ο?? κα?οίκο?? ??ν ??ρ?ν ?η? α??ή η ?εριο?ή ?η? ?α?ινική? ?μερική? είναι ??ι ?αράγο?ν "λίγο" ?ε οικονομικ? ε?ί?εδο και "οι άνθρ??οι αναζη?ούν με ?ον ένα ή ?ον άλλο ?ρ??ο ?ον ?ρ??ο να ?αράγο?ν ει??δημα". Ω????ο, ο ??άλληλο? ε?ε?ήμανε ??ι αναζη?ούν αλλαγή ?ο? «?αραδείγμα?ο?» ?η? ?κέ?η? ??ι μ?νο οι άνεργοι αναλαμβάνο?ν ?η δημιο?ργία ??μμα?ι?ν με εκ?αιδε??ικά ????ήμα?α για ?η δημιο?ργία μαθημά??ν ή ??αδιοδρομι?ν ?ο? ?ροάγο?ν «??ι?ειρημα?ικ??η?α με ?ην ε?καιρία». Προ?θέ?ει ??ι ?ο ?αιν?μενο ??νδέε?αι ε?ί?η? με ?η μεγαλύ?ερη ??μμε?ο?ή ??ν γ?ναικ?ν και ??ι η «οικονομική ?ειρα?έ?η?η» α???ν είναι "κά?ι ?ο? Υ?ο??ηρίζο?με "έ??ι ???ε κάθε μέρα να έ?ο?ν ?ερι????ερε? ε?καιρίε? να ανα??ύξο?ν ?ι? ιδέε? ?ο?? και να ει?έλθο?ν ??ην αγορά." Τα δεδομένα Cenpromype αν?ιλαμβάνον?αι ??ι ?ερι????ερο α?? ?ο 50% οι μικρέ? και με?αίε? ε?ι?ειρή?ει? (MSME) ??ην ?εριο?ή ?η? ?εν?ρική? ?μερική? και ?η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία διε?θύνον?αι α?? γ?ναίκε?, καθ?? και ?ο 54% ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ?ο? ??νοδεύο?ν ?ο 2016.

?α κέν?ρα ?ρο?ο?ή? ?ρο? ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε?, ?α ο?οία καθοδηγούν?αι α?? ?ην Cenpromype ?ε ??νεργα?ίε? με κ?βερνή?ει?, ιδι??ικού? ?ορεί? και ακαδημία, εξ??ηρέ?η?αν 20.537 ά?ομα ?ο 2016, 27% ?ερι????ερα α?? ?, Το 2015. ??? α??? ?ο ?ύνολο ??ν α??μ?ν, ?ο 61% ?ροέρ?ε?αι α?? ?α εγκα?ε??ημένα ??? και ?ο 39% ή?αν ε?ι?ειρημα?ίε?, κ?ρί?? α?? ?ι? ??ηρε?ίε?, ?ο εμ??ριο και ?η βιομη?ανία. ??? ?ην άλλη ? Rivas αναγν?ρι?ε ??ι η κα?αν?η?η ??ν ?ρο??αθει?ν κάθε κ?βέρνη?η? ?η? ?εριο?ή?, μέ?? ?η? Cenpromype, έ?ει γίνει ένα ?ολύ ?ημαν?ικ? ?λεονέκ?ημα για ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε?, γεγον?? ?ο? καθι??ά ? ????ο? δεν ?εριορίζε?αι ??ι? αγορέ? ??ν ??ρ?ν ?ροέλε??ή? ?ο??, αλλά να ε?εκ?αθεί μέ?? ?η? ?εριο?ή? SICA. ? ??άλληλο? ??νι?ε ??ι ?α ο?έλη α?? ?α έργα για ?ην ?εριο?ή, κ?ρί?? για ?ο ?λ Σαλβαδ?ρ, ?ην ?νδούρα και ?η ?ο?α?εμάλα, ??ι μ?νο είναι οικονομικά, αλλά λει?ο?ργούν ?? ??οι?είο για ?ην ?ρ?λη?η ?η? βία?.

"Σ?ο ?έλο? ?η? ημέρα? εί??ε δίνον?α? ε?καιρίε? και εναλλακ?ικέ? λύ?ει? ??ον λα?, δι??ι ?ο είδο? ?η? βία? ?ο? έ?ο?με ??ην ?εριο?ή - ειδικά ?ε α??? ?ο ?μήμα ?ο? ??ρειο? Τριγ?νο? - έ?ει ?ολλά να κάνει με α??? ", με ?ην έλλει?η ?α έ?οδα, εί?ε.

δολο?ονική βία ??ι? ??ρε? α??έ? ?κο??θηκαν ?ο?λά?ι??ον 14.870 νεκρού? ?ο 2016, με ?α ?ο?ο??ά δολο?ονι?ν ανά 100.000 ?ληθ??μού ??ν 81,7 ??ο ?λ Σαλβαδ?ρ, 58 ??ο Σ?ην ?νδούρα και 27,3 ??ην ?ο?α?εμάλα, ?άν? α?? ?α 10 ?ο? ο Παγκ??μιο? ?ργανι?μ?? Υγεία? (WHO) θε?ρεί ε?ιδημία. ? Rivas ?ρ??θε?ε ??ι με ?ο έργο ?ο? Cenpromype ε?ικεν?ρ?θηκε εγγ??ν?αι ένα «?γιέ? οικο?ύ??ημα» για ?ι? ε?ι?ειρή?ει? και οι κ?βερνή?ει? καθι??ούν ?ην ?εριο?ή «γ?νιμο έδα?ο?» έ??ι ???ε οι ?εν?ροαμερικανοί ?ο? μ?ορούν να ε?ι??ρα?ούν α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?. ? διοίκη?η ?ο? αμερικανικού μεγι??άνα Donald Trump θα ανακοιν??ει ?ον ε??μενο ?ανο?άριο εάν θα ?αρα?είνει ?ην Προ??ρινή Προ??α?ε??μενη ?α?ά??α?η (TPS) για ?ερί?ο? 190.000 Σαλβαδ?ρ, οι ο?οίοι λήγει ?ον ?άρ?ιο ?ο? 2018. Σ?ι? αρ?έ? Νοεμβρίο?, η κ?βέρνη?η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν ανακοίν??ε ?ην ανα??ολή ??ν ?αρο??ν με?ανά??ε??η? για 5.349 Νικαραγο?ανού? και διεύρ?νε ?ον ?ρο TPS κα?ά 6 μήνε?. για 86.00 ?νδούρα?.

??ελίζε, ?η ?ο?α?εμάλα, ?ο ?λ Σαλβαδ?ρ, ?νδούρα, Νικαράγο?α, ????α Ρίκα, ?ον Παναμά και ?η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία έ?ο?ν ε?θ?γραμμι??εί ?ι? δρα??ηρι??η?έ? ?ο?? για ?ην ?ρο?θη?η ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? για να δ??ει ένα μήν?μα εν??η?α? ?ο? οικο????ήμα?ο? ??ο??ήριξη? ?η? ?εριο?ή?, μια ?ρο??άθεια ??ν?ονι?μένη α?? ?ην Cenpromype, εξειδικε?μένη ον???η?α ?η? SICA.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%