? ?ρ?ην ??ο?ργ?? ??ο??ηρίζει ?η νομική α??άλεια για ?ην ενί????η ?ο? ε?ι?ειρημα?ικού κλίμα?ο?

? α??άλεια δικαίο? και η κα?άρ?ι?η ?η? νεολαία? είναι οι ??λ?νε? ??ο?? ο?οίο?? η Παραγο?άη ?ρέ?ει να εργα??εί για να ?ρο?θή?ει ?ο καλ? ε?ι?ειρημα?ικ? κλίμα ?ο? αν?ιμε???ίζει η ??ρα, δήλ??ε η Efe. Πρ?ην Υ?ο?ργ?? ?ιομη?ανία? και ?μ?ορίο? Guillermo Caballero.

Asunción, 18 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? α??άλεια δικαίο? και η κα?άρ?ι?η ?η? εργα?ία? ??ν νέ?ν είναι οι ??λ?νε? ??ο?? ο?οίο?? η Παραγο?άη ?ρέ?ει να εργα??εί για να ??ηρίξει ?ο καλ? ε?ι?ειρημα?ικ? κλίμα ?ο? ζει ?η ??ρα, ο ?ρ?ην Υ?ο?ργ?? ?ιομη?ανία? και ?μ?ορίο? ?κιγιέρμο ?αμ?αλέρο δήλ??ε ??ην Efe. "?οι??ν?α? ?ην Παραγο?άη α?? ?ο?? μακροοικονομικού? ?η? δείκ?ε?, είναι μια ?έλεια ??ρα για να ε?ενδύ?ει, αλλά έ?ο?με α??έ? ?ι? ε?ι?λοκέ? ?ο? δεν μ?ορούν να ??ο?ιμηθούν », δήλ??ε ο Caballero, ο ο?οίο? ?ην εβδομάδα α??ή έλαβε ?ο βραβείο για ?ην καλύ?ερη ε?αγγελμα?ική ??αδιοδρομία, ?ο ο?οίο α?ονέμε?αι α?? ?ο ι??ανικ? ??ιμελη?ήριο ?μ?ορίο?.

? ιδιοκ?ή?η? ?η? ?ε?α?οίη?η? del Pilar, ηγέ?η? ?η? κλ???ο??αν?ο?ργία? ??ην Παραγο?άη, δήλ??ε ??ι η ??ρα έ?ει «ένα άθλιο δικα??ικ? ??μα», ?ο ο?οίο ?α??ίζε?αι με εκείνη ?η? ?ραζιλία? και ?η? ?ργεν?ινή?, η ο?οία, ?ύμ??να με ε?ι?ειρημα?ία?, δημιο?ργεί μια αβεβαι??η?α "?ο? δεν είναι ?ολύ ?ει??ική ??αν ?ρ?κει?αι για ε?ενδύ?ει?." ???ή δεν είναι η Χιλή και α??ή δεν είναι η ??ρο?γο?άη, έ?ο?με ?ην ?αρηγοριά ??ι δεν είμα??ε ?ειρ??εροι α?? ?η ?ραζιλία ή ?ργεν?ινή ??ον α?ορά ?η νομική α??άλεια ??ον α?ορά ?η ??μμ?ρ???η με ?ι? ??μβά?ει?, οι ο?οίε? α?ο?ελούν κεν?ρικά ζη?ήμα?α για ?ο?? ε?ενδ??έ? », εξήγη?ε.

" ?κεί ?ρέ?ει να κα?αβάλο?με μεγάλη ?ρο??άθεια ?γιεινή? ??ο ??μα ?η? δικαιο?ύνη? «, δήλ??ε ο Caballero, ο ο?οίο? ??ι? εκλογέ? ?ο? 1993 ή?αν ??ο?ή?ιο? για ?ην ?ροεδρία ?ο? ?θνικού ?ινήμα?ο? Σ?νάν?η?η.

? άλλη ?αράγον?α, ?ύμ??να με ?ον ε?ι?ειρημα?ία, εμ?οδίζει ?ο βέλ?ι??ο ε?ι?ειρημα?ικ? ?ο?ίο είναι η έλλει?η κα?άρ?ι?η? ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ?η?, ιδί?? εν??μα??νον?αι ??ην αγορά εργα?ία?.

«Το έλλειμμα η εκ?αίδε??η ?ο? γν?ρίζει η ??ρα μα? δεν α?ο?ελεί κίνη?ρο για ε?ενδύ?ει?. ?ρο??έρο?ν ένα ??ηλ??ερο ε?ί?εδο εκ?αίδε??η? ?ε ??ο?? θέλο?ν να ε?ενδύ?ο?ν ?ε βιομη?ανίε? ?ο? δημιο?ργούν ?οιο?ικέ? θέ?ει? εργα?ία? », ??νι?ε.

Τ?νι?ε ??ι ??? α??έ? ?ι? ??νθήκε? δεν α?οκομίζει ?λεονέκ?ημα ?ο δημογρα?ικ? μ??νο?? ?η? Παραγο?άη?, με ?ο 56% ?ο? ?ληθ??μού κά?? ??ν 30 ε??ν. "Το δημογρα?ικ? ε?ίδομα θα ή?αν ένα? θε?ικ?? ?αράγον?α? για να εξε?ά?ο?με εάν οι νέοι μα? ή?αν κα?άλληλα μορ??μένοι και εκ?αιδεύον?αι για ?ην έν?αξή ?ο?? ??ον κ??μο ?η? εργα?ία? και έ??ι ενι??ύο?ν ?η ??νολική ανά???ξη ?η? οικονομία?. οικονομικέ? ?ροβλέ?ει? ?η? Παραγο?άη?, οι ο?οίε? ?ύμ??να με ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα θα ?θά?ο?ν ?ο 4,2% ?έ?ο?, γεγον?? ?ο? για ?ο Caballero είναι α?ο?έλε?μα οικονομική? ?ολι?ική? ?ο? ?ιοθε?ήθηκε α?? ?ροηγούμενε? κ?βερνή?ει? και ??ι ??ρα έ?ει γίνει «?ροβλέ?ιμη».

«Πρέ?ει να ?? ??ι ?α ?ελε??αία 15 ή 14 ?ρ?νια έ?ει ακολο?θή?ει μια ??νε?ή μακροοικονομία ?ο? έ?ο?ν ?ηρή?ει ?ι? διαδο?ικέ? ??ο?ργού? ?ικονομικ?ν, καθ?? και οι νομι?μα?ικέ? ?ολι?ικέ? ?η? ?εν?ρική? Τρά?εζα?, οι ο?οίε? εκ?ράζον?αι ?ε έναν ?λήρ?? ελεγ??μενο ?ληθ?ρι?μ?, ?ε μια νομι?μα?ική ??έ?η με ?α ι???ρά νομί?μα?α και ?ην ?εριο?ή λογικά ι?ορρο?ημένη «εί?ε.

» ???? ?ρο?αν?? δημιο?ργεί?αι ένα εξαιρε?ικ? ε?ι?ειρημα?ικ? κλίμα ??ην Παραγο?άη «, εί?ε.

??ι?λέον, ??νι?ε ?ην έκρηξη ??ν κα?αναλ???ν ??η ??ρα και η "?ερά??ια α?λ??η?α ??ον α?ορά ?ην ?ληρ?μή ??ν ??ρ?ν" ?? άλλε? ??ν?ε?αγμένε? για να κα?ανοή?ο?με ?η δ?ναμική α??ού ?ο? ?ανοράμα?ο?.

"? α?ο??γή ??ην Παραγο?άη δικαιολογεί?αι μ?νο α?? ?ο θέμα ?η? ?ρο???ική? αν?ι?ολί?ε??η?, ε?ειδή δεν έ?ει καμία λογική ??ι α?ο?εύγο?ν ?ο?? ??ρο?? ?ο? είναι εύκολο να ?ληρ??ο?ν και, α?? ?ην άλλη ?λε?ρά, ?ο ?ο?ο??? είναι ?αμηλ? ", ανέ?ερε. ? ε?ι?ειρημα?ία? α?ο?ιμά?αι ?ο έργο ?η? ?ημερινή? κ?βέρνη?η? για ?ην ε?ένδ??η ?ε δημ??ιε? ??οδομέ?, ένα α?? ?α εκκρεμή θέμα?α ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?, ??ογραμμίζον?α? ??ι δι?λα?ιά??ηκε α??? ??ν διοική?ε?ν Ω????ο, ?ροειδο?οίη?ε ??ι α??έ? οι ε?ενδύ?ει? ??γκρα?ούν?αι μερικέ? ?ορέ? α?? κακή κ?βερνη?ική δια?είρι?η και α?? γρα?ειοκρα?ία ?ο?, κα?ά ?η γν?μη ?ο?, έ?ει ε?ηρεά?ει ?ην εκ?έλε?η ?ο? ? ν?μο? ?ερί ε?αιρική? ??έ?η? με?αξύ ιδι???ν και ιδι???ν, ο ο?οίο? εξο??ιοδο?εί ?ι? ιδι??ικέ? ε?αιρείε? να ??μμε?έ?ο?ν ??η δια?είρι?η δημ??ι?ν αγαθ?ν και ??ηρε?ι?ν.

"Πρέ?ει να αναγν?ρί?ο?με ??ι έ?ο?με ?εριορι?μ? ??ον α?ορά δια?είρι?η δημ??ι?ν ε?ενδύ?ε?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%